Wyszukaj w treści serwisu:

Ładuję wyszukiwarkę

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH I ROKU APLIKACJI NOTARIALNEJ (NABÓR 2018 r.  )

(RIN w Łodzi)

 

TERMINY ZAJĘĆ

GODZINY

LICZBA JEDNOSTEK SZKOL.

FORMA ZAJĘĆ

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTÓW OKREŚLONYCH W PROGRAMIE APLIKACJI

TEMATY ZAGADNIEŃ

TYTUŁY AKTÓW PRAWNYCH DO DANEGO TEMATU

WYKŁADOWCA

11.01.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo o notariacie i etyka zawodowa

Ustrój notariatu:

- usytuowanie zawodu notariusza pośród innych zawodów prawniczych,

-powoływanie i odwoływanie notariuszy, wpływ Rad Izb Notarialnych na powoływanie i odwoływanie notariuszy, kompetencje i rola Ministra Sprawiedliwości.

- prawa i obowiązki notariuszy – ich rola w prawidłowym procesie obrotu prawnego majątkiem osób fizycznych i prawnych,

- samorząd notarialny – jego umiejscowienie w Konstytucji RP, jego rola w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania izb notarialnych i poszczególnych notariuszy,

- struktura samorządu notarialnego,

- rola samorządu jako organu wykonującego nadzór nad notariuszami i aplikantami.

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie  

not. Waldemar Jeziorski -

Kierownik szkolenia aplikantów notarialnych

12.01.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo o notariacie i etyka zawodowa

Czynności notarialne:

- czynności wykonywane przez notariusza, ich zakres, tryb i sposób dokonywania,

- szczególna rola notariusza przy czynnościach z osobami wymienionymi w art. 87 Prawa o Notariacie.

-odmowa dokonania czynności notarialnej tryb forma i skutki z uwzględnieniem zakazu dokonywania czynności,

 

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie  

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

not. Waldemar Jeziorski -

Kierownik szkolenia aplikantów notarialnych

25.01.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo o notariacie i etyka zawodowa

 

Czynności notarialne:

- budowa aktu notarialnego, sporządzanie wypisów i wyciągów, oraz tryb przekazywania aktów do archiwum sądowego,

- tryb i sposób dokonywania czynności poświadczeniowych,

- dopuszczalność dokonywania czynności poza siedziba kancelarii

- Charakter prawny odmowy dokonania czynności notarialnej a konstytucyjne prawo do sądu (art. 45 Konstytucji RP); tryb, forma i skutki odmowy z uwzględnieniem zakazu dokonywania czynności,

- depozyt notarialny,

- protokoły inne niż zgromadzeń osób prawnych,

- protesty oraz doręczanie oświadczeń,

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie  

 

 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

not. Waldemar Jeziorski -

Kierownik szkolenia aplikantów notarialnych

26.01.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo o notariacie i etyka zawodowa

 

Etyka zawodowa:

- podstawowe zasady, obowiązujące notariusza, funkcja osoby zaufania publicznego, szczególne podejście do stron czynności – należyta staranność, wybór najlepszej drogi prawnej dla klientów, a tworzenie fikcji prawnej, odmowa dokonania czynności w wyniku zachowania klienta, tajemnica zawodowa, a obowiązek wobec Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stosunek do innych notariuszy, formy nieuczciwej konkurencji, zakaz krytyki wobec działań innych notariuszy, relacje notariusza z organami samorządu notarialnego.

-zagadnienie praktyk monopolistycznych w funkcjonowaniu notariatu-przejawy i przysługujące środki prawne, praktyki nieuczciwej konkurencji w definicjach ustawowych a w ujęciu kodeksu etyki notariusza-analiza porównawcza, przeciwdziałanie praktykom nieuczciwej konkurencji w ujęciu ustawowym w kontekście specyfiki zawodu notariusza

Uchwała nr 19 z późniejszymi zmianami Krajowej Rady Notarialnej z dnia 12 grudnia 1997 r. - Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza

not. Przemysław Milo

08.02.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Sztuka komunikowania się (erystyka)

- pojęcie i cechy komunikacji,

- zakresy komunikacji,

- cechy dobrej komunikacji,

- rodzaje komunikacji,

- kultura języka, kryteria wewnątrz językowe i zewnątrz językowe,

- norma językowa i jej rodzaje,

- rodzaje błędów językowych,

- główne błędy języka prawniczego,

- trzy style komunikacji,

- sztuka komunikowania się,

- kody komunikacyjne i zależności miedzy nimi,

- umiejętności trzonowe komunikacji interpersonalnej w komunikacji medialnej i publicznej,

- asertywność w komunikacji,

- opiniotwórcza istota mediów.

 

not. Przemysław Milo

09.02.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo o ustroju sądów powszechnych

Ustrój sądów powszechnych:

- rys historyczny, rodzaje i organizacja sądów powszechnych, organy sądów, funkcje i kompetencje Prezesa sądu, samorząd sędziowski, nadzór wewnętrzny i zewnętrzny, czynności sądowe, objęcie stanowiska sędziego – jego status, prawa i obowiązku sędziego, odpowiedzialność dyscyplinarna,

- funkcja i rola referendarza sądowego, kuratora sądowego, mediatorów, ławników, asystentów, biegłych oraz organów pomocniczych sądów,

- reprezentacja sądów powszechnych, przy nabywaniu lub zbywaniu składników majątkowych,

- Sąd Najwyższy – struktura, działanie i rola orzeczeń SN w procesie tworzenia i wykładni prawa

- Krajowa Rada Sądownictwa - organizacja i zakres czynności.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o ustroju sądów powszechnych

 

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym

 

SSA dr Michał Kłos

22.02.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo o księgach wieczystych i hipotece

Repertoria hipoteczne oraz zbiory dokumentów – rola jaką pełniły, ich znaczenie oraz ranga, okres obowiązywania,

- budowa i układ księgi wieczystej z uwzględnieniem zasad dokonywania pierwszeństwa wpisów, oraz prowadzenie ksiąg w systemie teleinformatycznym,

- Pojęcie i funkcje ksiąg wieczystych (nazwa, źródła prawa, realny system ksiąg wieczystych, prawa ujawniane w księgach wieczystych, ustrój ksiąg wieczystych).

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece

not. Dawid Zieliński

23.02.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo o księgach wieczystych i hipotece

Zasada powszechności ksiąg wieczystych; Fakultatywność wpisu. –

-Wpisy konstytutywne i deklaratywne. Zakres obowiązku ujawniania praw w kw.

-Zasada jawności ksiąg wieczystych.

- rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, rola notariusza w procesie składania wniosków wieczystoksięgowych

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece

not. Dawid Zieliński

08.03.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo rodzinne i opiekuńcze

- małżeńskie ustroje majątkowe, majątek wspólny małżonków, majątek osobisty, zarząd majątkiem wspólnym

- zgoda małżonka na dokonanie czynności rozporządzających przedmiotami należącymi do majątku wspólnego, zezwolenie sądu na dokonanie czynności rozporządzających majątkiem wspólnym małżonków

- ochrona osób trzecich oraz wierzyciela w przypadku rozporządzenia mieniem wspólnym przez jednego małżonka bez zgody drugiego.

 

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

not. Wojciech Mieczkowski

09.03.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo rodzinne i opiekuńcze

- umowa o podział majątku wspólnego w przypadku ustania małżeństwa, separacji, bądź wyłączenia wspólności ustawowej,

- wyłączenie wspólności majątkowej – rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków, zniesienie wspólności ustawowej przez sąd,

- skutki rozwodu, separacji, wyłączenia i zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej w świetle dokonywanych czynności przez notariusza.

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

not. Wojciech Mieczkowski

22.03.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo cywilne

materialne

- pojęcie nieruchomości, przynależności, części składowej, a także przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, jako elementów  niezbędnych w sprawach obrotu majątkiem w RP,

- pojęcie dobrej i złej wiary, zasady współżycia społecznego, zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

- oświadczenia woli – złożenie, skutki oraz wady, jako czynniki niezbędne do prawidłowej budowy aktu notarialnego,

- zawarcie umowy, sposoby i formy oraz prawne możliwości jej unieważnienia,

- warunek i termin jako elementy umów  i oświadczeń składanych przed notariuszem.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 

not. Agnieszka Wróblewska

23.03.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo cywilne materialne

pełnomocnictwo jako szczególna forma przedstawicielstwa, jego formy ze szczególnym uwzględnieniem formy aktu notarialnego, przekroczenie zakresu umocowania, bądź działanie bez umocowania oraz prokura

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 

not. Agnieszka Wróblewska

12.04.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo rodzinne i opiekuńcze

- ustalanie pokrewieństwa i powinowactwa dla praktyki notarialnej,

- skutki dla praktyki notarialnej przysposobienia pełnego i niepełnego,

- umowy majątkowe małżeńskie (rodzaje, zmiana, rozwiązanie)

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

not. Wojciech Mieczkowski

13.04.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo rodzinne i opiekuńcze

- zakres reprezentacji małoletniego – reprezentacja przez inne podmioty niż biologiczni rodzice,

- zgoda Sądu Rodzinnego i Opiekuńczego, sytuacje w jakich jest wymagana, a obowiązki notariusza w tym zakresie,

- Opieka i kuratela oraz nadzór sprawowany nad nimi, ubezwłasnowolnienie częściowe oraz ubezwłasnowolnienie całkowite, szczególna rola notariusza przy czynnościach zawieranych w imieniu takich osób.

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

not. Wojciech Mieczkowski

26.04.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne

- sądy administracyjne; struktura, zakres działania, kompetencje,

- ogólne zasady postępowania administracyjnego i zakres obowiązywania, dwuinstancyjność i organy nadzoru

 

Ustawa z dnia14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych,

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

r.pr. dr Piotr Mikołajczyk

27.04.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne

- właściwość organów w toku postępowania i zasady wyłączenia organu,

- pojęcie strony w postępowaniu administracyjnym, tryb załatwianie spraw i doręczania pism, wezwania i terminy,

Ustawa z dnia14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych,

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

r.pr. dr Piotr Mikołajczyk

10.05.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne

- wszczęcie postępowania administracyjnego i akta sprawy i ich udostępnianie,

- dowody w postępowaniu administracyjnym – dokumenty, świadkowie, oględziny,

- rozprawa przed organem administracji publicznej, zawieszenie postępowania i wydanie decyzji, ugoda, postanowienia,

 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych,

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

r.pr. dr Piotr Mikołajczyk

11.05.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne

- tryb odwoławczy, zażalenia, wznowienie postępowania, uchylenia zmiana i stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej

- udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym,

- tryb wydawania zaświadczeń, skargi i wnioski, przyjmowanie skarg i wniosków, nadzór i kontrola.

Ustawa z dnia14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych,

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

r.pr. dr Piotr Mikołajczyk

24.05.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo konstytucyjne i samorząd terytorialny

- zasada trójpodziału władzy jako gwarant funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego,

-zasada demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej (składniki tej zasady, podstawowe elementy państwa prawnego w doktrynie i orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego),

- nadrzędna rola Konstytucji – Ustawy Zasadniczej względem innych aktów prawnych,

- podmiot władzy suwerennej w państwie i sposoby jej sprawowania,

-podstawowe elementy statusu prawnego jednostki i ich ochrona konstytucyjna (prawo-wolność-obowiązek, źródła praw i wolności, podmioty praw i wolności, wertykalne i horyzontalne obowiązywanie praw jednostki, kolizja i konkurencja praw, zasada równości - jej znaczenia i zastosowania, prawa i wolności o charakterze ekonomicznym, prawa i wolności socjalne)

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Ustawa z dnia 13 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

 

Ustawa z dnia 30 listopada 2016 roku o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym

 

prof. dr hab. Konrad Składowski

25.05.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo konstytucyjne i samorząd terytorialny

- podstawy ustroju społeczno-gospodarczego państwa, państwo prawa, rodzaje ustrojów państwowych (demokracja, quasi demokracja, reżim, totalitaryzm)

-zasady organizacji i funkcjonowania władzy państwowej w RP (ze szczególnym uwzględnieniem zasady podziału władz i jej praktycznego kształtu, zasady decentralizacji władzy publicznej - rola samorządu terytorialnego i samorządów zawodowych),

- podstawy systemu wyborczego, ordynacja wyborcza,

- rola komisji sejmowych przy tworzeniu aktów prawnych, podejmowanie decyzji przez Sejm i Senat

- rola Trybunału Konstytucyjnego, przy badaniu zgodności ustaw z Konstytucją,

- Rzecznik Praw Obywatelskich, powoływanie, rola, kompetencje,

- działania Prezydenta, Parlamentu i Trybunału Konstytucyjnego w państwie demokratycznym,

- rola Trybunału Stanu w państwie prawa,

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Ustawa z dnia 13 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Ustawa z dnia 30 listopada 2016 roku o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym

Konstytucyjnym

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy

Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich

prof. dr hab. Konrad Składowski

07.06.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo konstytucyjne i samorząd terytorialny

- konstytucyjny zapis tworzenia samorządów zawodowych jako zdobycz demokracji i zagrożenia związane z likwidacją tychże zapisów.

-Konstytucyjnoprawny status notariusza (gwarancje konstytucyjne, znaczenie treści art. 17 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, wolność prowadzenia działalności gospodarczej; zawód zaufania publicznego);

- Zasada legalizmu jako podstawa działania notariusza (system źródeł prawa; zasada pierwszeństwa – art. 91 Konstytucji RP, reguły kolizyjne, język urzędowy, zakres kompetencji);

- Notariusz jako funkcjonariusz publiczny (w rozumieniu art. 115 § 13 pkt 3 kodeksu karnego i art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej);

- Notariusz jako uprawniony do wystąpienia ze skargą konstytucyjną (art. 79 Konstytucji RP; zakres; procedura, charakter i skutki orzeczenia w sprawie skargi konstytucyjnej)

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

not. Przemysław Milo

08.06.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo konstytucyjne i samorząd terytorialny

- „Swoboda konkurencji” w odniesieniu do prowadzenia kancelarii przez notariusza w Polsce na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i stanowiska Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

- system źródeł prawa po akcesji Polski do Unii Europejskiej (prawo wspólnotowe a prawo krajowe, kwestia nadrzędności konstytucji w systemie prawa krajowego a akty prawa wspólnotowego, kryteria konstytucyjności aktu normatywnego; źródła prawa wewnętrznego),

-gwarancje realizacji postanowień konstytucji w RP (bezpośrednie stosowanie konstytucji w praktycznym zastosowaniu, prawo do sądu i jego elementy, skarga konstytucyjna, prawo do wynagrodzenia szkody).

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

not. Przemysław Milo

28.06.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo konstytucyjne i samorząd terytorialny

samorząd terytorialny

- organy i funkcjonowanie administracji rządowej

- samorząd powiatowy – struktura kompetencje i działanie

- samorząd wojewódzki – struktura, kompetencje i działanie

ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,

ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,

ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,

ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa

 

dr Marek Lewicki

29.06.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo konstytucyjne i samorząd terytorialny

- samorząd gminny – struktura, kompetencje i działanie,

- nadzór nad działalnością jednostek samorządowych,

- prawa i obowiązki organów administracji publicznej i obywateli,

- podatki i opłaty lokalne.

ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,

ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,

ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,

ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa

dr Marek Lewicki

11.10.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo podatkowe

- zobowiązanie podatkowe a obowiązek podatkowy, zaległości podatkowe,

- powstanie zobowiązania podatkowego w zakresie podatków pojawiających się przy wykonywaniu zawodu notariusza (pcc, podatek od spadków i darowizn, podatek vat, dostawy jako czynności cywilno-prawne),

- właściwość organów podatkowych ze szczególnym uwzględnieniem właściwości organów podatkowych w sprawach z zakresu praktyki notarialnej,

- terminy płatności podatków w praktyce notarialnej,

 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;

not. dr Andrzej Jan Szereda

12.10.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo podatkowe

- podatnik – płatnik,

- odpowiedzialność podatkowa  podatnika i płatnika,

- zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych,

- wygaśnięcie i przedawnienie zobowiązań podatkowych,

- osoby ponoszące odpowiedzialność karną skarbową za wykroczenia i przestępstwa skarbowe według k.k.s.

- opłata skarbowa

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;

not. dr Andrzej Jan Szereda

25.10.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo administracyjne

Prawo geodezyjne i kartograficzne

-zasady podziału nieruchomości, rola geodetów i wydziałów geodezyjnych w procesie tworzenia map, jako dokumentów będących podstawą wpisu do ksiąg wieczystych, decyzje zatwierdzające podział

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

mgr. inż. Jan Schnerch - Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji

 

26.10.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo administracyjne

Prawo geodezyjne i kartograficzne

-zasady ewidencjonowania gruntów, budynków i lokali-organy właściwe, charakterystyka czynności tych organów i dokumentów doniosłych dla praktyki notarialnej

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

mgr. inż. Jan Schnerch - Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji

 

15.11.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo podatkowe

Ustawa o pcc

-zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy, zmiany po nowelizacji od 01 stycznia 2016 roku

- czynności notariusza jako płatnika podatku od czynności cywilnoprawnych, podstawa obliczania i pobierania podatku,

- zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe od podatku, ich stosowanie,

- czynności zawierane w formie aktu notarialnego a pobór podatku,

- czynności notariusza związane z pobraniem podatku, wpisywanie do repertorium, przesyłanie do właściwego urzędu skarbowego,

- pcc, a VAT.

- zawieranie stosownych informacji w akcie notarialnym – pouczenia,

- odpowiedzialność notariusza jako płatnika pcc i odpowiedzialność za szkodę spowodowaną niepobraniem podatku lub pobraniem podatku w nieodpowiedniej kwocie.

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych; Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

 

 

 

 

 

 

 

 

 

not. dr Andrzej Jan Szereda

16.11.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawo podatkowe

Ustawa o podatku od spadków i darowizn

- zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy, zmiany po nowelizacji od 01 stycznia 2016 roku

- czynności notariusza jako płatnika podatku od darowizny, podstawa obliczania i pobierania podatku,

- zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe od podatku, ich stosowanie, ze szczególnym uwzględnieniem art.7 i art.16 ustawy,

- czynności zawierane w formie aktu notarialnego a pobór podatku,

- czynności notariusza związane z pobraniem podatku, wpisywanie do repertorium, przesyłanie do właściwego urzędu skarbowego,

- zawieranie stosownych informacji w akcie notarialnym – pouczenia, w tym pouczenie zawierane w aktach poświadczenia dziedziczenia,

- odpowiedzialność notariusza jako płatnika podatku od darowizny i odpowiedzialność za szkodę spowodowaną niepobraniem podatku lub pobraniem podatku w nieodpowiedniej kwocie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

not. dr Andrzej Jan Szereda

29.11.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo o księgach wieczystych i hipotece

Hipoteka łączna, podział hipoteki i opróżniona hipoteka

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece

not. Dawid Zieliński

30.11.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo o księgach wieczystych i hipotece

Hipoteka łączna, podział hipoteki i opróżniona hipoteka

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece

not. Dawid Zieliński

06.12.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo cywilne materialne

- ograniczone prawa rzeczowe w świetle przepisów K.C., praktyki notarialnej i orzecznictwa, ze szczególnym uwzględnieniem, służebności (osobistych, gruntowych i drogi koniecznej) użytkowania, zastaw na prawach

- służebność przesyłu

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 

not. Waldemar Jeziorski

07.12.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo cywilne materialne

- pojęcie własności ruchomości jak i nieruchomości, treść nabycie i utrata z uwzględnieniem zasiedzenia oraz problematyka posiadania, immisje, przekroczenie granic przy budowie, budowa na cudzym gruncie.

- ochrona własności, roszczenia właściciela, posiadacza samoistnego i zależnego, współwłasność i użytkowanie wieczyste, skarga pauliańska i art. 59 k.c.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 

not. Waldemar Jeziorski

13.12.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo cywilne materialne

Testament, jego formy i skutki, powołanie spadkobiercy.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 

not. Bartosz Krawczyk

14.12.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

warsztaty

Prawo cywilne materialne

Zajęcia warsztatowe/rozwiązywanie kazusów

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 

not. Janusz Kozłowski

 

 

 

Obsługa techniczna, projekt i wykonanie: Xperion       •     Copyright © Izba Notarialna w Łodzi. Wszystkie prawa zastrzeżone.