Wyszukaj w treści serwisu:

Ładuję wyszukiwarkę

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH II ROKU APLIKACJI NOTARIALNEJ (NABÓR 2017 r.  )

(RIN w Łodzi)

 

TERMINY ZAJĘĆ

GODZINY

LICZBA JEDNOSTEK SZKOL.

FORMA ZAJĘĆ

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTÓW OKREŚLONYCH W PROGRAMIE APLIKACJI

TEMATY ZAGADNIEŃ

TYTUŁY AKTÓW PRAWNYCH DO DANEGO TEMATU

WYKŁADOWCA

11.01.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo cywilne materialne

Pojęcie wierzyciela, dłużnika, zobowiązania solidarne, podzielne i niepodzielne oraz wszelkie zobowiązania umowne

 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 

SSA dr Michał Kłos

12.01.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo cywilne materialne

Pojęcie i struktura zobowiązania (w tym zobowiązania przemienne);

Odpowiedzialność dłużnika

Źródła zobowiązań

Rodzaje świadczeń

Świadczenia pieniężne, odsetki

-Wielość wierzycieli i dłużników

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 

SSA dr Michał Kłos

25.01.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo cywilne materialne

Umowa przedwstępna w świetle praktyki notarialnej

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 

not. Rafał Jabłoński

26.01.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo cywilne materialne

- ograniczone prawa rzeczowe w świetle przepisów K.C., praktyki notarialnej i orzecznictwa, ze szczególnym uwzględnieniem, służebności (osobistych, gruntowych i drogi koniecznej) użytkowania, zastaw na prawach

- służebność przesyłu

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 

not. Waldemar Jeziorski

08.02.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo handlowe

ustrój i organizacja przedsiębiorców w RP

- zasady funkcjonowania, struktura KRS,

- tryb składania, rozpatrywania wniosków i dokonywania wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego, terminy, zawiadomienia i wydawanie postanowień,

- rodzaje spółek podlegających regulacji KSH, Spółki osobowe i kapitałowe, funkcjonowanie, podobieństwa i różnice

Ustawa z dnia 15 września 2000 roku- Kodeks spółek handlowych

not. Aleksander Szymański

09.02.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo handlowe

- rodzaje spółek podlegających regulacji KSH, Spółki osobowe i kapitałowe, funkcjonowanie, podobieństwa i różnice

 

Ustawa z dnia 15 września 2000 roku- Kodeks spółek handlowych

not. Aleksander Szymański

22.02.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo handlowe

- spółki osobowe: spółka partnerska, jawna, komandytowa i komandytowo- akcyjna, spółka 24h

 

Ustawa z dnia 15 września 2000 roku- Kodeks spółek handlowych

not. Aleksander Szymański

23.02.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne

- postępowanie egzekucyjne przed organami administracji,

- organy egzekucyjne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

- zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego w administracji,

- ogólne zagadnienia dotyczące egzekucji z poszczególnych przedmiotów i praw.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie;

Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych,

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

r.pr. dr Piotr Mikołajczyk

08.03.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne

- egzekucja z nieruchomości, ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego ze szczególnym uwzględnieniem skutków prawnych zajęcia, licytacji, przybicia oraz przysądzenia własności,

- postępowanie zabezpieczające w administracji-właściwość organów, akty wydawane w toku postępowania, skutki prawne dokonanych czynności w postępowaniu,

Ustawa z dnia14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie;

Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych,

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

r.pr. dr Piotr Mikołajczyk

09.03.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo podatkowe

 

Podatek VAT

- definicja podatnika,

- określenie powstania obowiązku podatkowego,

- działalność gospodarcza w rozumieniu podatku vat, zwolnienia podatkowe w zakresie podatku vat określone w ustawie i przepisach szczególnych

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

 

 

not. dr Andrzej Jan Szereda

 

22.03.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo podatkowe

- definicja towaru oraz świadczenia usług w praktyce notarialnej,

- zakres odpowiedzialności notariusza, a strony czynności,

- podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych,

- podatek VAT od usługi notarialnej i jego odprowadzanie, czynności z tym związane

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

 

 

not. dr Andrzej Jan Szereda

 

23.03.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo cywilne materialne

Umowa sprzedaży ruchomości i nieruchomości, umowne prawo pierwokupu i odkupu, rękojmia za wady, a gwarancja, sprzedaż na raty, zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej, sprzedaż na próbę oraz zamiana – z uwzględnieniem praktyki notarialnej

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 

not. Waldemar Jeziorski

12.04.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo rolne

- rys historyczny prawa rolnego w Polsce po 1945 roku, przeniesienie własności w zamian za świadczenia rentowe na przykładzie ustaw ubezpieczeniowych;ustawa „uwłaszczeniowa” z dnia 26 października 1971 roku,

- problematyka związana z zawieraniem umowy z następcą w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego

not. Waldemar Jeziorski

13.04.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo rolne

- pojęcia: rolnika indywidualnego, gospodarstwa rolnego, gospodarstwa rodzinnego, osoby bliskiej, (różnice z KC. Ustawy o podatku rolnym oraz ustawy ukur)

- nabycie przez rolnika indywidualnego oraz na podstawie zgody Dyrektora Generalnego KOWR 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny  Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego

Ustaw z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym

not. Waldemar Jeziorski

26.04.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo rolne

- ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi wynikająca z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

- gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego

dr Joanna Mikołajczyk

27.04.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo o gospodarce nieruchomościami     i prawo lokalowe

Własność lokali

- samodzielny lokal mieszkalny, część składowa, przynależność współwłasność przymusowa, grunt – własność lub użytkowanie wieczyste,

- tryb i forma ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz treść umowy, a także niezbędne dokumenty do sporządzenia aktu notarialnego,

- współkorzystanie i zarząd nieruchomością wspólną oraz inne prawa i obowiązki właścicieli lokali,

- zarząd nieruchomością wspólną, kompetencje, zarząd zwykły i czynności przekraczające zwykły zarząd, wspólnota mieszkaniowa, podejmowanie uchwał, a udział notariusza przy podejmowaniu uchwał, zebranie wspólnoty,

- zbycie ekspektatywy samodzielnego lokalu mieszkalnego

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali,

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

not. Dawid Zieliński

10.05.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo o gospodarce nieruchomościami  i prawo lokalowe

Ustawa  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

- zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i jednostek Samorządu terytorialnego, zasoby nieruchomości, sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste, oddawanie w trwały zarząd, przekazywanie nieruchomości na cele szczególne, zagospodarowywanie nieruchomości gruntowych,

- przetargi na zbycie, sprzedaż bez zachowania formy przetargu,

- podstawowe dokumenty niezbędne do prawidłowego zbycia lub nabycia nieruchomości na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami

- prawo pierwokupu nieruchomości, wywłaszczanie nieruchomości i zwrot wywłaszczonych nieruchomości,

- podstawowe informacje z zakresu wyceny nieruchomości,

- działalność rzeczoznawców majątkowych – funkcje

- gospodarka komunalna

Ustawa  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

r.pr. Krzysztof Szydłowski

11.05.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo o księgach wieczystych i hipotece

- zasada prowadzenia ksiąg wieczystych (własność, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu) wpisy w poszczególnych działach mogące pojawić się w praktyce,

-Prawnomaterialne zasady ksiąg wieczystych (zasada wpisu, zasada domniemań związanych z wpisem, zasada rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych, zasada pierwszeństwa praw rzeczowych ograniczonych wpisanych do księgi wieczystej, zasada skuteczności praw i roszczeń osobistych wpisanych do księgi wieczystej).

- postępowanie wieczystoksięgowe: dokumenty mogące stanowić podstawę wpisu, skutki wpisu, wpis ostrzeżenia o niezgodności treści księgi z rzeczywistym stanem prawnym, a możliwość dokonania czynności notarialnej,

- odmowa dokonania wpisu, jej przyczyny i tryb składania skargi na orzeczenie referendarza,

- opłaty w postępowaniu wieczystoksięgowym, zwolnienia od opłat ,

- szczególna rola działu III księgi wieczystej w obrocie cywilnoprawnym, rodzaje wpisów, niezbędne dokumenty, przyczyny i możliwości wykreślenia poszczególnych wpisów

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece

not. Dawid Zieliński

24.05.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo handlowe

- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, struktura, organy, kapitał zakładowy, zbycie udziałów - pod kątem dokonywanych czynności notarialnych,

- spółka akcyjna, jej struktura, budowa statutu, organy, funkcje, rodzaje i zbywanie akcji,

Ustawa z dnia 15 września 2000 roku- Kodeks spółek handlowych

not. Aleksander Szymański

25.05.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo handlowe

- reprezentacja spółek osobowych i kapitałowych przy czynnościach z udziałem notariusza.

- łączenie, podział i przekształcenie spółek handlowych,

- protokoły Walnego Zgromadzenia Spółek, rola i odpowiedzialność notariusza podczas Zgromadzenia oraz przy spisywaniu protokołów

- pozakodeksowe spółki (sportowa s.a.)

- reprezentacja spółek prawa handlowego (osobowych i kapitałowych, prokura, pełnomocnictwa)

- organizacje pozarządowe

Ustawa z dnia 15 września 2000 roku- Kodeks spółek handlowych

not. Aleksander Szymański

07.06.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Postępowanie cywilne

- strony w postępowaniu cywilnym i pełnomocnicy procesowi,

- pisma procesowe, dowody w postępowaniu cywilnym i postępowanie dowodowe,

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

not. dr Andrzej Jan Szereda

08.06.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Postępowanie cywilne

- postępowanie nakazowe i upominawcze – nakaz zapłaty,

- środki odwoławcze w postępowaniu cywilnym, z uwzględnieniem środków odwoławczych w postępowaniu wieczystoksięgowym, skarga na orzeczenie referendarza sądowego,

 

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

not. dr Andrzej Jan Szereda

28.06.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Postępowanie cywilne

- postępowanie w sprawach małżeńskich, rozwód i separacja- skutki majątkowe

- postępowanie w sprawach miedzy rodzicami a dziećmi

- postepowanie w sprawach naruszenia posiadania,

- europejskie postępowanie w sprawach transgranicznych

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

not. dr Andrzej Jan Szereda

29.06.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne

 - właściwość organów w postępowaniu administracyjnym dotyczącym powołania na notariusza oraz na zastępcy notarialnego i aplikanta notarialnego, strony w postępowaniu administracyjnym o powołanie na notariusza, zastępcy notarialnego, aplikanta notarialnego, wyłączenie organów oraz członków (pracowników) organów w postępowaniu administracyjnym o powołanie notariusza, zastępcy notarialnego, aplikanta notarialnego, zawieszenie i umorzenie postępowania o powołanie notariusza, zastępcy notarialnego, aplikanta notarialnego,

-akty administracyjne w postępowaniu o powołanie notariusza, zastępcę notarialnego, aplikanta notarialnego, uchwały organów samorządu notarialnego zagadnienie ich ważności, skuteczności oraz ocena charakteru prawnego uchwał w postępowaniu o powołanie notariusza, zastępcy notarialnego, aplikanta notarialnego, wzruszalność aktów administracyjnych w postępowaniu o powołanie notariusza, zastępcy notarialnego, aplikanta notarialnego,

- odwołanie notariusza-przesłanki i tryb postępowania,

- skreślenie z listy asesorów, aplikantów-przesłanki i tryb postępowania

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

not. Aleksander Szymański

11.10.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo o notariacie

- wynagrodzenie notariusza, jako czynnik odzwierciedlający zakres odpowiedzialności za czynność oraz przesłanki wypłaty odszkodowania za błąd notariusza z zakładu ubezpieczeń.

- klauzule niedozwolone w aktach notarialnych,

- Tajemnica notarialna – istota i zakres ochrony, odpowiedzialność

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

not. Aleksander Szymański

12.10.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo o notariacie

- uzasadnienie odmowy dokonania czynności notarialnej

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie

 

not. dr Marta Nowocień

25.10.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Postępowanie cywilne

- postępowanie z zakresu spraw o stwierdzenie zgonu, uznania za zmarłego, ubezwłasnowolnienia,

- postępowanie z zakresu spraw małżeńskich, rodzinnych i opiekuńczych,

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

not. dr Andrzej Jan Szereda

26.10.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Postępowanie cywilne

- postępowania o zasiedzenie, sądowe zniesienie współwłasności, ustanowienia drogi koniecznej i służebności w tym przesyłu,

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

not. dr Andrzej Jan Szereda

15.11.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo o notariacie

- Ochrona danych osobowych w praktyce funkcjonowania kancelarii notarialnej (zakres stosowania przepisów uodo; zabezpieczenia zbioru danych; przetwarzanie danych w zbiorze; zasady archiwizacji; odpowiedzialność pracowników, polityka i instrukcja);

-Wymóg należytej staranności w zakresie identyfikacji tożsamości stron czynności notarialnych i ochrona ich prywatności (ochrona prywatności osób reprezentujących organy i instytucje państwowe i publiczne; ochrona prywatności osób trzecich);

 

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

not. Włodzimierz Fijałkowski

16.11.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo o notariacie

-Notariusz jako zobowiązany do udostępniania informacji publicznej (pojęcie informacji publicznej; procedura, udostępnienie; odmowa udostępnienia, ponowne wykorzystanie informacji publicznej).

 

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

not. Włodzimierz Fijałkowski

29.11.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Postępowanie cywilne

- postępowanie wieczystoksięgowe, forma złożenia i cofnięcia wniosku, strony w postępowaniu wieczystoksięgowym, zakres kognicji sądu wieczystoksięgowego, przyczyny oddalenia wniosku, terminy do wniesienia środka odwoławczego

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

not. dr Andrzej Jan Szereda

30.11.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Postępowanie cywilne

- postępowanie z zakresu prawa spadkowego, zabezpieczenie spadku i spis inwentarza, przyjęcie i odrzucenie spadku przed sądem, ogłoszenie testamentu, wyjawienie majątku, nabycie spadku i przedmiotu z zapisu windykacyjnego, sądowy dział spadku

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

not. dr Andrzej Jan Szereda

06.12.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Postępowanie cywilne

- protokół testamentu ustnego i postępowanie z tym zakresie,

- wykonawca testamentu i zarząd spadku nieobjętego,

- złożenie do depozytu sądowego, przesłanki, tryb postępowania, zwrot depozytu oraz postępowanie w przypadku niepodjęcia depozytu

- problematyka odtworzenia zniszczonych akt i tryb postępowania,

- zabezpieczenie roszczeń pieniężnych,

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

not. dr Andrzej Jan Szereda

07.12.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

 

Postępowanie cywilne

 

- postępowanie egzekucyjne ze szczególnym uwzględnieniem art. 777 § 1 pkt.4, 5 i 6 KPC, akt notarialny jako tytuł egzekucyjny, europejski tytuł egzekucyjny, ograniczenia egzekucji, powództwa przeciwegzekucyjne

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

 

 

not. dr Andrzej Jan Szereda

13.12.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Postępowanie cywilne

 

- egzekucja z ruchomości, nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego (w tym uproszczona), z rachunków bankowych i wynagrodzenia za pracę, licytacja, przybicie, przysądzenie własności

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

not. dr Andrzej Jan Szereda

14.12.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

Warsztaty

Prawo handlowe

- Spółka cywilna jej struktura i różnice w stosunku do spółek podlegających regulacji w KSH

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 

Ustawa z dnia 15 września 2000 roku- Kodeks spółek handlowych

not.  Barbara Jeziorska

 

 

Obsługa techniczna, projekt i wykonanie: Xperion       •     Copyright © Izba Notarialna w Łodzi. Wszystkie prawa zastrzeżone.