Wyszukaj w treści serwisu:

Ładuję wyszukiwarkę

 

Harmonogram zajęć seminaryjnych dla aplikantów I roku aplikacji w roku szkoleniowym 2017

 

Data

liczba jednostek szkoleniowych/

forma zajęć

Zakres tematyczny przedmiotów określonych w programie aplikacji

Tematy zagadnień

Wykładowca

Tytuły aktów prawnych

20 stycznia

8 j.l./wykład

Prawo o notariacie

Ustrój notariatu:

- usytuowanie zawodu notariusza pośród innych zawodów prawniczych,

-powoływanie i odwoływanie notariuszy, wpływ Rad Izb Notarialnych na powoływanie i odwoływanie notariuszy, kompetencje i rola Ministra Sprawiedliwości.

- prawa i obowiązki notariuszy – ich rola w prawidłowym procesie obrotu prawnego majątkiem osób fizycznych i prawnych,

- samorząd notarialny – jego umiejscowienie w Konstytucji RP, jego rola w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania izb notarialnych i poszczególnych notariuszy,

- struktura samorządu notarialnego,

- rola samorządu jako organu wykonującego nadzór nad notariuszami i aplikantami.

 

 

not. Waldemar Jeziorski -

Kierownik szkolenia aplikantów notarialnych

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie ( tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 164 ze zm.)

21 stycznia

8 j.l./wykład

Etyka zawodowa.

 

Sztuka komunikowania się (erystyka)

Etyka zawodowa.

Sztuka komunikowania się (erystyka)

 

 

not. Przemysław Milo

Uchwała nr 19 z późniejszymi zmianami Krajowej Rady Notarialnej z dnia 12 grudnia 1997 r. - Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza

3 lutego

8 j.l./wykład

Prawo rodzinne i opiekuńcze

- małżeńskie ustroje majątkowe, majątek wspólny małżonków, majątek osobisty, zarząd majątkiem wspólnym

- zgoda małżonka na dokonanie czynności rozporządzających przedmiotami należącymi do majątku wspólnego, zezwolenie sądu na dokonanie czynności rozporządzających majątkiem wspólnym małżonków

- ochrona osób trzecich oraz wierzyciela w przypadku rozporządzenia mieniem wspólnym przez jednego małżonka bez zgody drugiego.

not. Wojciech Mieczkowski

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2082.)

04 lutego

8 j.l./wykład

Prawo o księgach wieczystych i hipotece

Repertoria hipoteczne oraz zbiory dokumentów – rola jaką pełniły, ich znaczenie oraz ranga, okres obowiązywania,

- budowa i układ księgi wieczystej z uwzględnieniem zasad dokonywania pierwszeństwa wpisów, oraz prowadzenie ksiąg w systemie teleinformatycznym,

- zasady prowadzenia ksiąg wieczystych (własność, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu) wpisy w poszczególnych działach mogące pojawić się w praktyce,

- rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, rola notariusza w procesie składania wniosków wieczystoksięgowych.

not. Dawid Zieliński

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 707 ze zm.);

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1411 ze zm.)

17 lutego

8 j.l./wykład

Prawo cywilne materialne

- pojęcie nieruchomości, przynależności, części składowej, a także przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, jako elementów  niezbędnych w sprawach obrotu majątkiem w RP,

- pojęcie dobrej i złej wiary, zasady współżycia społecznego, zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

-

not. Agnieszka Wróblewska

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny  (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 )

18 lutego

8 j.l./wykład

Prawo cywilne materialne

pełnomocnictwo jako szczególna forma przedstawicielstwa, jego formy ze szczególnym uwzględnieniem formy aktu notarialnego, przekroczenie zakresu umocowania, bądź działanie bez umocowania oraz prokura

not. Agnieszka Wróblewska

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny  (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 )

10 marca

8 j.l./wykład

Prawo rodzinne i opiekuńcze

- umowa o podział majątku wspólnego w przypadku ustania małżeństwa, separacji, bądź wyłączenia wspólności ustawowej,

- wyłączenie wspólności majątkowej – rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków, zniesienie wspólności ustawowej przez sąd,

 

not. Wojciech Mieczkowski

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2082.)

11 marca

8 j.l./wykład

Prawo rodzinne i opiekuńcze

- skutki rozwodu, separacji, wyłączenia i zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej w świetle dokonywanych czynności przez notariusza.

 

not. Wojciech Mieczkowski

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2082.)

24 marca

8 j.l./wykład

Prawo cywilne

- pojęcie własności ruchomości jak i nieruchomości, treść nabycie i utrata z uwzględnieniem zasiedzenia oraz problematyka posiadania, immisje, przekroczenie granic przy budowie, budowa na cudzym gruncie.

- ochrona własności, roszczenia właściciela, posiadacza samoistnego i zależnego, współwłasność i użytkowanie wieczyste.

not. Agnieszka Wróblewska

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny  (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 )

25 marca

8 j.l./wykład

Prawo Unii Europejskiej

- podstawowe zagadnienia dotyczące ustroju sądownictwa europejskiego

- organy wspólnotowe i ich rola w tworzeniu prawa

- orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i jego wykładnia

not. Aleksander Szymański- Prezes RIN w Łodzi

Traktaty rzymskie z 1957 r.,

Traktat o Unii Europejskiej (z Maastrich) z 1992 r., Jednolity Akt Europejski, Traktaty: amsterdamski, nicejski i lizboński, orzecznictwo ETS

31 marca

8 j.l./wykład

Prawo Unii Europejskiej

- Spółka Europejska (SE), jej powstanie funkcje, organy i działanie na terenie UE

- rejestry urzędowe w prawie Unii Europejskiej

not. Aleksander Szymański- Prezes RIN w Łodzi

Traktaty rzymskie z 1957 r.,

Traktat o Unii Europejskiej (z Maastrich) z 1992 r., Jednolity Akt Europejski, Traktaty: amsterdamski, nicejski i lizboński, orzecznictwo ETS

01 kwietnia

8 j.l./wykład

Prawo podatkowe

- Ustawa o pcc

-zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy, zmiany po nowelizacji od 01 stycznia 2016 roku

- czynności notariusza jako płatnika podatku od czynności cywilnoprawnych, podstawa obliczania i pobierania podatku,

- zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe od podatku, ich stosowanie,

not. dr Andrzej Jan Szereda

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 626 )

21 kwietnia

8 j.l./wykład

Prawo podatkowe

Ustawa o podatku od spadków i darowizn

- zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy, zmiany po nowelizacji od 01 stycznia 2016 roku

- czynności notariusza jako płatnika podatku od darowizny, podstawa obliczania i pobierania podatku,

- zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe od podatku, ich stosowanie, ze szczególnym uwzględnieniem art.7 i art.16 ustawy.

not. dr Andrzej Jan Szereda

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r.
o podatku od spadków i darowizn  (Dz.U. 2015, poz. 86)

 

22 kwietnia

8 j.l./wykład

Prawo cywilne/ postępowanie cywilne

Księgi wieczyste i hipoteka -  postępowanie wieczystoksięgowe: dokumenty mogące stanowić podstawę wpisu, skutki wpisu, wpis ostrzeżenia o niezgodności treści księgi z rzeczywistym stanem prawnym, a możliwość dokonania czynności notarialnej,

- opłaty w postępowaniu wieczystoksięgowym, zwolnienia od opłat ,

- szczególna rola działu III księgi wieczystej w obrocie cywilnoprawnym, rodzaje wpisów, niezbędne dokumenty, przyczyny i możliwości wykreślenia poszczególnych wpisów,

not. Dawid Zieliński

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 707 ze zm.);

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1411 ze zm.)

Kodeks postępowania cywilnego

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

05 maja

8 j.l./wykład

Prawo cywilne materialne

Księgi wieczyste i hipoteka -             - hipoteka jako ograniczone prawo rzeczowe, jej powstanie, zakres obciążenia i suma,

-rodzaje hipoteki, w tym hipoteka na wierzytelności hipotecznej, hipoteka przymusowa oraz zdarzenia prawne będące genezą jej powstania, hipoteka łączna – z uwzględnieniem roli notariusza,

- wygaśnięcie hipoteki – przyczyny, skutki z tym związane i rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym

 

not. Dawid Zieliński

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 707 ze zm.);

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1411 ze zm.)

06 maja

8 j.l./wykład

Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne

- organy administracji państwowej i samorządowej,

- ogólne zasady postępowania administracyjnego i zakres obowiązywania, dwuinstancyjność i organy nadzoru,

- organy i funkcjonowanie administracji rządowej

- nadzór nad działalnością jednostek samorządowych,

- prawa i obowiązki organów administracji publicznej i obywateli

r.pr. dr Piotr Mikołajczyk

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23

26 maja

8 j.l./wykład

Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne

- wszczęcie postępowania administracyjnego i akta sprawy i ich udostępnianie,

- dowody w postępowaniu administracyjnym – dokumenty, świadkowie, oględziny;

- właściwość poszczególnych organów administracyjnych,

-akty administracyjne organów administracji inne niż decyzje, mające znaczenie dla praktyki notarialnej;

- organy administracji publicznej w postępowaniach dotyczących wspólnot gruntowych, scalania i wymiany gruntów rolnych i leśnych;

r.pr. dr Piotr Mikołajczyk

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23,

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.)

27 maja

8 j.l./wykład

Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne

Prawo geodezyjne i kartograficzne

-zasady podziału nieruchomości,  ewidencjonowania gruntów, rola geodetów i wydziałów geodezyjnych w procesie tworzenia map, jako dokumentów będących podstawą wpisu do ksiąg wieczystych, decyzje zatwierdzające podział;

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a decyzja o warunkach zabudowy;

- wybrane zagadnienia z zakresu prawa budowlanego,

 

mgr. inż. Jan Schnerch - Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2015 r., 520)

09 czerwca

8 j.l./wykład

Zajęcia praktyczne

Prawo o notariacie

Czynności notarialne- czynności wykonywane przez notariusza, ich zakres, tryb i sposób dokonywania,

- szczególna rola notariusza przy czynnościach z osobami wymienionymi w art. 87 Prawa o Notariacie,

 

not. Waldemar Jeziorski

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie ( tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 164 ze zm.)

10 czerwca

8 j.l./wykład

Zajęcia praktyczne

Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne

 

Akta stanu cywilnego –

- rejestr stanu cywilnego, kierownik USC – zakres kompetencji, organy nadzoru, właściwość miejscowa, podstawa rejestracji, zdarzenia podlegające rejestracji zabezpieczanie akt, dokumenty w języku obcym, rodzaje aktów stanu cywilnego ich wydawanie , szczególny tryb rejestracji.

 

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Zgierzu mgr.Anna Truszkowska

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014 poz. 1741)

16 czerwca

8 j.l./wykład

Prawo o notariacie

Czynności notarialne

- budowa aktu notarialnego, sporządzanie wypisów i wyciągów, oraz tryb przekazywania aktów do archiwum sądowego,

- tryb i sposób dokonywania czynności poświadczeniowych

not. Waldemar Jeziorski

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie ( tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 164 ze zm.)

 

30 czerwca

8 j.l./wykład

Prawo cywilne

- ograniczone prawa rzeczowe w świetle przepisów K.C., praktyki notarialnej i orzecznictwa, ze szczególnym uwzględnieniem, służebności (osobistych, gruntowych, przesyłu i drogi koniecznej) użytkowania, zastaw na prawach

not. Waldemar Jeziorski

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny  (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 )

01 lipca

8 j.l./wykład

Prawo konstytucyjne

- zasada trójpodziału władzy jako gwarant funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego,

- nadrzędna rola Konstytucji – Ustawy Zasadniczej względem innych aktów prawnych,

- podmiot władzy suwerennej w państwie i sposoby jej sprawowania,

- podstawy ustroju społeczno-gospodarczego państwa, państwo prawa, rodzaje ustrojów państwowych (demokracja, quasi demokracja, reżim, totalitaryzm)

system organów państwowych

- podstawy systemu wyborczego, ordynacja wyborcza,

dr hab. Konrad Składowski

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

13 października

8 j.l./wykład

Prawo konstytucyjne

- rola komisji sejmowych przy tworzeniu aktów prawnych, podejmowanie decyzji przez Sejm i Senat

- rola Trybunału Konstytucyjnego, przy badaniu zgodności ustaw z Konstytucją,

- działania Prezydenta, Parlamentu i Trybunału Konstytucyjnego w państwie demokratycznym a w państwie quasi demokratycznym,

- rola Trybunału Stanu w państwie prawa, a w państwie o ustroju quasi demokratycznym,

- konstytucyjny zapis tworzenia samorządów zawodowych jako zdobycz demokracji i zagrożenia związane z likwidacją tychże zapisów.

dr hab. Konrad Składowski

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

14 października

8 j.l./wykład

Prawo rodzinne i opiekuńcze

- ustalanie pokrewieństwa i

powinowactwa dla praktyki notarialnej,

- skutki dla praktyki notarialnej przysposobienia pełnego i niepełnego,

- ustalanie ojcostwa, macierzyństwa i stosunki między rodzicami a dziećmi.

not. Wojciech Mieczkowski

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2082.)

27 października

8 j.l./wykład

Prawo rodzinne i opiekuńcze

- zakres reprezentacji małoletniego – reprezentacja przez inne podmioty niż biologiczni rodzice,

- zgoda Sądu Rodzinnego i Opiekuńczego, sytuacje w jakich jest wymagana, a obowiązki notariusza w tym zakresie,

- Opieka i kuratela oraz nadzór sprawowany nad nimi, ubezwłasnowolnienie częściowe oraz ubezwłasnowolnienie całkowite, szczególna rola notariusza przy czynnościach zawieranych w imieniu takich osób,

not. Wojciech Mieczkowski

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2082.)

28 października

8 j.l./wykład

Prawo cywilne materialne

Spółdzielnie Mieszkaniowe - sposób i tryb powstania Spółdzielni Mieszkaniowej, jej cele, statut, struktura organizacyjna, kompetencje Walnego Zebrania, Rady Nadzorczej, Zarządu, prawa i obowiązki członków,

- spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,

not. Dawid Zieliński

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r., Nr 4, poz. 27 ze zm.);

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze.(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 21)

09 listopada

8 j.l./wykład

Prawo cywilne materialne

Spółdzielnie Mieszkaniowe -

- problematyka przekształcenia spółdzielczego prawa do lokalu we własność odrębną, uchwały, niezbędne dokumenty, reprezentacja spółdzielni, budowa aktu notarialnego,

- budowa przez spółdzielnię domów jednorodzinnych w celu przeniesienia własności,

- likwidacja spółdzielni mieszkaniowej

not. Dawid Zieliński

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r., Nr 4, poz. 27 ze zm.);

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze.(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 21)

10 listopada

8 j.l./zajęcia warsztatowe

Prawo cywilne materialne

Rozwiązywanie casusów

not. Janusz Kozłowski

 

24 listopada

8 j.l./wykład

Sztuka komunikowania się

Erystyka

not. Przemysław Milo

 

 

 

25 listopada

8 j.l./wykład

Prawo cywilne materialne

Spadki.  Zapis windykacyjny

r.pr. prof. dr hab. Paweł Księżak

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny  (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 )

08 grudnia

8 j.l./wykład

Prawo cywilne materialne

- zawarcie umowy, sposoby i formy oraz prawne możliwości jej unieważnienia,- warunek i termin jako elementy umów i oświadczeń składanych przed notariuszem.

not. Agnieszka Wróblewska

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny  (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 )

09 grudnia

8 j.l./wykład

Prawo cywilne materialne

oświadczenia woli – złożenie, skutki oraz wady, jako czynniki niezbędne do prawidłowej budowy aktu notarialnego,

 

not. Agnieszka Wróblewska

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny  (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 )

18 grudnia

8 j.l./wykład

Prawo cywilne

Materialne

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

r. pr.  Krzysztof Szydłowski

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 poz. 1142)

19 grudnia

8 j.l./wykład

Prawo cywilne

materialne

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

r. pr.  Krzysztof Szydłowski

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 poz. 1142)

 

8 j.l/

Konwersatorim  zajęcia praktyczne

Prawo Cywilne materialne

Repetytorium

not. Janusz Kozłowski

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny  (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 )

 

 

Obsługa techniczna, projekt i wykonanie: Xperion       •     Copyright © Izba Notarialna w Łodzi. Wszystkie prawa zastrzeżone.