Wyszukaj w treści serwisu:

Ładuję wyszukiwarkę

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH III ROKU APLIKACJI NOTARIALNEJ (NABÓR 2016 r.  )

(RIN w Łodzi)

 

TERMINY ZAJĘĆ

GODZINY

LICZBA JEDNOSTEK SZKOL.

FORMA ZAJĘĆ

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTÓW OKREŚLONYCH W PROGRAMIE APLIKACJI

TEMATY ZAGADNIEŃ

TYTUŁY AKTÓW PRAWNYCH DO DANEGO TEMATU

WYKŁADOWCA

11.01.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo cywilne materialne

- struktury organizacyjne Kościoła Katolickiego, Kościołów innych wyznań i gmin wyznaniowych,

- reprezentacja podmiotów wyznaniowych w obrocie gospodarczym, dokumenty, zgody, zezwolenia

Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 1989 r.

not. Wojciech Krakowiak

12.01.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

warsztaty

Prawo cywilne materialne

- struktury organizacyjne Kościoła Katolickiego, Kościołów innych wyznań i gmin wyznaniowych,

- reprezentacja podmiotów wyznaniowych w obrocie gospodarczym, dokumenty, zgody, zezwolenia

Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 1989 r.

not. Wojciech Krakowiak

25.01.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo cywilne materialne

Prawo lokalowe

-zarząd nieruchomością wspólną, kompetencje, zarząd zwykły i czynności przekraczające zwykły zarząd, wspólnota mieszkaniowa, podejmowanie uchwał, a udział notariusza przy podejmowaniu uchwał, zebranie wspólnoty

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali

not. Dawid Zieliński

26.01.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo cywilne materialne

Prawo lokalowe

-zbycie ekspektatywy samodzielnego lokalu mieszkalnego;

Spółdzielnie mieszkaniowe- wybrane zagadnienia

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali

not. Dawid Zieliński

08.02.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Inne (Prawo o notariacie )

 Odmowa dokonania czynności notarialnej

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie

not. dr Marta Nowocień

09.02.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

warsztaty

Inne (Prawo o notariacie)

 Odmowa dokonania czynności notarialnej

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie

not. dr Marta Nowocień

22.02.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo wekslowe i czekowe, papiery wartościowe, prawo bankowe

Prawo Bankowe

- zasady prowadzenia działalności bankowej

- tworzenie i organizacja banków, oddziałów i przedstawicielstw banków zagranicznych, oddziałów instytucji kredytowych,

- nadzór bankowy, postępowanie naprawcze, likwidacyjne i upadłościowe banków,

- łączenie się banków,

- bankowość spółdzielcza – rodzaje banków spółdzielczych, 

- Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo – Kredytowe i inne instytucje finansowe.

- instytucje parabankowe i ich działalność

- dokumenty bankowe jako podstawa ustanawiania i wpisu hipoteki

 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku prawo bankowe

 

r.pr. Krzysztof Szydłowski

23.02.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo wekslowe i czekowe, papiery wartościowe, prawo bankowe

Prawo Bankowe

- bankowość spółdzielcza – rodzaje banków spółdzielczych, 

- Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo – Kredytowe i inne instytucje finansowe.

- instytucje parabankowe i ich działalność

- dokumenty bankowe jako podstawa ustanawiania i wpisu hipoteki

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku prawo bankowe

r.pr. Krzysztof Szydłowski

08.03.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo wekslowe i czekowe, papiery wartościowe, prawo bankowe

Papiery wartościowe – kryteria podziałów, rodzaje;

Ustawa z dnia 12 marca 2004 o zmianie ustawy prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz o zmianie niektórych ustaw,

ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach

not. Marek Bocian

09.03.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo wekslowe i czekowe, papiery wartościowe, prawo bankowe

Prawo wekslowe

- funkcje, wystawienie, forma, indos, przyjęcie poręczenie płatność, zapłata, zwrot na poszukiwanie z powodu niezapłacenia, protest, wyręczenie, zmiana tekstu, przedawnienie, zaginięcie weksla, dochodzenie należności wekslowej

Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936r Prawo wekslowe

not. Marek Bocian

22.03.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo wekslowe i czekowe, papiery wartościowe, prawo bankowe

Prawo czekowe

- funkcje, wystawienie, forma, przedstawienie poręczenia, przedstawienie do zapłaty i zapłata, protest, zaginięcie czeku, przedawnienie, niesłuszne wzbogacenie

Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 roku prawo czekowe

not. Marek Bocian

23.03.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo cywilne materialne

- umowa przedwstępna, zaliczka, zadatek

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 

not. Rafał Jabłoński

12.04.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo międzynarodowe

- konwencja Haska

- prawo prywatne międzynarodowe (ppm), jego źródła;

- prawo osobowe – osoby fizyczne, osoby prawne, cudzoziemiec klientem polskiego notariusza,

prawo właściwe dla spółek handlowych (utworzenie i rozwiązanie spółki, organizacja spółki, oddziały spółek zagranicznych, zbycie praw udziałowych, shareholders agreement),

- prawo rzeczowe – w szczególności obrót prawny dotyczący nieruchomości,

-Konwencja o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych, sporządzona w Hadze dnia 15 listopada 1965 r. ;

-Rozporządzenie NR 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. dotyczące doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych ("doręczanie dokumentów") oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1348/2000 ;

-Konwencja wiedeńska o stosunkach konsularnych, sporządzona w Wiedniu dnia 24 kwietnia 1963 r. (Dz.U. z 1982 r. Nr 12, poz. 98),

- ustawa z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej ;

-Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r.,

- Prawo prywatne międzynarodowe , ustawa z 4.2.2011.,

  - Kodeks postępowania cywilnego – ustawa z 17.11.1964.

Rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) Nr 650/2011 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego,

- Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 1329/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r.

not. Aleksander Szymański

13.04.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo międzynarodowe

- forma czynności prawnych – dokumenty urzędowe, legalizacja dokumentów zagranicznych, wykonalność zagranicznych dokumentów urzędowych,

- przedstawicielstwo i pełnomocnictwo,

-zobowiązania umowne,

-  prawo rodzinne – w szczególności małżeńskie umowy majątkowe

- Europejskie rozporządzenie spadkowe i poświadczenie spadkowe

 

j.w

not. Aleksander Szymański

26.04.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

warsztaty

Inne

Zajęcia praktyczne – przygotowanie do kolokwium

różne

not. Włodzimierz Fijałkowski

27.04.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

warsztaty

Inne

Zajęcia praktyczne – przygotowanie do kolokwium

różne

not. Waldemar Jeziorski

10.05.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

- zatrudnianie pracownika na umowę o pracę na pełen lub część etatu, odprowadzanie składek ZUS i  opłat na inne świadczenia pracownicze, udzielanie urlopów, zwolnienia lekarskie, ciąża i urlop macierzyński pracownika, odpowiedzialność odszkodowawcza  notariusza jako kierownika jednostki za wypadek przy lub podczas wykonywania pracy przez pracownika

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku -Kodeks pracy

not. dr Anna Domańska

11.05.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

- szkolenie i przestrzeganie przepisów BHP

- ubezpieczenie notariusza od odpowiedzialności cywilnej oraz jako płatnika świadczeń publicznych a także mienia kancelarii,

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku -Kodeks pracy

not. dr Anna Domańska

24.05.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

warsztaty

Inne

Zajęcia praktyczne – omówienie wyników kolokwium (termin orientacyjny do potwierdzenia po ustaleniu przez KRN terminu kolokwium)

 

not. Waldemar Jeziorski

25.05.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne

- rozprawa przed organem administracji publicznej, zawieszenie postępowania i wydanie decyzji, ugoda, postanowienia,

- tryb odwoławczy, zażalenia, wznowienie postępowania, uchylenia zmiana i stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

r.pr. Piotr Mikołajczyk

07.06.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne

- udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym,

- tryb wydawania zaświadczeń, skargi i wnioski, przyjmowanie skarg i wniosków, nadzór i kontrola

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

r.pr. Piotr Mikołajczyk

08.06.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo cywilne materialne

- użyczenie, pożyczka, zlecenie, w tym prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia oraz przechowanie ze szczególnym uwzględnieniem problematyki depozytu notarialnego, a także poręczenie za dług cudzy

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 

not. Agnieszka Wróblewska

28.06.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo cywilne materialne

Umowa developerska, jej treść, forma i skutki

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

not. Marek Bocian

29.06.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

 

 

Prawo cywilne materialne

- przeniesienie własności w trybie datio in solutum, ugody oraz umów nienazwanych, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie, a niebezpieczeństwo tworzenia umów abstrakcyjnych; skutki dla notariusza

 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 

 

 

not. Marek Bocian

11.10.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

warsztaty

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

- rozwiązanie umowy o pracę sposoby, tryb, skutki, roszczenia byłego pracownika w stosunku do notariusza jako byłego pracodawcy,

- mobbing jako nie do końca zdefiniowane uporczywe nękanie pracownika – podstawa do wytoczenia powództwa przeciwko pracodawcy

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku -Kodeks pracy

not. dr Anna Domańska

12.10.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

warsztaty

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w praktyce

Zajęcia praktyczne

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku -Kodeks pracy

not. dr Anna Domańska

25.10.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

warsztaty

Zasady prowadzenia kancelarii notarialnej i biurowość

Zajęcia praktyczne

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie

not. dr Anna Domańska

26.10.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

 

Prawo gospodarcze

- podstawowe funkcje państwa w gospodarce, zadania i kompetencje organów państwowych,

- tryby i zasady podejmowania decyzji przez organy państwowe oraz prawa i obowiązki podmiotów gospodarczych

 

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 

 

r. pr. Krzysztof Szydłowski

15.11.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

 

Prawo gospodarcze

- prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców polskich i zagranicznych, wydawanie koncesji na poszczególne rodzaje działalności gospodarczej

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej  (Dz.U.  z 2015 poz. 584) 

 

r. pr. Krzysztof Szydłowski

 

16.11.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo międzynarodowe

- zobowiązania umowne i pozaumowne w prawie międzynarodowym

-jurysdykcja i prawo właściwe w transgranicznych sprawach cywilnych i handlowych oraz rodzinnych (dokument urzędowy w obrocie transgranicznym)

 

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 12.12. 2012 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych Nr 1215/2012 (Dz.U.L  351/1z 20.12.2012),

- Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (Dz.U. L347/32 z 24.12.2009),

- Rozporządzenie Rady (WE) Nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w     sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w    zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz. Urz. UE L 7 z 10.01.2009, str. 1 ),

- Protokół o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych z 23.11.2007. (Dz. U. L 331 z 16.12.2009, str.17),

-Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych - Rzym I ( Dz.U. L 177 z 4.7.2008),

not. Aleksander Szymański

29.11.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo międzynarodowe

-współpraca państw w zakresie doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych

-współpraca państw członkowskich UE w zakresie doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych  - rozporządzenie rady (we)   nr 1393/2007    

uznawanie i wykonywanie orzeczeń, ugód sądowych i dokumentów

Konwencja o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, sporządzona w Lugano dnia 16.9.1988 r. (Dz.U. 2000 nr 10 poz. 132),

Konwencja o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, podpisana w Lugano dnia 30.10. 2007 r.( Dz.U. L 339 z 21.12.2007),

Rozporządzenie Rady (WE) Nr 44/2001z dnia 22.12. 2000.r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz. Urz. UE L 12 z 16.01.2001),

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych (Dz.U. L 143 z 30.4.2004)

not. Aleksander Szymański

30.11.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo międzynarodowe

- forma czynności prawnej w stosunkach transgranicznych i pełnomocnictwa do jej dokonania w prawie krajowym i prawie ue. legalizacja i uwierzytelnianie dokumentów.

- klauzula Apostille

j.w

not. Aleksander Szymański

06.12.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Inne( Prawo rolne)

- ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi wynikająca z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

-gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego

dr Joanna Mikołajczyk

07.12.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

warsztaty

Prawo cywilne materialne

Rozwiązywanie casusów (pierwokup)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny

not. Janusz Kozłowski

13.12.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo cywilne materialne

Umowa darowizny, renty i dożywocia pod kątem przepisów, orzecznictwa i praktyki notarialnej

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 

not. Waldemar Jeziorski

14.12.2019 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

warsztaty

Prawo cywilne materialne

Rozwiązywanie casusów

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny

not. Agnieszka Wróblewska

 

 

 

 

 

Obsługa techniczna, projekt i wykonanie: Xperion       •     Copyright © Izba Notarialna w Łodzi. Wszystkie prawa zastrzeżone.