Wyszukaj w treści serwisu:

Ładuję wyszukiwarkę

 

HARMONOGRAM PRZEBIEGU PRAKTYK DLA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH ODBYWAJĄCYCH PRAKTYKI W SĄDZIE REJONOWYM DLA ŁODZI - ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI  W OKRESIE OD DNIA 1 LUTEGO 2018 r. DO DNIA 31 LIPCA 2018 r. - uwzględniający zmiany wprowadzone w rozporządzeniu MS z dnia 22 grudnia 2017 r. poprzez wyznaczenie sędziów patronów orzekających w wydziałach rodzinnych i  nieletnich (do pobrania)
 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH II ROKU APLIKACJI NOTARIALNEJ (NABÓR 2016 r.)
(RIN w Łodzi)

 

TERMINY ZAJĘĆ

GODZINY

LICZBA JEDNOSTEK SZKOL.

FORMA ZAJĘĆ

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTÓW OKREŚLONYCH W PROGRAMIE APLIKACJI

TEMATY ZAGADNIEŃ

TYTUŁY AKTÓW PRAWNYCH DO DANEGO TEMATU

WYKŁADOWCA

12.01.2018 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo cywilne materialne

Pojęcie wierzyciela, dłużnika, zobowiązania solidarne, podzielne i niepodzielne oraz wszelkie zobowiązania umowne

 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny  (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 )

SSA dr Michał Kłos

13.01.2018 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo cywilne materialne

Umowa przedwstępna w świetle praktyki notarialnej

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny  (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 )

not. Rafał Jabłoński

19.01.2018 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo gospodarcze

ustrój i organizacja przedsiębiorców w RP

- zasady funkcjonowania, struktura KRS,

- tryb składania, rozpatrywania wniosków i dokonywania wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego, terminy, zawiadomienia i wydawanie postanowień,

- rodzaje spółek podlegających regulacji KSH, Spółki osobowe i kapitałowe, funkcjonowanie, podobieństwa i różnice

Ustawa z dnia 15 września 2000 roku- Kodeks spółek handlowych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 1030)

not. Aleksander Szymański

20.01.2018 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo gospodarcze

- rodzaje spółek podlegających regulacji KSH, Spółki osobowe i kapitałowe, funkcjonowanie, podobieństwa i różnice

Ustawa z dnia 15 września 2000 roku- Kodeks spółek handlowych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 1030)

not. Aleksander Szymański

02.02.2018 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne

- postępowanie egzekucyjne przed organami administracji,

- organy egzekucyjne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

- zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego w administracji,

- ogólne zagadnienia dotyczące egzekucji z poszczególnych przedmiotów i praw.

Ustawa z dnia14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie;

Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych,

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2012 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

r.pr. dr Piotr Mikołajczyk

03.02.2018 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne

- egzekucja z nieruchomości, ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego ze szczególnym uwzględnieniem skutków prawnych zajęcia, licytacji, przybicia oraz przysądzenia własności,

- postępowanie zabezpieczające w administracji-właściwość organów, akty wydawane w toku postępowania, skutki prawne dokonanych czynności w postępowaniu,

Ustawa z dnia14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie;

Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych,

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2012 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

r.pr. dr Piotr Mikołajczyk

16.02.2018 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo podatkowe

 

Podatek VAT

- definicja podatnika,

- określenie powstania obowiązku podatkowego,

- działalność gospodarcza w rozumieniu podatku vat, zwolnienia podatkowe w zakresie podatku vat określone w ustawie i przepisach szczególnych

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

 

 

mec. dr hab. Jacek Skrzydło

 

17.02.2018 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo podatkowe

- definicja towaru oraz świadczenia usług w praktyce notarialnej,

- zakres odpowiedzialności notariusza, a strony czynności,

- podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych,

- podatek VAT od usługi notarialnej i jego odprowadzanie, czynności z tym związane

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

 

 

mec. dr hab. Jacek Skrzydło

 

02.03.2018 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo cywilne materialne

Umowa sprzedaży ruchomości i nieruchomości, umowne prawo pierwokupu i odkupu, rękojmia za wady, a gwarancja, sprzedaż na raty, zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej, sprzedaż na próbę oraz zamiana – z uwzględnieniem praktyki notarialnej

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny  (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 )

not. Waldemar Jeziorski

03.03.2018 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo cywilne materialne

Umowa darowizny, renty i dożywocia pod kątem przepisów, orzecznictwa i praktyki notarialnej

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny  (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 )

not. Waldemar Jeziorski

16.03.2018 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo o gospodarce nieruchomościami, samorząd terytorialny

Samorząd gminny – struktura, kompetencje i postępowanie przed organami samorządu gminnego,

Samorząd powiatowy – struktura, kompetencje i postępowanie przed organami samorządu powiatowego,

Samorząd wojewódzki – struktura, kompetencje i postępowanie przed organami samorządu  wojewódzkiego

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa

dr Marek Lewicki

17.03.2018 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo o gospodarce nieruchomościami, samorząd terytorialny

Samorząd gminny – struktura, kompetencje i postępowanie przed organami samorządu gminnego,

Samorząd powiatowy – struktura, kompetencje i postępowanie przed organami samorządu powiatowego,

Samorząd wojewódzki – struktura, kompetencje i postępowanie przed organami samorządu  wojewódzkiego

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa

dr  Marek Lewicki

13.04.2018 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo o ustroju sądów powszechnych

- rys historyczny, rodzaje i organizacja sądów powszechnych, organy sądów, funkcje i kompetencje Prezesa sądu, samorząd sędziowski, nadzór wewnętrzny i zewnętrzny, czynności sądowe, objęcie stanowiska sędziego – jego status, prawa i obowiązku sędziego, odpowiedzialność dyscyplinarna,

- funkcja i rola referendarza sądowego, kuratora sądowego, mediatorów, ławników, asystentów, biegłych oraz organów pomocniczych sądów,

- reprezentacja sądów powszechnych, przy nabywaniu lub zbywaniu składników majątkowych,

- Sąd Najwyższy – struktura, działanie i rola orzeczeń SN w procesie tworzenia i wykładni prawa

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ustroju sądów powszechnych  (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 133)

Ustawa z dnia 23 listopada 2002  r. o Sądzie Najwyższym (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 499)

SSA dr Michał Kłos

14.04.2018 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo cywilne materialne

Zajęcia praktyczne/rozwiązywanie casusów

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny  (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 )

not. Janusz Kozłowski

27.04.2018 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo o zapobieganiu praniu pieniędzy

- geneza prac nad ustawą, trudności w dostosowaniu przepisów ustawy do warunków notariatu,

- czynności notariusza w zakresie prawidłowej działalności w świetle ustawy, doniosłość przepisów tej ustawy, kompetencje notariusza  w zakresie dokonywania analiz, przechowywania i przesyłania informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej.

- obowiązki instytucji obowiązanych;

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej

not. Włodzimierz Fijałkowski

28.04.2018 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo o zapobieganiu praniu pieniędzy

- wewnętrzna procedura;

- ocena ryzyka;

- środki bezpieczeństwa finansowego możliwe do zastosowania u notariusza;

- beneficjent rzeczywisty i jego poszukiwanie;

- analiza transakcji;

- rejestracja transakcji;

- wstrzymanie transakcji;

- przechowywanie i usuwanie danych;

- sankcje za naruszenie przepisów

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej

not. Włodzimierz Fijałkowski

18.05.2018 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Postępowanie cywilne

- strony w postępowaniu cywilnym i pełnomocnicy procesowi,

- pisma procesowe, dowody w postępowaniu cywilnym i postępowanie dowodowe,

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 101)

not. dr Andrzej Jan Szereda

19.05.2018 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Postępowanie cywilne

- postępowanie nakazowe i upominawcze – nakaz zapłaty,

- środki odwoławcze w postępowaniu cywilnym, z uwzględnieniem środków odwoławczych w postępowaniu wieczystoksięgowym, skarga na orzeczenie referendarza sądowego,

 

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 101)

not. dr Andrzej Jan Szereda

25.05.2018 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Postępowanie cywilne

- postępowanie w sprawach małżeńskich, rozwód i separacja- skutki majątkowe

- postępowanie w sprawach miedzy rodzicami a dziećmi,

 

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 101)

not. dr Andrzej Jan Szereda

26.05.2018 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Postępowanie cywilne

 - postepowanie w sprawach naruszenia posiadania,

- europejskie postępowanie w sprawach transgranicznych

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 101)

not. dr Andrzej Jan Szereda

08.06.2018 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

- zagadnienia ogólne postępowania upadłościowego – jego skutki, podmiotowy zakres stosowania przepisów ustawy, podstawy ogłoszenia upadłości,

- postępowanie przed sądem w przedmiocie ogłoszenia upadłości, wniosek, postępowanie zabezpieczające, uczestnicy, skutki orzeczenia upadłości, 

- masa upadłości, skład, zakaz obciążania masy upadłości, zobowiązania upadłego w świetle możliwości zawarcia układu, skutki ogłoszenia upadłości,

- sąd, sędzia-komisarz, syndyk, nadzorca sądowy, zarządca ich rola w postępowaniu po ogłoszeniu upadłości,

- upadły, wierzyciele, Zgromadzenie wierzycieli, Rada Wierzycieli, zgłoszenie wierzytelności,

- zawarcie układu i jego skutki,

- sprzedaż nieruchomości w postępowaniu upadłościowym, reprezentacja upadłego, dokumenty niezbędne do zbycia,

- skutki zakończenia i umorzenia postępowania upadłościowego,

- międzynarodowe postępowanie upadłościowe i odrębne postępowania upadłościowe,

- upadłość developera

Ustawa z dnia 7 grudnia 2016 r. prawo upadłościowe

 

not. Marek Bocian

09.06.2018 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Postępowanie restrukturyzacyjne

Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. prawo restrukturyzacyjne

 

not. Marek Bocian

22.06.2018 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Postępowanie cywilne

- postępowanie z zakresu spraw o stwierdzenie zgonu, uznania za zmarłego, ubezwłasnowolnienia,

- postępowanie z zakresu spraw małżeńskich, rodzinnych i opiekuńczych,

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 101)

not. dr Andrzej Jan Szereda

23.06.2018 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Postępowanie cywilne

- postępowania o zasiedzenie, sądowe zniesienie współwłasności, ustanowienia drogi koniecznej i służebności w tym przesyłu,

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 101)

not. dr Andrzej Jan Szereda

05.10.2018 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo o gospodarce nieruchomościami, samorząd terytorialny

- zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i jednostek Samorządu terytorialnego, zasoby nieruchomości, sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste, oddawanie w trwały zarząd, przekazywanie nieruchomości na cele szczególne, zagospodarowywanie nieruchomości gruntowych,

- przetargi na zbycie, sprzedaż bez zachowania formy przetargu,

Ustawa  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

 

r.pr. Krzysztof Szydłowski

06.10.2018 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo o gospodarce nieruchomościami, samorząd terytorialny

- podstawowe dokumenty niezbędne do prawidłowego zbycia lub nabycia nieruchomości na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami

- prawo pierwokupu nieruchomości, wywłaszczanie nieruchomości i zwrot wywłaszczonych nieruchomości,

- podstawowe informacje z zakresu wyceny nieruchomości,

- działalność rzeczoznawców majątkowych – funkcje

- gospodarka komunalna

Ustawa  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

 

r.pr. Krzysztof Szydłowski

19.10.2018 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Postępowanie cywilne

- postępowanie wieczystoksięgowe, forma złożenia i cofnięcia wniosku, strony w postępowaniu wieczystoksięgowym, zakres kognicji sądu wieczystoksięgowego, przyczyny oddalenia wniosku, terminy do wniesienia środka odwoławczego

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 101)

not. dr Andrzej Jan Szereda

20.10.2018 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Postępowanie cywilne

- postępowanie z zakresu prawa spadkowego, zabezpieczenie spadku i spis inwentarza, przyjęcie i odrzucenie spadku przed sądem, ogłoszenie testamentu, wyjawienie majątku, nabycie spadku i przedmiotu z zapisu windykacyjnego, sądowy dział spadku

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 101)

not. dr Andrzej Jan Szereda

09.11.2018 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Postępowanie cywilne

- protokół testamentu ustnego i postępowanie z tym zakresie,

- wykonawca testamentu i zarząd spadku nieobjętego,

- złożenie do depozytu sądowego, przesłanki, tryb postępowania, zwrot depozytu oraz postępowanie w przypadku niepodjęcia depozytu

- problematyka odtworzenia zniszczonych akt i tryb postępowania,

- zabezpieczenie roszczeń pieniężnych,

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 101)

not. dr Andrzej Jan Szereda

10.11.2018 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

 

Postępowanie cywilne

 

- postępowanie egzekucyjne ze szczególnym uwzględnieniem art. 777 § 1 pkt.4, 5 i 6 KPC, akt notarialny jako tytuł egzekucyjny, europejski tytuł egzekucyjny, ograniczenia egzekucji, powództwa przeciwegzekucyjne

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 101)

 

 

not. dr Andrzej Jan Szereda

16.11.2018 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Postępowanie cywilne

 

- egzekucja z ruchomości, nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego (w tym uproszczona), z rachunków bankowych i wynagrodzenia za pracę, licytacja, przybicie, przysądzenie własności

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 101)

not. dr Andrzej Jan Szereda

17.11.2018 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

Warsztaty

Prawo cywilne materialne

Zajęcia praktyczne/rozwiązywanie casusów

 

not.  Janusz Kozłowski

07.12.2018 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo cywilne materialne

Spółka cywilna jej struktura i różnice w stosunku do spółek podlegających regulacji w KSH

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny    (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 )

not. Barbara Jeziorska

08.12.2018 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo gospodarcze

Wstęp do prawa spółek

Ustawa Kodeks Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 roku

not. Wojciech Krakowiak

14.12.2018 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

warsztaty

Prawo gospodarcze

- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, struktura, organy, kapitał zakładowy, zbycie udziałów - pod kątem dokonywanych czynności notarialnych

Ustawa Kodeks Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 roku

not. Aleksander Szymański

15.12.2018 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

warsztaty

Prawo gospodarcze

- spółka akcyjna, jej struktura, budowa statutu, organy, funkcje, rodzaje i zbywanie akcji

Ustawa Kodeks Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 roku

not. Aleksander Szymański

 

 

Obsługa techniczna, projekt i wykonanie: Xperion       •     Copyright © Izba Notarialna w Łodzi. Wszystkie prawa zastrzeżone.