Wyszukaj w treści serwisu:

Ładuję wyszukiwarkę

 

 

PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE ROCZNIKI

 

zajęcia prowadzona w formie wykładu interaktywnego oraz próbnego wykorzystania nabytej wiedzy w formie krótkich prac sprawdzających z omówieniem błędów.

 

Aplikanci I roku

 

 

Prawo o notariacie: 24 jedn.godz.

1.ustrój

- usytuowanie zawodu notariusza pośród innych zawodów prawniczych,

- powoływanie i odwoływanie notariuszy, wpływ Rad Izb Notarialnych na powoływanie i odwoływanie notariuszy, kompetencje i rola Ministra Sprawiedliwości.

- prawa i obowiązki notariuszy – ich rola w prawidłowym procesie obrotu prawnego majątkiem osób fizycznych i prawnych,

- samorząd notarialny – jego umiejscowienie w Konstytucji RP, jego rola w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania izb notarialnych i poszczególnych notariuszy,

- struktura samorządu notarialnego,

- rola samorządu jako organu wykonującego nadzór nad notariuszami i aplikantami,

2. czynności notarialne

- czynności wykonywane przez notariusza, ich zakres, tryb i sposób dokonywania,

- szczególna rola notariusza przy czynnościach z osobami wymienionymi w art. 87 Prawa o Notariacie,

- budowa aktu notarialnego, sporządzanie wypisów i wyciągów, oraz tryb przekazywania aktów do archiwum sądowego,

- tryb i sposób dokonywania czynności poświadczeniowych,

 

Etyka zawodowa : 8 jedn.godz.

 

- podstawowe zasady, obowiązujące notariusza, funkcja osoby zaufania publicznego, szczególne podejście do stron czynności – należyta staranność, wybór najlepszej drogi prawnej dla klientów, a tworzenie fikcji prawnej, odmowa dokonania czynności w wyniku zachowania klienta,

 

Prawo o księgach wieczystych i hipotece (ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece Dz.U. z 2013 roku poz.707 ze zm. – część historyczna – monografie różnych autorów) 32 jedn.godz.

 

- Repertoria hipoteczne oraz zbiory dokumentów – rola jaką pełniły, ich znaczenie oraz ranga, okres obowiązywania,

- budowa i układ księgi wieczystej z uwzględnieniem zasad dokonywania pierwszeństwa wpisów, oraz prowadzenie ksiąg w systemie teleinformatycznym,

- rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, rola notariusza w procesie składania wniosków wieczystoksięgowych,

- zasady prowadzenia ksiąg wieczystych (własność, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu) wpisy w poszczególnych działach mogące pojawić się w praktyce,

- postępowanie wieczystoksięgowe: dokumenty mogące stanowić podstawę wpisu, skutki wpisu, wpis ostrzeżenia o niezgodności treści księgi z rzeczywistym stanem prawnym, a możliwość dokonania czynności notarialnej,

- opłaty w postępowaniu wieczystoksięgowym, zwolnienia od opłat ,

- szczególna rola działu III księgi wieczystej w obrocie cywilnoprawnym, rodzaje wpisów, niezbędne dokumenty, przyczyny i możliwości wykreślenia poszczególnych wpisów,

- hipoteka jako ograniczone prawo rzeczowe, jej powstanie, zakres obciążenia i suma,

-rodzaje hipoteki, w tym hipoteka na wierzytelności hipotecznej, hipoteka przymusowa oraz zdarzenia prawne będące genezą jej powstania, hipoteka łączna – z uwzględnieniem roli notariusza,

- wygaśnięcie hipoteki – przyczyny, skutki z tym związane i rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym,

 

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE (Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy Dz.U. z 2012 roku poz. 788 ze zm) 40 jedn.godz.

 

- małżeńskie ustroje majątkowe, majątek wspólny małżonków, majątek osobisty, zarząd majątkiem wspólnym

- zgoda małżonka na dokonanie czynności rozporządzających przedmiotami należącymi do majątku wspólnego, zezwolenie sądu na dokonanie czynności rozporządzających majątkiem wspólnym małżonków

- ochrona osób trzecich oraz wierzyciela w przypadku rozporządzenia mieniem wspólnym przez jednego małżonka bez zgody drugiego.

- umowa o podział majątku wspólnego w przypadku ustania małżeństwa, separacji, bądź wyłączenia wspólności ustawowej,

- wyłączenie wspólności majątkowej – rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków, zniesienie wspólności ustawowej przez sąd,

- skutki rozwodu, separacji, wyłączenia i zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej w świetla dokonywanych czynności przez notariusza.

- ustalanie pokrewieństwa i powinowactwa dla praktyki notarialnej,

- skutki dla praktyki notarialnej przysposobienia pełnego i niepełnego,

- ustalanie ojcostwa, macierzyństwa i stosunki między rodzicami a dziećmi,

- zakres reprezentacji małoletniego – reprezentacja przez inne podmioty niż biologiczni rodzice,

- zgoda Sądu Rodzinnego i Opiekuńczego, sytuacje w jakich jest wymagana, a obowiązki notariusza w tym zakresie,

- Opieka i kuratela oraz nadzór sprawowany nad nimi, ubezwłasnowolnienie częściowe oraz ubezwłasnowolnienie całkowite, szczególna rola notariusza przy czynnościach zawieranych w imieniu takich osób,

 

Prawo Konstytucyjne 16 jedn.godz.

 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483)

 

- zasada trójpodziału władzy jako gwarant funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego,

- nadrzędna rola Konstytucji – Ustawy Zasadniczej względem innych aktów prawnych,

- podmiot władzy suwerennej w państwie i sposoby jej sprawowania,

- podstawy ustroju społeczno-gospodarczego państwa, państwo prawa, rodzaje ustrojów państwowych (demokracja, quasi demokracja, reżim, totalitaryzm)

-system organów państwowych

- podstawy systemu wyborczego, ordynacja wyborcza,

- rola komisji sejmowych przy tworzeniu aktów prawnych, podejmowanie decyzji przez Sejm i Senat

- rola Trybunału Konstytucyjnego, przy badaniu zgodności ustaw z Konstytucją,

- działania Prezydenta, Parlamentu i Trybunału Konstytucyjnego w państwie demokratycznym a w państwie quasi demokratycznym,

- rola Trybunału Stanu w państwie prawa, a w państwie o ustroju quasi demokratycznym,

- konstytucyjny zapis tworzenia samorządów zawodowych jako zdobycz demokracji i zagrożenia związane z likwidacją tychże zapisów.

 

Prawo Unii Europejskiej 24 jedn.godz.

 

- podstawowe zagadnienia dotyczące ustroju sądownictwa europejskiego

- orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i jego wykładnia

- organy wspólnotowe i ich rola w tworzeniu prawa

- Spółka Europejska (SE), jej powstanie funkcje, organy i działanie na terenie UE

- rejestry urzędowe w prawie Unii Europejskiej

 

Prawo podatkowe (Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych , Ustawa o podatku od spadków i darowizn, 16 jedn.godz.

        Ustawa o pcc

-zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy, zmiany po nowelizacji od 01 stycznia 2016 roku

- czynności notariusza jako płatnika podatku od czynności cywilnoprawnych, podstawa obliczania i pobierania podatku,

- zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe od podatku, ich stosowanie,

Ustawa o podatku od spadków i darowizn

- zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy, zmiany po nowelizacji od 01 stycznia 2016 roku

- czynności notariusza jako płatnika podatku od darowizny, podstawa obliczania i pobierania podatku,

- zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe od podatku, ich stosowanie, ze szczególnym uwzględnieniem art.7 i art.16 ustawy,

 

PRAWO CYWILNE MATERIALNE

Kodeks Cywilny (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny tekst jedn.Dz.U. z 2014 roku poz. 121 ze zm.) 48 jedn.godz.

 

- pojęcie nieruchomości, przynależności, części składowej, a także przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, jako elementów  niezbędnych w sprawach obrotu majątkiem w RP,

- pojęcie dobrej i złej wiary, zasady współżycia społecznego, zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

- oświadczenia woli – złożenie, skutki oraz wady, jako czynniki niezbędne do prawidłowej budowy aktu notarialnego,

- zawarcie umowy, sposoby i formy oraz prawne możliwości jej unieważnienia,

- warunek i termin jako elementy umów i oświadczeń składanych przed notariuszem,

- pełnomocnictwo jako szczególna forma przedstawicielstwa, jego formy ze szczególnym uwzględnieniem formy aktu notarialnego, przekroczenie zakresu umocowania, bądź działanie bez umocowania oraz prokura,

 

- pojęcie własności ruchomości jak i nieruchomości, treść nabycie i utrata z uwzględnieniem zasiedzenia oraz problematyka posiadania, immisje, przekroczenie granic przy budowie, budowa na cudzym gruncie.

- ochrona własności, roszczenia właściciela, posiadacza samoistnego i zależnego, współwłasność i użytkowanie wieczyste,

- ograniczone prawa rzeczowe w świetle przepisów K.C., praktyki notarialnej i orzecznictwa, ze szczególnym uwzględnieniem, służebności (osobistych, gruntowych, przesyłu i drogi koniecznej) użytkowania, zastaw na prawach

 

Prawo o aktach stanu cywilnego ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Dz.U. poz.1741 ze zm) 8 jedn.godz.

- rejestr stanu cywilnego, kierownik USC – zakres kompetencji, organy nadzoru, właściwość miejscowa, podstawa rejestracjii, zdarzenia podlegające rejestracji zabezpieczanie akt, dokumenty w języku obcym, rodzaje aktów stanu cywilnego ich wydawanie , szczególny tryb rejestracji.

        

 

Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ustawa z  dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne i z dnia 4 lutego 1994 prawo geologiczne i górnicze, 8 jedn.godz.

- zasady podziału nieruchomości, rola geodetów i wydziałów geodezyjnych w procesie tworzenia map, jako dokumentów będących podstawą wpisu do ksiąg wieczystych, decyzje zatwierdzające podział.

 

Spółdzielnie Mieszkaniowe ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych Dz.U nr 4/2001 poz.27) 16 jedn.godz.

- sposób i tryb powstania Spółdzielni Mieszkaniowej, jej cele, statut, struktura organizacyjna, kompetencje Walnego Zebrania, Rady Nadzorczej, Zarządu, prawa i obowiązki członków,

- spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,

- problematyka przekształcenia spółdzielczego prawa do lokalu we własność odrębną, uchwały, niezbędne dokumenty, reprezentacja spółdzielni, budowa aktu notarialnego,

- budowa przez spółdzielnię domów jednorodzinnych w celu przeniesienia własności,

- likwidacja spółdzielni mieszkaniowej

 

 

 

Erystyka  8 jedn.godz.

Relacje na linii notariusz – klient, sztuka podejścia do konkretnego problemu w obecności klienta, sztuka rozmowy z klientem, przekazywanie informacji klientowi, przekazy werbalne i niewerbalne, sposób przekazywania informacji, ilość i jakość przekazywanych informacji, zasada precyzyjnego wysławiania się.

 

Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne 16 jedn.godz.

       

Prawo administracyjne ustrojowe i materialne, samorząd terytorialny

                - organy i funkcjonowanie administracji rządowej

                - samorząd powiatowy – struktura kompetencje i działanie

                - samorząd wojewódzki – struktura, kompetencje i działanie

                - samorząd gminny – struktura, kompetencje i działanie,

                - nadzór nad działalnością jednostek samorządowych,

                - prawa i obowiązki organów administracji publicznej i obywateli,

 

 

Casusy i zajęcia warsztatowe – 16 jedn.godz.

 

 

 

Obsługa techniczna, projekt i wykonanie: Xperion       •     Copyright © Izba Notarialna w Łodzi. Wszystkie prawa zastrzeżone.