Wyszukaj w treści serwisu:

Ładuję wyszukiwarkę

 

Harmonogram zajęć seminaryjnych dla aplikantów II roku aplikacji  w roku szkoleniowym 2017

 

 

Data

liczba jednostek szkoleniowyh/forma zajęć

zakres tematyczny przedmiotów określonych
w programie aplikacji

tematy zagadnień

wykładowca

Tytuły aktów prawnych

13 stycznia

8 j. l./ wykład

Prawo podatkowe - podatek od czynności cywilnoprawnych

 

- czynności zawierane
w formie aktu notarialnego
a pobór podatku,

- czynności notariusza związane z pobraniem podatku, wpisywanie do repertorium, przesyłanie do właściwego urzędu skarbowego,

- pcc, a VAT.

- zawieranie stosownych informacji w akcie notarialnym –  pouczenia,

- odpowiedzialność notariusza jako płatnika pcc
i odpowiedzialność za szkodę spowodowaną niepobraniem podatku lub pobraniem podatku w nieodpowiedniej kwocie.

Not. Wojciech Mieczkowski

Ustawa z dnia
09 września 2000r.  
o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz. U.
z 2016 r., poz. 223)

14 stycznia

8 j. l./ wykład

Prawo podatkowe - podatek od spadków i darowizn

 

- czynności zawierane w formie aktu notarialnego a pobór podatku,

- czynności notariusza związane z pobraniem podatku, wpisywanie do repertorium, przesyłanie do właściwego urzędu skarbowego,

- zawieranie stosownych informacji w akcie notarialnym – pouczenia, w tym pouczenie zawierane w aktach poświadczenia dziedziczenia,

- odpowiedzialność notariusza jako płatnika podatku od darowizny i odpowiedzialność za szkodę spowodowaną niepobraniem podatku lub pobraniem podatku w nieodpowiedniej kwocie.

Not. Wojciech Mieczkowski

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. - o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz. U.
z 2016, poz. 205)

27 stycznia

8 j. l./ wykład

Prawo cywilne materialne

 

 

- pojęcie wierzyciela, dłużnika, zobowiązania solidarne, podzielne i niepodzielne oraz wszelkie zobowiązania umowne,

- wykonywanie zobowiązań i skutki ich niewykonania, w tym także zobowiązań z umów wzajemnych,

- potrącenie, odnowienie i zwolnienie z długu z uwzględnieniem czynności możliwych do wykonania przez notariusza,

- zmiana wierzyciela lub dłużnika, sposoby przejęcia długu, ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika, wpis do Krajowego Rejestru Dłużników, przekaz,

Prezes Sądu Apelacyjnego

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 380)

28 stycznia

8 j. l/ wykład.

Prawo cywilne materialne

 

 

- umowa przedwstępna w świetle praktyki notarialnej, sposoby zawarcia, skutki niewykonania, zadatek a zaliczka

 

Not. Rafał Jabłoński

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 380)

10 lutego

8 j. l./ wykład

Prawo cywilne materialne

 

- umowa sprzedaży ruchomości i nieruchomości, umowne prawo pierwokupu i odkupu, rękojmia za wady, a gwarancja, sprzedaż na raty, zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej, sprzedaż na próbę oraz zamiana – z uwzględnieniem praktyki notarialnej,

 

Not. Waldemar Jeziorski

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 380)

11 lutego

8 j. l./ wykład

Prawo cywilne materialne

 

- umowa darowizny, renty i dożywocia pod kątem przepisów, orzecznictwa i praktyki notarialnej

Not. Waldemar Jeziorski

 

 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 380)

 

24 lutego

8 j. l./ wykład

Postępowanie cywilne

 

- strony w postępowaniu cywilnym i pełnomocnicy procesowi,

- pisma procesowe, dowody
w postępowaniu cywilnym
i postępowanie dowodowe,

- środki odwoławcze
w postępowaniu cywilnym,
z uwzględnieniem środków odwoławczych w postępowaniu wieczystoksięgowym, skarga na orzeczenie referendarza sądowego,

Not. dr Andrzej Jan Szereda

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego   (tekst. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1822)

25 lutego

8 j. l. /wykład

Postępowanie cywilne

- postępowanie nakazowe i upominawcze – nakaz zapłaty

- postępowania o zasiedzenie, sądowe zniesienie współwłasności, ustanowienia drogi koniecznej i służebności w tym przesyłu

Not. dr Andrzej Jan Szereda

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego   (tekst. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1822)

3 marca

8 j. l./ wykład

Postępowanie cywilne

 

 

- postępowanie w sprawach małżeńskich, rozwód i separacja- skutki majątkowe ,

- postępowanie w sprawach miedzy rodzicami a dziećmi,

- postepowanie w sprawach naruszenia posiadania,

Not. dr Andrzej Jan Szereda

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego   (tekst. jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1822)

4 marca

8 j. l./ wykład

Postępowanie cywilne

- postępowanie z zakresu spraw o stwierdzenie zgonu, uznania za zmarłego, ubezwłasnowolnienia,

- postępowanie z zakresu spraw małżeńskich, rodzinnych i opiekuńczych,

Not. dr Andrzej Jan Szereda

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego   (tekst. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1822)

17 marca

8 j. l. /wykład

Prawo cywilne materialne

 

 

 

- samodzielny lokal mieszkalny, część składowa, przynależność współwłasność przymusowa, grunt – własność lub użytkowanie wieczyste,

- tryb i forma ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz treść umowy, a także niezbędne dokumenty do sporządzenia aktu notarialnego,

- współkorzystanie i zarząd nieruchomością wspólną oraz inne prawa i obowiązki właścicieli lokali,

 

Not. Dawid Zieliński

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r.
o własności lokali (tekst jedn.: Dz. U.
z 2015r. poz. 1892)

18 marca

8 j. l./ wykład

Prawo gospodarcze

 

 

- Ustrój i organizacja przedsiębiorców w RP

            - zasady funkcjonowania, struktura KRS,

- tryb składania, rozpatrywania wniosków i dokonywania wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego, terminy, zawiadomienia i wydawanie postanowień,

- rodzaje spółek podlegających regulacji KSH, Spółki osobowe i kapitałowe, funkcjonowanie, podobieństwa i różnice,

Not. Aleksander Szymański

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1578)

7 kwietnia

8 j. l. / wykład

Prawo cywilne materialne

Spadki

- otwarcie i nabycie spadku, uznanie za niegodnego dziedziczenia, powołanie do spadku,

- dziedziczenie ustawowe, kolejność dziedziczenia, dziedziczenie przez Skarb Państwa lub gminę, przysposobionego, zbieg dziedziczenia,

- testament, jego formy i skutki, powołanie spadkobiercy,

- zapis, zapis windykacyjny, polecenie oraz wykonawca testamentu, a także powołanie zarządcy masy spadkowej wg przepisów KRiO

- sposoby przyjęcia i odrzucenia spadku oraz skutki odrzucenia spadku – rola notariusza przy powyższych czynnościach,

Not. Andrzej Rataj (Poznań)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 380)

8 kwietnia

8 j. l. /wykład

prawo cywilne materialne

Spadki c. d

- stwierdzenie nabycia spadku (protokół dziedziczenia, akt poświadczenia dziedziczenia lub postanowienie sądu) lub przedmiotu zapisu windykacyjnego, ochrona spadkobiercy, a odpowiedzialność za długi spadkowe

- umowa zniesienia współwłasności oraz działu spadku, a także umowy dotyczące spadku (umowa zrzeczenia się dziedziczenia, zbycia spadku lub udziału spadkowego

Not. Andrzej Rataj

(Poznań)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 380)

28 kwietnia

8 j. l. /wykład

Postępowanie cywilne

 

– postępowanie wieczystoksięgowe, forma złożenia i cofnięcia wniosku, strony w postępowaniu wieczystoksięgowym, zakres kognicji sądu wieczystoksięgowego, przyczyny oddalenia wniosku, terminy do wniesienia środka odwoławczego,

, sądowy dział spadku

Not. dr Andrzej Jan Szereda

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego   (tekst. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1822)

29 kwietnia

8 j. l. /wykład

Postępowanie cywilne

 

 

 

- protokół testamentu ustnego i postępowanie z tym zakresie,

- wykonawca testamentu i zarząd spadku nieobjętego,

- postępowanie z zakresu prawa spadkowego, zabezpieczenie spadku i spis inwentarza, przyjęcie i odrzucenie spadku przed sądem, ogłoszenie testamentu, wyjawienie majątku, nabycie spadku i przedmiotu z zapisu windykacyjnego

 

 

Not. dr Andrzej Jan Szereda

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego   (tekst. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1822)

12 maja

8 j. l. /wykład

Postępowanie Cywilne

 

- złożenie do depozytu sądowego, przesłanki, tryb postępowania, zwrot depozytu oraz postępowanie w przypadku niepodjęcia depozytu,

- problematyka odtworzenia zniszczonych akt i tryb postępowania,

- zabezpieczenie roszczeń pieniężnych,

Not.Andrzej Jan Szereda

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego   (tekst. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1822)

13 maja

8 j. l. /wykład

Prawo gospodarcze

 

- spółki osobowe: spółka partnerska, jawna, komandytowa i komandytowo- akcyjna,

Not. Aleksander Szymański

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1578)

 

19 maja

8 j. l. /wykład

Prawo gospodarcze

 

- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, struktura, organy, kapitał zakładowy, zbycie udziałów - pod kątem dokonywanych czynności notarialnych,

Not. Aleksander Szymański

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1578)

 

20 maja

8 j. l. /wykład

Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne

(Prawo rolne)

 

- rys historyczny prawa rolnego w Polsce po 1945 roku, przeniesienie własności w zamian za świadczenia rentowe na przykładzie ustaw ubezpieczeniowych, ustawa „uwłaszczeniowa” z dnia 26 października 1971 roku,

- problematyka zmian powojennych w zakresie dziedziczenia gospodarstw rolnych a także ograniczenia w obrocie takimi nieruchomościami,

- problematyka związana z zawieraniem umowy z następcą w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,

Not. Waldemar Jeziorski

 

2 czerwca

8 j. l. /wykład

Prawo cywilne materialne

 

- spółka cywilna, pojęcie, powstanie, prawa i obowiązki wspólników, rozwiązanie – przepisy, orzecznictwo, praktyka.

Not. Barbara Jeziorska

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 380)

 

3 czerwca

8 j. l. /wykład

Prawo podatkowe

 

- zakres odpowiedzialności notariusza, a strony czynności,

- podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych,

- podatek VAT od usługi notarialnej i jego odprowadzanie, czynności z tym związane,

Mec. Jacek Skrzydło

Ustawa z dnia 11 marca o podatku od towarów i usług (tekst jedn.; Dz. U. z 2016 r. poz. 710)

23 czerwca

8 j. l. /wykład

Postępowanie cywilne

 

- postępowanie egzekucyjne ze szczególnym uwzględnieniem art. 777 § 1 pkt.4, 5 i 6 KPC, akt notarialny jako tytuł egzekucyjny, europejski tytuł egzekucyjny, ograniczenia egzekucji, powództwa przeciwegzekucyjne,

- egzekucja z ruchomości, nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego (w tym uproszczona), z rachunków bankowych i wynagrodzenia za pracę, licytacja, przybicie, przysądzenie własności

 

Not. dr Andrzej Jan Szereda

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego   (tekst. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1822)

24 czerwca

8 j. l. /wykład

Prawo gospodarcze

 

- spółka akcyjna, jej struktura, budowa statutu, organy, funkcje, rodzaje i zbywanie akcji,

 

Not. Aleksander Szymański

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1578)

 

6 października

8 j. l. /wykład

Prawo gospodarcze

 

- reprezentacja spółek osobowych i kapitałowych przy czynnościach z udziałem notariusza

Not. Aleksander Szymański

 

 

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1578)

 

7 października

8 j. l. /wykład

Prawo o zapobieganiu praniu pieniędzy

 

- geneza prac nad ustawą, trudności w dostosowaniu przepisów ustawy do warunków wolnego notariatu,

- czynności notariusza w zakresie prawidłowej działalności w świetle ustawy, doniosłość przepisów tej ustawy, kompetencje notariusza  w zakresie dokonywania analiz, przechowywania i przesyłania informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej

Not. Włodzimierz Fijałkowski

 

 

 

Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 299)

 

 

 

 

 

 

 

20 października

8 j. l. /wykład

Prawo Upadłościowe i Naprawcze

 

- sąd, sędzia-komisarz, syndyk, nadzorca sądowy, zarządca ich rola w postępowaniu po ogłoszeniu upadłości,

- upadły, wierzyciele, Zgromadzenie wierzycieli, Rada Wierzycieli, zgłoszenie wierzytelności,

- zawarcie układu i jego skutki,

 

Not. dr Andrzej Jan Szereda

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 - prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn. Dz. U. 2015 r. poz. 233)

21 października

8 j. l. /wykład

Prawo upadłościowe i naprawcze

 

- zagadnienia ogólne postępowania upadłościowego – jego skutki, podmiotowy zakres stosowania przepisów ustawy, podstawy ogłoszenia upadłości,

- postępowanie przed sądem w przedmiocie ogłoszenia upadłości, wniosek, postępowanie zabezpieczające, uczestnicy, skutki orzeczenia upadłości, 

- masa upadłości, skład, zakaz obciążania masy upadłości, zobowiązania upadłego w świetle możliwości zawarcia układu, skutki ogłoszenia upadłości,

Not. dr Andrzej Jan Szereda

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 - prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn. Dz. U. 2015 r. poz. 233)

3 listopada

8 j. l. /wykład

Prawo upadłościowe i naprawcze

- sprzedaż nieruchomości w postępowaniu upadłościowym, reprezentacja upadłego,

- skutki zakończenia i umorzenia postępowania upadłościowego,

- międzynarodowe postępowanie upadłościowe i odrębne postępowania upadłościowe,

- postępowanie naprawcze

Not.dr Andrzej Jan Szereda

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 - prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn. Dz. U. 2015 r. poz. 233)

4 listopada

8 j. l. /wykład

Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne

- samorząd powiatowy – struktura kompetencje i działanie, postępowanie przed organami samorządu powiatowego

- samorząd wojewódzki – struktura, kompetencje i działanie, postępowanie przed organami samorządu wojewódzkiego,

- samorząd gminny – struktura, kompetencje i działanie, postepowanie przed organami samorządu gminnego,

 

 

Dr Piotr Mikołajczyk

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23,

Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206  z późn. zm.)

Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. z 1998 r. Nr 96, poz. 603 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 743 z późn. zm.)

17 listopada

8 j. l. /wykład

Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne

c.d.

- samorząd powiatowy – struktura kompetencje i działanie, postępowanie przed organami samorządu powiatowego

- samorząd wojewódzki – struktura, kompetencje i działanie, postępowanie przed organami samorządu wojewódzkiego,

- samorząd gminny – struktura, kompetencje i działanie, postepowanie przed organami samorządu gminnego,

Dr Piotr Mikołajczyk

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23;

Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206  z późn. zm.)

Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. z 1998 r. Nr 96, poz. 603 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 743 z późn. zm.)

 

18 listopada

8 j. l. /wykład

Prawo o ustroju sądów powszechnych

 

- rys historyczny, rodzaje i organizacja sądów powszechnych, organy sądów, funkcje i kompetencje Prezesa sądu, samorząd sędziowski, nadzór wewnętrzny i zewnętrzny, czynności sądowe, objęcie stanowiska sędziego – jego status, prawa i obowiązku sędziego, odpowiedzialność dyscyplinarna,

- funkcja i rola referendarza sądowego, kuratora sądowego, mediatorów, ławników, asystentów, biegłych oraz organów pomocniczych sądów,

- reprezentacja sądów powszechnych, przy nabywaniu lub zbywaniu składników majątkowych,

- Sąd Najwyższy – struktura, działanie i rola orzeczeń SN w procesie tworzenia i wykładni prawa

 

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst. jedn. Dz. U. 2015 r. poz. 133)

1 grudnia

8 j. l. /wykład

Prawo o gospodarce nieruchomościami; samorząd terytorialny

 

- zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i jednostek Samorządu terytorialnego, zasoby nieruchomości, sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste, przetargi na zbycie, oddawanie w trwały zarząd, przekazywanie nieruchomości na cele szczególne, zagospodarowywanie nieruchomości gruntowych,

- podstawowe dokumenty niezbędne do prawidłowego zbycia lub nabycia nieruchomości na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Not. dr Andrzej Jan Szereda

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774)

2 grudnia

8 j. l. /wykład

Prawo o gospodarce nieruchomościami; samorząd terytorialny,

 

- prawo pierwokupu nieruchomości, wywłaszczanie nieruchomości i zwrot wywłaszczonych nieruchomości,

- podstawowe informacje z zakresu wyceny nieruchomości,

- działalność rzeczoznawców majątkowych – funkcje

Not.dr Andrzej Jan Szereda

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774)

15 grudnia

 

 

8 j. l. /zajęcia praktyczne

Rozwiązywanie casusów – zajęcia warsztatowe

 

Not. Janusz Kozłowski

 

16 grudnia

 

 

8 j. l. /zajęcia praktyczne

Rozwiązywanie casusów – zajęcia warsztatowe

 

Not. Janusz Kozłowski

 

 

 

Obsługa techniczna, projekt i wykonanie: Xperion       •     Copyright © Izba Notarialna w Łodzi. Wszystkie prawa zastrzeżone.