Wyszukaj w treści serwisu:

Ładuję wyszukiwarkę

 

 

PROGRAM APLIKACJI

 

ZAKRES MATERIAŁU

– TEMATY I ZAGADNIENIA DLA APLIKANTÓW WSZYSTKICH ROCZNIKÓW

 

 

Prawo o notariacie

 

1.ustrój

- usytuowanie zawodu notariusza pośród innych zawodów prawniczych,

- powoływanie i odwoływanie notariuszy, wpływ Rad Izb Notarialnych na powoływanie i odwoływanie notariuszy, kompetencje i rola Ministra Sprawiedliwości.

- prawa i obowiązki notariuszy – ich rola w prawidłowym procesie obrotu prawnego majątkiem osób fizycznych i prawnych,

- samorząd notarialny – jego umiejscowienie w Konstytucji RP, jego rola w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania izb notarialnych i poszczególnych notariuszy,

- struktura samorządu notarialnego,

- rola samorządu jako organu wykonującego nadzór nad notariuszami i aplikantami,

- nadzór Ministra Sprawiedliwości nad działalnością notariuszy,

- odpowiedzialność dyscyplinarna i w tym zakresie rola: rad izb notarialnych, sądu dyscyplinarnego, Prezesa Sądu Apelacyjnego oraz Ministra Sprawiedliwości.

2. czynności notarialne

                  

- czynności wykonywane przez notariusza, ich zakres, tryb i sposób dokonywania,

- szczególna rola notariusza przy czynnościach z osobami wymienionymi w art. 87 Prawa o Notariacie,

- odmowa dokonania czynności notarialnej tryb forma i skutki z uwzględnieniem zakazu dokonywania czynności,

- budowa aktu notarialnego, sporządzanie wypisów i wyciągów, oraz tryb przekazywania aktów do archiwum sądowego,

- tryb i sposób dokonywania czynności poświadczeniowych,

- dopuszczalność dokonywania czynności poza siedziba kancelarii

- odmowa dokonania czynności notarialnej tryb forma i skutki z uwzględnieniem zakazu dokonywania czynności,

- depozyt notarialny,

- protokoły inne niż zgromadzeń osób prawnych, protesty oraz doręczanie oświadczeń,

- wynagrodzenie notariusza, jako czynnik odzwierciedlający zakres odpowiedzialności za czynność oraz przesłanki wypłaty odszkodowania za błąd notariusza z zakładu ubezpieczeń.

- klauzule niedozwolone w aktach notarialnych

- uzasadnienie odmowy dokonania czynności notarialnej

 

        Zasady prowadzenia Kancelarii Notarialnej i biurowość

 

 

Etyka zawodowa

 

- podstawowe zasady, obowiązujące notariusza, funkcja osoby zaufania publicznego, szczególne podejście do stron czynności – należyta staranność, wybór najlepszej drogi prawnej dla klientów, a tworzenie fikcji prawnej, odmowa dokonania czynności w wyniku zachowania klienta, tajemnica zawodowa, a obowiązek wobec Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stosunek do innych notariuszy, formy nieuczciwej konkurencji, zakaz krytyki wobec działań innych notariuszy, relacje notariusza z organami samorządu notarialnego.

               

Prawo o księgach wieczystych i hipotece (ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece Dz.U. z 2013 roku poz.707 ze zm. – część historyczna – monografie różnych autorów)

 

- Repertoria hipoteczne oraz zbiory dokumentów – rola jaką pełniły, ich znaczenie oraz ranga, okres obowiązywania,

- budowa i układ księgi wieczystej z uwzględnieniem zasad dokonywania pierwszeństwa wpisów, oraz prowadzenie ksiąg w systemie teleinformatycznym,

- rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, rola notariusza w procesie składania wniosków wieczystoksięgowych,

- zasady prowadzenia ksiąg wieczystych (własność, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu) wpisy w poszczególnych działach mogące pojawić się w praktyce,

- postępowanie wieczystoksięgowe: dokumenty mogące stanowić podstawę wpisu, skutki wpisu, wpis ostrzeżenia o niezgodności treści księgi z rzeczywistym stanem prawnym, a możliwość dokonania czynności notarialnej,

- odmowa dokonania wpisu, jej przyczyny i tryb składania skargi na orzeczenie referendarza,

- opłaty w postępowaniu wieczystoksięgowym, zwolnienia od opłat ,

- szczególna rola działu III księgi wieczystej w obrocie cywilnoprawnym, rodzaje wpisów, niezbędne dokumenty, przyczyny i możliwości wykreślenia poszczególnych wpisów,

- hipoteka jako ograniczone prawo rzeczowe, jej powstanie, zakres obciążenia i suma,

-rodzaje hipoteki, w tym hipoteka na wierzytelności hipotecznej, hipoteka przymusowa oraz zdarzenia prawne będące genezą jej powstania, hipoteka łączna – z uwzględnieniem roli notariusza,

- niedopuszczalność wpisu hipoteki,

- przelew wierzytelności hipotecznej i jego skutki,

- zbycie nieruchomości obciążonej hipoteką, możliwości jej dalszego obciążania w praktyce,

- wygaśnięcie hipoteki – przyczyny, skutki z tym związane i rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym,

 

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE (Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy Dz.U. z 2012 roku poz. 788 ze zm)

 

- małżeńskie ustroje majątkowe, majątek wspólny małżonków, majątek osobisty, zarząd majątkiem wspólnym

- zgoda małżonka na dokonanie czynności rozporządzających przedmiotami należącymi do majątku wspólnego, zezwolenie sądu na dokonanie czynności rozporządzających majątkiem wspólnym małżonków

- ochrona osób trzecich oraz wierzyciela w przypadku rozporządzenia mieniem wspólnym przez jednego małżonka bez zgody drugiego.

- umowa o podział majątku wspólnego w przypadku ustania małżeństwa, separacji, bądź wyłączenia wspólności ustawowej,

- wyłączenie wspólności majątkowej – rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków, zniesienie wspólności ustawowej przez sąd,

- skutki rozwodu, separacji, wyłączenia i zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej w świetla dokonywanych czynności przez notariusza.

- ustalanie pokrewieństwa i powinowactwa dla praktyki notarialnej,

- skutki dla praktyki notarialnej przysposobienia pełnego i niepełnego,

- ustalanie ojcostwa, macierzyństwa i stosunki między rodzicami a dziećmi,

- zakres reprezentacji małoletniego – reprezentacja przez inne podmioty niż biologiczni rodzice,

- zgoda Sądu Rodzinnego i Opiekuńczego, sytuacje w jakich jest wymagana, a obowiązki notariusza w tym zakresie,

- Opieka i kuratela oraz nadzór sprawowany nad nimi, ubezwłasnowolnienie częściowe oraz ubezwłasnowolnienie całkowite, szczególna rola notariusza przy czynnościach zawieranych w imieniu takich osób,

 

 

Prawo Konstytucyjne

 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483)

 

- zasada trójpodziału władzy jako gwarant funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego,

- nadrzędna rola Konstytucji – Ustawy Zasadniczej względem innych aktów prawnych,

- podmiot władzy suwerennej w państwie i sposoby jej sprawowania,

- podstawy ustroju społeczno-gospodarczego państwa, państwo prawa, rodzaje ustrojów państwowych (demokracja, quasi demokracja, reżim, totalitaryzm)

-system organów państwowych

- podstawy systemu wyborczego, ordynacja wyborcza,

- rola komisji sejmowych przy tworzeniu aktów prawnych, podejmowanie decyzji przez Sejm i Senat

- rola Trybunału Konstytucyjnego, przy badaniu zgodności ustaw z Konstytucją,

- działania Prezydenta, Parlamentu i Trybunału Konstytucyjnego w państwie demokratycznym a w państwie quasi demokratycznym,

- rola Trybunału Stanu w państwie prawa, a w państwie o ustroju quasi demokratycznym,

- konstytucyjny zapis tworzenia samorządów zawodowych jako zdobycz demokracji i zagrożenia związane z likwidacją tychże zapisów.

 

 

Prawo Unii Europejskiej

 

- podstawowe zagadnienia dotyczące ustroju sądownictwa europejskiego

- orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i jego wykładnia

- organy wspólnotowe i ich rola w tworzeniu prawa

- Spółka Europejska (SE), jej powstanie funkcje, organy i działanie na terenie UE

- rejestry urzędowe w prawie Unii Europejskiej

 

 

Prawo międzynarodowe

 

- dokument urzędowy w obrocie transgranicznym

- konwencja Haska (Apostille)

- Europejskie poświadczenie spadkowe

- nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

- prawo prywatne międzynarodowe

- zobowiązania umowne i pozaumowne w prawie międzynarodowym

 

 

Prawo podatkowe (Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych , Ustawa o podatku od spadków i darowizn, Ustawa o Podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 ze zm, Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych  z dnia 26 lipca 1991r Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350, Ustawa o rachunkowości, Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku

        Ustawa o pcc

-zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy, zmiany po nowelizacji od 01 stycznia 2016 roku

- czynności notariusza jako płatnika podatku od czynności cywilnoprawnych, podstawa obliczania i pobierania podatku,

- zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe od podatku, ich stosowanie,

- czynności zawierane w formie aktu notarialnego a pobór podatku,

- czynności notariusza związane z pobraniem podatku, wpisywanie do repertorium, przesyłanie do właściwego urzędu skarbowego,

- pcc, a VAT.

- zawieranie stosownych informacji w akcie notarialnym – pouczenia,

- odpowiedzialność notariusza jako płatnika pcc i odpowiedzialność za szkodę spowodowaną niepobraniem podatku lub pobraniem podatku w nieodpowiedniej kwocie.

        Ustawa o podatku od spadków i darowizn

- zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy, zmiany po nowelizacji od 01 stycznia 2016 roku

- czynności notariusza jako płatnika podatku od darowizny, podstawa obliczania i pobierania podatku,

- zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe od podatku, ich stosowanie, ze szczególnym uwzględnieniem art.7 i art.16 ustawy,

- czynności zawierane w formie aktu notarialnego a pobór podatku,

- czynności notariusza związane z pobraniem podatku, wpisywanie do repertorium, przesyłanie do właściwego urzędu skarbowego,

- zawieranie stosownych informacji w akcie notarialnym – pouczenia, w tym pouczenie zawierane w aktach poświadczenia dziedziczenia,

- odpowiedzialność notariusza jako płatnika podatku od darowizny i odpowiedzialność za szkodę spowodowaną niepobraniem podatku lub pobraniem podatku w nieodpowiedniej kwocie.

 

        Podatek VAT

- zakres odpowiedzialności notariusza, a strony czynności,

- podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych,

- podatek VAT od usługi notarialnej i jego odprowadzanie, czynności z tym związane,

       

Podatek Dochodowy

- rozliczanie się notariusza z podatku dochodowego związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, zasady odliczania kwot od podstawy opodatkowania, przekazywanie kwot na rzecz właściwego urzędu skarbowego, rola księgowości i odpowiedzialności księgowego w przypadku błędu w wyliczeniu należnego podatku,

- rola notariusza jako organu informującego strony czynności o możliwości wystąpienia podatku dochodowego należnego w wyniku dokonanej czynności, sytuacje w wyniku których strona może być obłożona obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego.

Wybrane zagadnienia z zakresu ustawy Ordynacja Podatkowa i ustawy o rachunkowości

 

 

Prawo Cywilne Materialne

 

Kodeks Cywilny (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny tekst jedn.Dz.U. z 2014 roku poz. 121 ze zm.)

 

- pojęcie nieruchomości, przynależności, części składowej, a także przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, jako elementów  niezbędnych w sprawach obrotu majątkiem w RP,

- pojęcie dobrej i złej wiary, zasady współżycia społecznego, zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

- oświadczenia woli – złożenie, skutki oraz wady, jako czynniki niezbędne do prawidłowej budowy aktu notarialnego,

- zawarcie umowy, sposoby i formy oraz prawne możliwości jej unieważnienia,

- warunek i termin jako elementy umów i oświadczeń składanych przed notariuszem,

- pełnomocnictwo jako szczególna forma przedstawicielstwa, jego formy ze szczególnym uwzględnieniem formy aktu notarialnego, przekroczenie zakresu umocowania, bądź działanie bez umocowania oraz prokura,

 

- pojęcie własności ruchomości jak i nieruchomości, treść nabycie i utrata z uwzględnieniem zasiedzenia oraz problematyka posiadania, immisje, przekroczenie granic przy budowie, budowa na cudzym gruncie.

- ochrona własności, roszczenia właściciela, posiadacza samoistnego i zależnego, współwłasność i użytkowanie wieczyste,

- ograniczone prawa rzeczowe w świetle przepisów K.C., praktyki notarialnej i orzecznictwa, ze szczególnym uwzględnieniem, służebności (osobistych, gruntowych, przesyłu i drogi koniecznej) użytkowania, zastaw na prawach

 

- pojęcie wierzyciela, dłużnika, zobowiązania solidarne, podzielne i niepodzielne oraz wszelkie zobowiązania umowne,

- umowa przedwstępna w świetle praktyki notarialnej, sposoby zawarcia, skutki niewykonania, zadatek a zaliczka.

- wykonywanie zobowiązań i skutki ich niewykonania, w tym także zobowiązań z umów wzajemnych,

- potrącenie, odnowienie i zwolnienie z długu z uwzględnieniem czynności możliwych do wykonania przez notariusza,

- zmiana wierzyciela lub dłużnika, sposoby przejęcia długu, ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika, wpis do Krajowego Rejestru Dłużników, przekaz,

- umowa sprzedaży ruchomości i nieruchomości, umowne prawo pierwokupu i odkupu, rękojmia za wady, a gwarancja, sprzedaż na raty, zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej, sprzedaż na próbę oraz zamiana – z uwzględnieniem praktyki notarialnej,

- najem, dzierżawa i umowa leasingu, z uwzględnieniem umowy najmu lokalu, w tym okazjonalnego, dzierżawy nieruchomości oraz umowy leasingu pod kontem potrzeb prowadzonej przez notariusza działalności gospodarczej,

- użyczenie, pożyczka, zlecenie, w tym prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia oraz przechowanie ze szczególnym uwzględnieniem problematyki depozytu notarialnego, a także poręczenie za dług cudzy,

- spółka cywilna, pojęcie, powstanie, prawa i obowiązki wspólników, rozwiązanie – przepisy, orzecznictwo, praktyka.

- umowa darowizny, renty i dożywocia pod kątem przepisów, orzecznictwa i praktyki notarialnej,

- przeniesienie własności w trybie datio in solutum, ugody oraz umów nienazwanych, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie, a niebezpieczeństwo tworzenia umów abstrakcyjnych; skutki dla notariusza,

 

 

- otwarcie i nabycie spadku, uznanie za niegodnego dziedziczenia, powołanie do spadku,

- dziedziczenie ustawowe, kolejność dziedziczenia, dziedziczenie przez Skarb Państwa lub gminę, przysposobionego, zbieg dziedziczenia,

- testament, jego formy i skutki, powołanie spadkobiercy,

- zapis, zapis windykacyjny, polecenie oraz wykonawca testamentu, a także powołanie zarządcy masy spadkowej wg przepisów KRiO.

- sposoby przyjęcia i odrzucenia spadku oraz skutki odrzucenia spadku – rola notariusza przy powyższych czynnościach,

- stwierdzenie nabycia spadku (protokół dziedziczenia, akt poświadczenia dziedziczenia lub postanowienie sądu) lub przedmiotu zapisu windykacyjnego, ochrona spadkobiercy, a odpowiedzialność za długi spadkowe

- umowa zniesienia współwłasności oraz działu spadku, a także umowy dotyczące spadku (umowa zrzeczenia się dziedziczenia, zbycia spadku lub udziału spadkowego,

 

Prawo wekslowe (ustawa z dnia 28 kwietnia 1936r Prawo wekslowe)

- funkcje, wystawienie, forma, indos, przyjęcie poręczenie płatność, zapłata, zwrot na poszukiwanie z powodu niezapłacenia, protest, wyręczenie, zmiana tekstu, przedawnienie, zaginięcie weksla, dochodzenie należności wekslowej,

 

Prawo czekowe (ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 roku prawo czekowe)

- funkcje, wystawienie, forma, przedstawienie poręczenia, przedstawienie do zapłaty i zapłata, protest, zaginięcie czeku, przedawnienie, niesłuszne wzbogacenie,

 

Prawo rolne (ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 roku)

- rys historyczny prawa rolnego w Polsce po 1945 roku, przeniesienie własności w zamian za świadczenia rentowe na przykładzie ustaw ubezpieczeniowych, ustawa „uwłaszczeniowa” z dnia 26 października 1971 roku,

- problematyka zmian powojennych w zakresie dziedziczenia gospodarstw rolnych a także ograniczenia w obrocie takimi nieruchomościami,

- problematyka związana z zawieraniem umowy z następcą w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,

 

Własność lokali (Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali)

- samodzielny lokal mieszkalny, część składowa, przynależność współwłasność przymusowa, grunt – własność lub użytkowanie wieczyste,

- tryb i forma ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz treść umowy, a także niezbędne dokumenty do sporządzenia aktu notarialnego,

- współkorzystanie i zarząd nieruchomością wspólną oraz inne prawa i obowiązki właścicieli lokali,

- zarząd nieruchomością wspólną, kompetencje, zarząd zwykły i czynności przekraczające zwykły zarząd, wspólnota mieszkaniowa, podejmowanie uchwał, a udział notariusza przy podejmowaniu uchwał, zebranie wspól

noty,

- zbycie ekspektatywy samodzielnego lokalu mieszkalnego,

- umowa developerska, jej treść, forma i skutki,

 

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców (Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców z dnia 24 marca 1920 roku)

- Pojęcie cudzoziemca, osoba fizyczna niemająca obywatelstwa polskiego, zagraniczna spółka niemająca osobowości prawnej,

Osoba prawna mająca siedzibę za granicą, pojęcie i nabycie nieruchomości,

- charakter zezwolenia na nabycie nieruchomości, istota i forma zezwolenia, organy uczestniczące w procesie wydawania zezwolenia strony postępowania o udzielenia zezwolenia,

- wyłączenie spod obowiązku uzyskania zezwolenia, zdarzenia cywilnoprawne prowadzące do nabycia nieruchomości przez cudzoziemca,

- nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców po przystąpieniu do UE,

- czynności dokonywane przez cudzoziemców dotyczące udziałów lub akcji w spółkach handlowych,

- obrót nieruchomościami wg standardu polskiego i jego dostosowywanie do standardów europejskich, próby ograniczania obrotu nieruchomościami polskimi z obywatelami państw obcych,

- skutki wadliwego nabycia nieruchomości przez cudzoziemców,

 

 

Kościoły i gminy wyznaniowe (ustawa o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w RP z dnia 17 maja 1989r)

 

- struktury organizacyjne Kościoła Katolickiego, Kościołów innych wyznań i gmin wyznaniowych,

- reprezentacja podmiotów wyznaniowych w obrocie gospodarczym, dokumenty, zgody, zezwolenia,

 

 

Spółdzielnie Mieszkaniowe ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych Dz.U nr 4/2001 poz.27)

- sposób i tryb powstania Spółdzielni Mieszkaniowej, jej cele, statut, struktura organizacyjna, kompetencje Walnego Zebrania, Rady Nadzorczej, Zarządu, prawa i obowiązki członków,

- spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,

- problematyka przekształcenia spółdzielczego prawa do lokalu we własność odrębną, uchwały, niezbędne dokumenty, reprezentacja spółdzielni, budowa aktu notarialnego,

- budowa przez spółdzielnię domów jednorodzinnych w celu przeniesienia własności,

- likwidacja spółdzielni mieszkaniowej

 

Prawo prywatne międzynarodowe Ustawa z dnia 04 lutego 2011 roku Prawo prywatne międzynarodowe,

- właściwość prawa – wybór prawa właściwego dla danego zdarzenia prawnego, posiłkowe stosowanie prawa polskiego,

- osoby fizyczne, prawne i inne jednostki organizacyjne, przedstawicielstwo w ujęciu ppm, zobowiązania i umowa o arbitraż, prawo własności, posiadanie, prawa rzeczowe ograniczone i własność intelektualna w ujęciu ppm, stosunki rodzinne, opieka i kuratela oraz obowiązki alimentacyjne i inne stosunki prawne,

-spadki i europejskie poświadczenie spadkowe.

 

Prawo o aktach stanu cywilnego ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Dz.U. poz.1741 ze zm)

- rejestr stanu cywilnego, kierownik USC – zakres kompetencji, organy nadzoru, właściwość miejscowa, podstawa rejestracjii, zdarzenia podlegające rejestracji zabezpieczanie akt, dokumenty w języku obcym, rodzaje aktów stanu cywilnego ich wydawanie , szczególny tryb rejestracji.

        

 

Zagadnienia wybrane z innych ustaw:

Z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne i z dnia 4 lutego 1994 prawo geologiczne i górnicze,

- zasady podziału nieruchomości, rola geodetów i wydziałów geodezyjnych w procesie tworzenia map, jako dokumentów będących podstawą wpisu do ksiąg wieczystych, decyzje zatwierdzające podział.

       

        Z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym

- informatyzacja, a tradycyjny proces dokumentowania czynności, związanych z obrotem nieruchomościami - dywagacje i wnioski na przyszłość.

 

        Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach

- lasy prywatne i lasy państwowe, jako szczególny rodzaj nieruchomości, ograniczenia w obrocie,

 

Ustawa z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

- geneza prac nad ustawą, trudności w dostosowaniu przepisów ustawy do warunków wolnego notariatu,

- czynności notariusza w zakresie prawidłowej działalności w świetle ustawy, doniosłość przepisów tej ustawy, kompetencje notariusza  w zakresie dokonywania analiz, przechowywania i przesyłania informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej.

 

Erystyka

Relacje na linii notariusz – klient, sztuka podejścia do konkretnego problemu w obecności klienta, sztuka rozmowy z klientem, przekazywanie informacji klientowi, przekazy werbalne i niewerbalne, sposób przekazywania informacji, ilość i jakość przekazywanych informacji, zasada precyzyjnego wysławiania się.

 

Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne

       

Prawo administracyjne ustrojowe i materialne, samorząd terytorialny

                - organy i funkcjonowanie administracji rządowej

                - samorząd powiatowy – struktura kompetencje i działanie

                - samorząd wojewódzki – struktura, kompetencje i działanie

                - samorząd gminny – struktura, kompetencje i działanie,

                - nadzór nad działalnością jednostek samorządowych,

                - prawa i obowiązki organów administracji publicznej i obywateli,

       

Postępowanie administracyjne - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.nr 30/1960 poz 168 ze zm)

- ogólne zasady postępowania administracyjnego i zakres obowiązywania, dwuinstancyjność i organy nadzoru

- właściwość organów w toku postępowania i zasady wyłączenia organu,

- pojęcie strony w postępowaniu administracyjnym, tryb załatwianie spraw i doręczania pism, wezwania i terminy,

- wszczęcie postępowania administracyjnego i akta sprawy i ich udostępnianie,

- dowody w postępowaniu administracyjnym – dokumenty, świadkowie, oględziny,

- rozprawa przed organem administracji publicznej, zawieszenie postępowania i wydanie decyzji, ugoda, postanowienia,

- tryb odwoławczy, zażalenia, wznowienie postępowania, uchylenia zmiana i stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej

- udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym,

- tryb wydawania zaświadczeń, skargi i wnioski, przyjmowanie skarg i wniosków, nadzór i kontrola.

 

Postępowanie Cywilne ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku kodeks postępowania cywilnego

                - strony w postępowaniu cywilnym i pełnomocnicy procesowi,

- pisma procesowe, dowody w postępowaniu cywilnym i postępowanie dowodowe,

- postępowanie nakazowe i upominawcze – nakaz zapłaty,

- środki odwoławcze w postępowaniu cywilnym, z uwzględnieniem środków odwoławczych w postępowaniu wieczystoksięgowym, skarga na orzeczenie referendarza sądowego,

- postępowanie w sprawach małżeńskich, rozwód i separacja- skutki majątkowe ,

- postępowanie w sprawach miedzy rodzicami a dziećmi,

- postepowanie w sprawach naruszenia posiadania,

- postępowanie z zakresu spraw o stwierdzenie zgonu, uznania za zmarłego, ubezwłasnowolnienia,

- postępowanie z zakresu spraw małżeńskich, rodzinnych i opiekuńczych,

- postępowania o zasiedzenie, sądowe zniesienie współwłasności, ustanowienia drogi koniecznej i służebności w tym przesyłu,

- postępowanie wieczystoksięgowe, forma złożenia i cofnięcia wniosku, strony w postępowaniu wieczystoksięgowym, zakres kognicji sądu wieczystoksięgowego, przyczyny oddalenia wniosku, terminy do wniesienia środka odwoławczego,

- postępowanie z zakresu prawa spadkowego, zabezpieczenie spadku i spis inwentarza, przyjęcie i odrzucenie spadku przed sądem, ogłoszenie testamentu, wyjawienie majątku, nabycie spadku i przedmiotu z zapisu windykacyjnego, sądowy dział spadku,

- protokół testamentu ustnego i postępowanie z tym zakresie,

- wykonawca testamentu i zarząd spadku nieobjętego,

- złożenie do depozytu sądowego, przesłanki, tryb postępowania, zwrot depozytu oraz postępowanie w przypadku niepodjęcia depozytu,

- problematyka odtworzenia zniszczonych akt i tryb postępowania,

- zabezpieczenie roszczeń pieniężnych,

- postępowanie egzekucyjne ze szczególnym uwzględnieniem art. 777 § 1 pkt.4, 5 i 6 KPC, akt notarialny jako tytuł egzekucyjny, europejski tytuł egzekucyjny, ograniczenia egzekucji, powództwa przeciwegzekucyjne,

- egzekucja z ruchomości, nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego (w tym uproszczona), z rachunków bankowych i wynagrodzenia za pracę, licytacja, przybicie, przysądzenie własności

 

PRAWO GOSPODARCZE  Ustawa Kodeks Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 roku Dz.U.nr 94 poz.1037 ze zm, ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 02 lipca 2004 Dz.U.nr 173 poz.1807 ze zm) ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 Dz.U.nr 121 poz.769 ze zm)

 

        Prawo gospodarcze publiczne

- podstawowe funkcje państwa w gospodarce, zadania i kompetencje organów państwowych,

- tryby i zasady podejmowania decyzji przez organy państwowe oraz prawa i obowiązki podmiotów gospodarczych,

- prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców polskich i zagranicznych, wydawanie koncesji na poszczególne rodzaje działalności gospodarczej,

- sposoby prowadzenia działalności gospodarczej przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego,

- nadzór państwa nad przedsiębiorcami, ochrona konkurencji,

       

 

Prawo handlowe

        - Ustrój i organizacja przedsiębiorców w RP

        - zasady funkcjonowania, struktura KRS,

- tryb składania, rozpatrywania wniosków i dokonywania wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego, terminy, zawiadomienia i wydawanie postanowień,

- rodzaje spółek podlegających regulacji KSH, Spółki osobowe i kapitałowe, funkcjonowanie, podobieństwa i różnice,

- spółki osobowe: spółka partnerska, jawna, komandytowa i komandytowo- akcyjna,

- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, struktura, organy, kapitał zakładowy, zbycie udziałów - pod kątem dokonywanych czynności notarialnych,

- spółka akcyjna, jej struktura, budowa statutu, organy, funkcje, rodzaje i zbywanie akcji,

- reprezentacja spółek osobowych i kapitałowych przy czynnościach z udziałem notariusza.

       

Prawo Bankowe Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku prawo bankowe

                - zasady prowadzenia działalności bankowej

- tworzenie i organizacja banków, oddziałów i przedstawicielstw banków zagranicznych, oddziałów instytucji kredytowych,

- nadzór bankowy, postępowanie naprawcze, likwidacyjne i upadłościowe banków,

- łączenie się banków,

- bankowość spółdzielcza – rodzaje banków spółdzielczych, 

 

- Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo – Kredytowe i inne instytucje finansowe.

- instytucje parabankowe i ich działalność

- umowy kredytowe jako podstawa ustanawiania i wpisu hipoteki.

 

Ustrój Sądów Powszechnych Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o ustroju sądów powszechnych Dz.U.nr 98 poz. 1070.

Sąd Najwyższy ustawa z dnia 23 listopada 2002 roku o Sądzie Najwyższym Dz.U.nr 240 poz. 2052 ze zm.

- rys historyczny, rodzaje i organizacja sądów powszechnych, organy sądów, funkcje i kompetencje Prezesa sądu, samorząd sędziowski, nadzór wewnętrzny i zewnętrzny, czynności sądowe, objęcie stanowiska sędziego – jego status, prawa i obowiązku sędziego, odpowiedzialność dyscyplinarna,

- funkcja i rola referendarza sądowego, kuratora sądowego, mediatorów, ławników, asystentów, biegłych oraz organów pomocniczych sądów,

- reprezentacja sądów powszechnych, przy nabywaniu lub zbywaniu składników majątkowych,

- Sąd Najwyższy – struktura, działanie i rola orzeczeń SN w procesie tworzenia i wykładni prawa

 

Prawo upadłościowe i naprawcze ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku prawo upadłościowe i naprawcze Dz.U.nr 60 poz 535 ze zm.

- zagadnienia ogólne postępowania upadłościowego – jego skutki, podmiotowy zakres stosowania przepisów ustawy, podstawy ogłoszenia upadłości,

- postępowanie przed sądem w przedmiocie ogłoszenia upadłości, wniosek, postępowanie zabezpieczające, uczestnicy, skutki orzeczenia upadłości, 

- masa upadłości, skład, zakaz obciążania masy upadłości, zobowiązania upadłego w świetle możliwości zawarcia układu, skutki ogłoszenia upadłości,

- sąd, sędzia-komisarz, syndyk, nadzorca sądowy, zarządca ich rola w postępowaniu po ogłoszeniu upadłości,

- upadły, wierzyciele, Zgromadzenie wierzycieli, Rada Wierzycieli, zgłoszenie wierzytelności,

- zawarcie układu i jego skutki,

- sprzedaż nieruchomości w postępowaniu upadłościowym, reprezentacja upadłego,

- skutki zakończenia i umorzenia postępowania upadłościowego,

- międzynarodowe postępowanie upadłościowe i odrębne postępowania upadłościowe,

- postępowanie naprawcze.

 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Ustawa  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

- zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i jednostek Samorządu terytorialnego, zasoby nieruchomości, sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste, przetargi na zbycie, oddawanie w trwały zarząd, przekazywanie nieruchomości na cele szczególne, zagospodarowywanie nieruchomości gruntowych,

- podstawowe dokumenty niezbędne do prawidłowego zbycia lub nabycia nieruchomości na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami

- prawo pierwokupu nieruchomości, wywłaszczanie nieruchomości i zwrot wywłaszczonych nieruchomości,

- podstawowe informacje z zakresu wyceny nieruchomości,

- działalność rzeczoznawców majątkowych – funkcje

 

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w praktyce Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy

                - szkolenie i przestrzeganie przepisów BHP,

- zatrudnianie pracownika na umowę o pracę na pełen lub część etatu, odprowadzanie składek ZUS i  opłat na inne świadczenia pracownicze, udzielanie urlopów, zwolnienia lekarskie, ciąża i urlop macierzyński pracownika, odpowiedzialność odszkodowawcza  notariusza jako kierownika jednostki za wypadek przy lub podczas wykonywania pracy przez pracownika,

- ubezpieczenie notariusza od odpowiedzialności cywilnej oraz jako płatnika świadczeń publicznych a także mienia kancelarii,

- rozwiązanie umowy o pracę sposoby, tryb, skutki, roszczenia byłego pracownika w stosunku do notariusza jako byłego pracodawcy,

- mobbing jako nie do końca zdefiniowane uporczywe nękanie pracownika – podstawa do wytoczenia powództwa przeciwko pracodawcy.

 

 

 

Obsługa techniczna, projekt i wykonanie: Xperion       •     Copyright © Izba Notarialna w Łodzi. Wszystkie prawa zastrzeżone.