Wyszukaj w treści serwisu:

Ładuję wyszukiwarkę

 

 

PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE ROCZNIKI

 

zajęcia prowadzona w formie wykładu interaktywnego oraz próbnego wykorzystania nabytej wiedzy w formie krótkich prac sprawdzających z omówieniem błędów.

 

 

Aplikanci II roku

 

 

Prawo podatkowe (Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych , Ustawa o podatku od spadków i darowizn, Ustawa o Podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 ze zm, 24 jedn.

        Ustawa o pcc

- czynności zawierane w formie aktu notarialnego a pobór podatku,

- czynności notariusza związane z pobraniem podatku, wpisywanie do repertorium, przesyłanie do właściwego urzędu skarbowego,

- pcc, a VAT.

- zawieranie stosownych informacji w akcie notarialnym – pouczenia,

- odpowiedzialność notariusza jako płatnika pcc i odpowiedzialność za szkodę spowodowaną niepobraniem podatku lub pobraniem podatku w nieodpowiedniej kwocie.

        Ustawa o podatku od spadków i darowizn

- czynności zawierane w formie aktu notarialnego a pobór podatku,

- czynności notariusza związane z pobraniem podatku, wpisywanie do repertorium, przesyłanie do właściwego urzędu skarbowego,

- zawieranie stosownych informacji w akcie notarialnym – pouczenia, w tym pouczenie zawierane w aktach poświadczenia dziedziczenia,

- odpowiedzialność notariusza jako płatnika podatku od darowizny i odpowiedzialność za szkodę spowodowaną niepobraniem podatku lub pobraniem podatku w nieodpowiedniej kwocie.

 

        Podatek VAT

- zakres odpowiedzialności notariusza, a strony czynności,

- podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych,

- podatek VAT od usługi notarialnej i jego odprowadzanie, czynności z tym związane,

 

Prawo Cywilne Materialne 64 jedn.

 

Kodeks Cywilny (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny tekst jedn.Dz.U. z 2014 roku poz. 121 ze zm.)

- pojęcie wierzyciela, dłużnika, zobowiązania solidarne, podzielne i niepodzielne oraz wszelkie zobowiązania umowne,

- umowa przedwstępna w świetle praktyki notarialnej, sposoby zawarcia, skutki niewykonania, zadatek a zaliczka.

- wykonywanie zobowiązań i skutki ich niewykonania, w tym także zobowiązań z umów wzajemnych,

- potrącenie, odnowienie i zwolnienie z długu z uwzględnieniem czynności możliwych do wykonania przez notariusza,

- zmiana wierzyciela lub dłużnika, sposoby przejęcia długu, ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika, wpis do Krajowego Rejestru Dłużników, przekaz,

- umowa sprzedaży ruchomości i nieruchomości, umowne prawo pierwokupu i odkupu, rękojmia za wady, a gwarancja, sprzedaż na raty, zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej, sprzedaż na próbę oraz zamiana – z uwzględnieniem praktyki notarialnej,

- umowa darowizny, renty i dożywocia pod kątem przepisów, orzecznictwa i praktyki notarialnej,

- spółka cywilna, pojęcie, powstanie, prawa i obowiązki wspólników, rozwiązanie – przepisy, orzecznictwo, praktyka.

 

 

- otwarcie i nabycie spadku, uznanie za niegodnego dziedziczenia, powołanie do spadku,

- dziedziczenie ustawowe, kolejność dziedziczenia, dziedziczenie przez Skarb Państwa lub gminę, przysposobionego, zbieg dziedziczenia,

- testament, jego formy i skutki, powołanie spadkobiercy,

- zapis, zapis windykacyjny, polecenie oraz wykonawca testamentu, a także powołanie zarządcy masy spadkowej wg przepisów KRiO.

- sposoby przyjęcia i odrzucenia spadku oraz skutki odrzucenia spadku – rola notariusza przy powyższych czynnościach,

- stwierdzenie nabycia spadku (protokół dziedziczenia, akt poświadczenia dziedziczenia lub postanowienie sądu) lub przedmiotu zapisu windykacyjnego, ochrona spadkobiercy, a odpowiedzialność za długi spadkowe

- umowa zniesienia współwłasności oraz działu spadku, a także umowy dotyczące spadku (umowa zrzeczenia się dziedziczenia, zbycia spadku lub udziału spadkowego,

 

Prawo rolne (ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 roku) 8 jedn.

- rys historyczny prawa rolnego w Polsce po 1945 roku, przeniesienie własności w zamian za świadczenia rentowe na przykładzie ustaw ubezpieczeniowych, ustawa „uwłaszczeniowa” z dnia 26 października 1971 roku,

- problematyka zmian powojennych w zakresie dziedziczenia gospodarstw rolnych a także ograniczenia w obrocie takimi nieruchomościami,

- problematyka związana z zawieraniem umowy z następcą w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,

 

Własność lokali (Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali) 8 jedn.

- samodzielny lokal mieszkalny, część składowa, przynależność współwłasność przymusowa, grunt – własność lub użytkowanie wieczyste,

- tryb i forma ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz treść umowy, a także niezbędne dokumenty do sporządzenia aktu notarialnego,

- współkorzystanie i zarząd nieruchomością wspólną oraz inne prawa i obowiązki właścicieli lokali,

 

Postępowanie Cywilne ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku kodeks postępowania cywilnego 64 jedn.

                - strony w postępowaniu cywilnym i pełnomocnicy procesowi,

- pisma procesowe, dowody w postępowaniu cywilnym i postępowanie dowodowe,

- postępowanie nakazowe i upominawcze – nakaz zapłaty,

- środki odwoławcze w postępowaniu cywilnym, z uwzględnieniem środków odwoławczych w postępowaniu wieczystoksięgowym, skarga na orzeczenie referendarza sądowego,

- postępowanie w sprawach małżeńskich, rozwód i separacja- skutki majątkowe ,

- postępowanie w sprawach miedzy rodzicami a dziećmi,

- postepowanie w sprawach naruszenia posiadania,

- europejskie postępowanie w sprawach transgranicznych,

- postępowanie z zakresu spraw o stwierdzenie zgonu, uznania za zmarłego, ubezwłasnowolnienia,

- postępowanie z zakresu spraw małżeńskich, rodzinnych i opiekuńczych,

- postępowania o zasiedzenie, sądowe zniesienie współwłasności, ustanowienia drogi koniecznej i służebności w tym przesyłu,

- postępowanie wieczystoksięgowe, forma złożenia i cofnięcia wniosku, strony w postępowaniu wieczystoksięgowym, zakres kognicji sądu wieczystoksięgowego, przyczyny oddalenia wniosku, terminy do wniesienia środka odwoławczego,

- postępowanie z zakresu prawa spadkowego, zabezpieczenie spadku i spis inwentarza, przyjęcie i odrzucenie spadku przed sądem, ogłoszenie testamentu, wyjawienie majątku, nabycie spadku i przedmiotu z zapisu windykacyjnego, sądowy dział spadku,

- protokół testamentu ustnego i postępowanie z tym zakresie,

- wykonawca testamentu i zarząd spadku nieobjętego,

- złożenie do depozytu sądowego, przesłanki, tryb postępowania, zwrot depozytu oraz postępowanie w przypadku niepodjęcia depozytu,

- problematyka odtworzenia zniszczonych akt i tryb postępowania,

- zabezpieczenie roszczeń pieniężnych,

- postępowanie egzekucyjne ze szczególnym uwzględnieniem art. 777 § 1 pkt.4, 5 i 6 KPC, akt notarialny jako tytuł egzekucyjny, europejski tytuł egzekucyjny, ograniczenia egzekucji, powództwa przeciwegzekucyjne,

- egzekucja z ruchomości, nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego (w tym uproszczona), z rachunków bankowych i wynagrodzenia za pracę, licytacja, przybicie, przysądzenie własności

 

Postępowanie administracyjne - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.nr 30/1960 poz 168 ze zm) 16 jedn.

- ogólne zasady postępowania administracyjnego i zakres obowiązywania, dwuinstancyjność i organy nadzoru

- właściwość organów w toku postępowania i zasady wyłączenia organu,

- pojęcie strony w postępowaniu administracyjnym, tryb załatwianie spraw i doręczania pism, wezwania i terminy,

- wszczęcie postępowania administracyjnego i akta sprawy i ich udostępnianie,

- dowody w postępowaniu administracyjnym – dokumenty, świadkowie, oględziny,

 

PRAWO GOSPODARCZE  Ustawa Kodeks Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 roku Dz.U.nr 94 poz.1037 ze zm, ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 02 lipca 2004 Dz.U.nr 173 poz.1807 ze zm) ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 Dz.U.nr 121 poz.769 ze zm) 36 jedn.

 

Prawo handlowe

        - Ustrój i organizacja przedsiębiorców w RP

        - zasady funkcjonowania, struktura KRS,

- tryb składania, rozpatrywania wniosków i dokonywania wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego, terminy, zawiadomienia i wydawanie postanowień,

- rodzaje spółek podlegających regulacji KSH, Spółki osobowe i kapitałowe, funkcjonowanie, podobieństwa i różnice,

- spółki osobowe: spółka partnerska, jawna, komandytowa i komandytowo- akcyjna,

- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, struktura, organy, kapitał zakładowy, zbycie udziałów - pod kątem dokonywanych czynności notarialnych,

- spółka akcyjna, jej struktura, budowa statutu, organy, funkcje, rodzaje i zbywanie akcji,

- reprezentacja spółek osobowych i kapitałowych przy czynnościach z udziałem notariusza.

 

Ustrój Sądów Powszechnych Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o ustroju sądów powszechnych Dz.U.nr 98 poz. 1070.

Sąd Najwyższy ustawa z dnia 23 listopada 2002 roku o Sądzie Najwyższym Dz.U.nr 240 poz. 2052 ze zm. 8 jedn.

- rys historyczny, rodzaje i organizacja sądów powszechnych, organy sądów, funkcje i kompetencje Prezesa sądu, samorząd sędziowski, nadzór wewnętrzny i zewnętrzny, czynności sądowe, objęcie stanowiska sędziego – jego status, prawa i obowiązku sędziego, odpowiedzialność dyscyplinarna,

- funkcja i rola referendarza sądowego, kuratora sądowego, mediatorów, ławników, asystentów, biegłych oraz organów pomocniczych sądów,

- reprezentacja sądów powszechnych, przy nabywaniu lub zbywaniu składników majątkowych,

- Sąd Najwyższy – struktura, działanie i rola orzeczeń SN w procesie tworzenia i wykładni prawa

 

Prawo upadłościowe i naprawcze ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku prawo upadłościowe i naprawcze Dz.U.nr 60 poz 535 ze zm. 24 jedn

- zagadnienia ogólne postępowania upadłościowego – jego skutki, podmiotowy zakres stosowania przepisów ustawy, podstawy ogłoszenia upadłości,

- postępowanie przed sądem w przedmiocie ogłoszenia upadłości, wniosek, postępowanie zabezpieczające, uczestnicy, skutki orzeczenia upadłości, 

- masa upadłości, skład, zakaz obciążania masy upadłości, zobowiązania upadłego w świetle możliwości zawarcia układu, skutki ogłoszenia upadłości,

- sąd, sędzia-komisarz, syndyk, nadzorca sądowy, zarządca ich rola w postępowaniu po ogłoszeniu upadłości,

- upadły, wierzyciele, Zgromadzenie wierzycieli, Rada Wierzycieli, zgłoszenie wierzytelności,

- zawarcie układu i jego skutki,

- sprzedaż nieruchomości w postępowaniu upadłościowym, reprezentacja upadłego,

- skutki zakończenia i umorzenia postępowania upadłościowego,

- międzynarodowe postępowanie upadłościowe i odrębne postępowania upadłościowe,

- postępowanie naprawcze.

 

 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Ustawa  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 16 jedn.

- zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i jednostek Samorządu terytorialnego, zasoby nieruchomości, sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste, przetargi na zbycie, oddawanie w trwały zarząd, przekazywanie nieruchomości na cele szczególne, zagospodarowywanie nieruchomości gruntowych,

- podstawowe dokumenty niezbędne do prawidłowego zbycia lub nabycia nieruchomości na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami

- prawo pierwokupu nieruchomości, wywłaszczanie nieruchomości i zwrot wywłaszczonych nieruchomości,

- podstawowe informacje z zakresu wyceny nieruchomości,

- działalność rzeczoznawców majątkowych – funkcje

 

Ustawa z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 8 jedn

- geneza prac nad ustawą, trudności w dostosowaniu przepisów ustawy do warunków wolnego notariatu,

- czynności notariusza w zakresie prawidłowej działalności w świetle ustawy, doniosłość przepisów tej ustawy, kompetencje notariusza  w zakresie dokonywania analiz, przechowywania i przesyłania informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej

 

Zajęcia warsztatowe 12 jedn.

 

 

 

Obsługa techniczna, projekt i wykonanie: Xperion       •     Copyright © Izba Notarialna w Łodzi. Wszystkie prawa zastrzeżone.