Wyszukaj w treści serwisu:

Ładuję wyszukiwarkę

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 197/2016 z dnia 07 grudnia 2016 roku (§ 4).

L.p.

Data

Liczba jednostek

Zakres tematyczny

Tematy zagadnień

wykładowca

Tytuł aktu prawnego

2.

13 stycznia

8 j.l. /wykład/zajęcia praktyczne/konwersatorium

Prawo Cywilne

- najem, dzierżawa i umowa leasingu, z uwzględnieniem umowy najmu lokalu, w tym okazjonalnego, dzierżawy nieruchomości oraz umowy leasingu pod kontem potrzeb prowadzonej przez notariusza działalności gospodarczej,

Not. dr Andrzej Jan Szereda

Dz. U. z 2016 poz. 380

 

Kodeks cywilny

 

3.

14 stycznia

8 j.l. /wykład/zajęcia praktyczne/konwersatorium

Prawo lokalowe

 

- zarząd nieruchomością wspólną, kompetencje, zarząd zwykły i czynności przekraczające zwykły zarząd, wspólnota mieszkaniowa, podejmowanie uchwał, a udział notariusza przy podejmowaniu uchwał, zebranie wspólnoty,

Not. Dawid Zieliński

Różne ustawy

4.

27 stycznia

8 j.l. /wykład/zajęcia praktyczne/konwersatorium

Prawo wekslowe i czekowe, papiery wartościowe, prawo bankowe,

Prawo wekslowe

- funkcje, wystawienie, forma, indos, przyjęcie poręczenie płatność, zapłata, zwrot na poszukiwanie z powodu niezapłacenia, protest, wyręczenie, zmiana tekstu, przedawnienie, zaginięcie weksla, dochodzenie należności wekslowej,

Mec. Marek Trębala

 Dz. U. 1936 nr 37 poz. 282

Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo wekslowe

 

5.

28 stycznia

8 j.l. /wykład/zajęcia praktyczne/konwersatorium

Prawo wekslowe i czekowe, papiery wartościowe, prawo bankowe,

Prawo wekslowe c.d

- funkcje, wystawienie, forma, indos, przyjęcie poręczenie płatność, zapłata, zwrot na poszukiwanie z powodu niezapłacenia, protest, wyręczenie, zmiana tekstu, przedawnienie, zaginięcie weksla, dochodzenie należności wekslowej,

 

 

 

Mec. Marek Trębala

Dz.U. 1936 nr 37 poz. 282

Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo wekslowe

 

6.

10 lutego

8 j.l. /wykład/zajęcia praktyczne/konwersatorium

Prawo międzynarodowe

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

- Pojęcie cudzoziemca, osoba fizyczna niemająca obywatelstwa polskiego, zagraniczna spółka niemająca osobowości prawnej,

Osoba prawna mająca siedzibę za granicą, pojęcie i nabycie nieruchomości,

- charakter zezwolenia na nabycie nieruchomości, istota i forma zezwolenia, organy uczestniczące w procesie wydawania zezwolenia strony postępowania o udzielenia zezwolenia,

- wyłączenie spod obowiązku uzyskania zezwolenia, zdarzenia cywilnoprawne prowadzące do nabycia nieruchomości przez cudzoziemca

Not. Aleksander Szymański

Dz.U. 2011 nr 80 poz. 432

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe

 

7.

11 lutego

8 j.l. /wykład/zajęcia praktyczne/konwersatorium

Prawo międzynarodowe

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

- nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców po przystąpieniu do UE,

- czynności dokonywane przez cudzoziemców dotyczące udziałów lub akcji w spółkach handlowych,

 

Not. Aleksander Szymański

Dz.U. 2011 nr 80 poz. 432

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe

 

8.

24 lutego

8 j.l. /wykład/zajęcia praktyczne/konwersatorium

Prawo wekslowe i czekowe, papiery wartościowe, prawo bankowe,

- funkcje, wystawienie, forma, przedstawienie poręczenia, przedstawienie do zapłaty i zapłata, protest, zaginięcie czeku, przedawnienie, niesłuszne wzbogacenie,

Mec. Marek Trębala

Dz.U. 1936 nr 37 poz. 282

Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo wekslowe.

 

9.

25 lutego

8 j.l. /wykład/zajęcia praktyczne/konwersatorium

Prawo wekslowe i czekowe, papiery wartościowe, prawo bankowe,

Prawo czekowe c.d.

- funkcje, wystawienie, forma, przedstawienie poręczenia, przedstawienie do zapłaty i zapłata, protest, zaginięcie czeku, przedawnienie, niesłuszne wzbogacenie,

 

Mec. Marek Trębala

Dz.U. 1936 nr 37 poz. 282

Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo wekslowe.

 

10.

3 marca

8 j.l. /wykład/zajęcia praktyczne/konwersatorium

Prawo cywilne materialne

- zajęcia warsztatowe - casusy

Not. Janusz Kozłowski

 

Dz. U. z 2016 poz. 380

Kodeks cywilny

 

11.

4 marca

8 j.l. /wykład/zajęcia praktyczne/konwersatorium

Prawo cywilne materialne

 

- użyczenie, pożyczka, zlecenie, w tym prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia oraz przechowanie ze szczególnym uwzględnieniem problematyki depozytu notarialnego, a także poręczenie za dług cudzy

 

Not. Agnieszka Wróblewska

Dz. U. z 2016 poz. 380

Kodeks cywilny

 

12.

17 marca

8 j.l. /wykład/zajęcia praktyczne/konwersatorium

Prawo lokalowe

 

- zbycie ekspektatywy samodzielnego lokalu mieszkalnego,

Not. Jakub Skoneczny

 

 

 

 

 

13.

18 marca

8 j.l. /wykład/zajęcia praktyczne/konwersatorium

Prawo cywilne

 

- struktury organizacyjne Kościoła Katolickiego, Kościołów innych wyznań i gmin wyznaniowych,

Not. Wojciech Krakowiak

Różne ustawy

14.

7 kwietnia

8 j.l. /wykład/zajęcia praktyczne/konwersatorium

Prawo cywilne

 

- reprezentacja podmiotów wyznaniowych w obrocie gospodarczym, dokumenty, zgody, zezwolenia,

Not. Wojciech Krakowiak

Różne ustawy

15.

8 kwietnia

8 j.l. /wykład/zajęcia praktyczne/konwersatorium

Prawo cywilne

 

- przeniesienie własności w trybie datio in solutum, ugody oraz umów nienazwanych, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie, a niebezpieczeństwo tworzenia umów abstrakcyjnych; skutki dla notariusza

Not. Rafał Jabłoński

 

16.

28 kwietnia

8 j.l. /wykład/zajęcia praktyczne/konwersatorium

Prawo lokalowe

 

 

Własność lokali

- umowa developerska, jej treść, forma i skutki

Not. Jakub Skoneczny

 

17.

29 kwietnia

8 j.l. /wykład/zajęcia praktyczne/konwersatorium

Prawo cywilne

 

Zajęcia warsztatowe -casusy

Not. Janusz Kozłowski

 

Różne ustawy

18.

12 maja

8 j.l. /wykład/zajęcia praktyczne/konwersatorium

Prawo gospodarcze

- podstawowe funkcje państwa w gospodarce, zadania i kompetencje organów państwowych,

- tryby i zasady podejmowania decyzji przez organy państwowe oraz prawa i obowiązki podmiotów gospodarczych

Mec. Krzysztof Szydłowski

 Dz.U. 1934 nr 57 poz. 502

 

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. Kodeks handlowy.

 

 

19.

13 maja

8 j.l. /wykład/zajęcia praktyczne/konwersatorium

Prawo gospodarcze

 

- prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców polskich i zagranicznych, wydawanie koncesji na poszczególne rodzaje działalności gospodarczej

Mec. Krzysztof Szydłowski

 Dz.U. 1934 nr 57 poz. 502

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. Kodeks handlowy.

 

20.

19 maja

8 j.l. /wykład/zajęcia praktyczne/konwersatorium

Prawo prywatne międzynarodowe

 

- właściwość prawa – wybór prawa właściwego dla danego zdarzenia prawnego, posiłkowe stosowanie prawa polskiego,

- osoby fizyczne, prawne i inne jednostki organizacyjne, przedstawicielstwo w ujęciu ppm,

 

Not. Aleksander Szymański

Dz.U. 2011 nr 80 poz. 432

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe

 

21.

20 maja

8 j.l. /wykład/zajęcia praktyczne/konwersatorium

Prawo prywatne międzynarodowe

 

- dokument urzędowy w obrocie transgranicznym,

- konwencja Haska (Apostille)

Not. Aleksander Szymański

Dz.U. 2011 nr 80 poz. 432

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe

 

22.

2 czerwca

8 j.l. /wykład/zajęcia praktyczne/konwersatorium

Prawo prywatne międzynarodowe

 

- zobowiązania umowne i pozaumowne w prawie międzynarodowym, umowa o arbitraż, prawo własności, posiadanie, prawa rzeczowe ograniczone i własność intelektualna w ujęciu ppm, stosunki rodzinne, opieka i kuratela oraz obowiązki alimentacyjne i inne stosunki prawne,.

Not. Aleksander Szymański

Dz.U. 2011 nr 80 poz. 432

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe

 

23.

3 czerwca

8 j.l. /wykład/zajęcia praktyczne/konwersatorium

Prawo prywatne międzynarodowe

 

-spadki i europejskie poświadczenie spadkowe.

 

Not. Aleksander Szymański

Dz.U. 2011 nr 80 poz. 432

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe

 

24.

23 czerwca

8 j.l. /wykład/zajęcia praktyczne/konwersatorium

Prawo administracyjne

 

- rozprawa przed organem administracji publicznej, zawieszenie postępowania i wydanie decyzji, ugoda, postanowienia,

- tryb odwoławczy, zażalenia, wznowienie postępowania, uchylenia zmiana i stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej

 

 

Dr Piotr Mikołajczyk

Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 

25.

24 czerwca

8 j.l. /wykład/zajęcia praktyczne/konwersatorium

Prawo pracy

 

- zatrudnianie pracownika na umowę o pracę na pełen lub część etatu, odprowadzanie składek ZUS i  opłat na inne świadczenia pracownicze, udzielanie urlopów, zwolnienia lekarskie, ciąża i urlop macierzyński pracownika, odpowiedzialność odszkodowawcza  notariusza jako kierownika jednostki za wypadek przy lub podczas wykonywania pracy przez pracownika

Not. Anna Domańska

Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

 

 

 

26.

6 października

8 j.l. /wykład/zajęcia praktyczne/konwersatorium

Prawo administracyjne

 

- udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym,

- tryb wydawania zaświadczeń, skargi i wnioski, przyjmowanie skarg i wniosków, nadzór i kontrola

Dr Piotr Mikołajczyk

Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 

27.

7 października

8 j.l. /wykład/zajęcia praktyczne/konwersatorium

Prawo pracy

Prowadzenie kancelarii notarialnej – biurowość.

- szkolenie i przestrzeganie przepisów BHP

- ubezpieczenie notariusza od odpowiedzialności cywilnej oraz jako płatnika świadczeń publicznych a także mienia kancelarii,

- zasady prowadzenia kancelarii notarialnej - biurowość

Not. Anna Domańska

Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

 

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie ( tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 164 ze zm.)

Zarządzenie nr 4 Prezesa KRN z dnia 8 listopada 2002 roku – regulamin wewnętrznego urzędowania kancelarii notarialnej.

-Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 roku w sprawie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów sądom rejonowym.

28.

20 października

8 j.l. /wykład/zajęcia praktyczne/konwersatorium

Prawo bankowe

 

- zasady prowadzenia działalności bankowej

- tworzenie i organizacja banków, oddziałów i przedstawicielstw banków zagranicznych, oddziałów instytucji kredytowych

Mec. Krzysztof Szydłowski

 Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.

 

29.

21 października

8 j.l. /wykład/zajęcia praktyczne/konwersatorium

Prawo bankowe

 

- nadzór bankowy, postępowanie naprawcze, likwidacyjne i upadłościowe banków,

- łączenie się banków

Mec. Krzysztof Szydłowski

 Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.

 

30.

3 listopada

8 j.l. /wykład/zajęcia praktyczne/konwersatorium

Prawo międzynarodowe

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

- obrót nieruchomościami wg standardu polskiego i jego dostosowywanie do standardów europejskich, próby ograniczania obrotu nieruchomościami polskimi z obywatelami państw obcych,

- skutki wadliwego nabycia nieruchomości przez cudzoziemców

Not. Aleksander Szymański

Różne ustawy

 Dz.U. 1920 nr 31 poz. 178

Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez obcokrajowców.

 

31.

4 listopada

8 j.l. /wykład/zajęcia praktyczne/konwersatorium

Prawo pracy

 

- rozwiązanie umowy o pracę sposoby, tryb, skutki, roszczenia byłego pracownika w stosunku do notariusza jako byłego pracodawcy,

- mobbing jako nie do końca zdefiniowane uporczywe nękanie pracownika – podstawa do wytoczenia powództwa przeciwko pracodawcy

Not. Anna Domańska

Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

 

32.

17 listopada

8 j.l. /wykład/zajęcia praktyczne/konwersatorium

Prawo bankowe

 

- instytucje parabankowe i ich działalność

Mec. Krzysztof Szydłowski

 Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.

 

33.

18 listopada

8 j.l. /wykład/zajęcia praktyczne/konwersatorium

Prawo bankowe

 

- umowy kredytowe jako podstawa ustanawiania i wpisu hipoteki

Mec. Krzysztof Szydłowski

 Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.

 

34.

1 grudnia

 

 

8 j.l. /wykład/zajęcia praktyczne/konwersatorium

Prawo cywilne materialne

Zajęcia warsztatowe - casusy

Not. Janusz Kozłowski

Różne ustawy

35.

2 grudnia

 

8 j.l. /wykład/zajęcia praktyczne/konwersatorium

Prawo cywilne materialne

Zajęcia warsztatowe - casusy

Not. Janusz Kozłowski

Różne ustawy

36.

15 grudnia

 

 

8 j.l. /wykład/zajęcia praktyczne/konwersatorium

Prawo gospodarcze publiczne

 

- sposoby prowadzenia działalności gospodarczej przez Skarb Państwa.

 

 

Mec. Krzysztof Szydłowski

 

 Dz.U. 1934 nr 57 poz. 502

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. Kodeks handlowy.

 

37.

16 grudnia

8 j.l. /wykład/zajęcia praktyczne/konwersatorium

Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne

Jednostki samorządu terytorialnego,

- nadzór państwa nad przedsiębiorcami, ochrona konkurencji

Mec. Krzysztof Szydłowski

Dz. U. 1960 poz. 168

Kodeks postępowania administracyjnego Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku

 

 

Obsługa techniczna, projekt i wykonanie: Xperion       •     Copyright © Izba Notarialna w Łodzi. Wszystkie prawa zastrzeżone.