Wyszukaj w treści serwisu:

Ładuję wyszukiwarkę

 

 

Kolokwium dla aplikantów notarialnych ubiegających się o otrzymanie upoważnienia, o którym mowa w art. 22a § 1 ustawy - Prawo o notariacie odbędzie się dnia 20 maja 2017 roku.

──────────────────────────────────────────────────

Regulamin kolokwium dla aplikantów notarialnych
ubiegających się o otrzymanie upoważnienia,
o którym mowa w art. 22a § 1 ustawy - Prawo o notariacie

 

1)  Aplikanci notarialni Izby Notarialnej w Łodzi („Izby”), ubiegający się
o otrzymanie od notariusza, którego patronatem są objęci, upoważnienia do wykonywania czynności notarialnych określonych w art. 79 pkt 2, 4, 7 i 8 ustawy - Prawo o notariacie, w celu sprawdzenia umiejętności ich wykonywania, przystępują do kolokwium przeprowadzonego przez Radę Izby Notarialnej
w Łodzi („Rada”).

2)  1.   Aplikanci, o których mowa w pkt. 1 regulaminu, przystępują do kolokwium przed upływem dwóch lat i sześciu miesięcy aplikacji, po złożeniu w terminie do dnia 31 stycznia kierownikowi szkolenia pisemnej deklaracji przystąpienia do kolokwium.

      2.   Aplikant, który nie złoży w terminie deklaracji, nie zostanie dopuszczony do kolokwium. Pisemną deklarację o przystąpieniu do kolokwium aplikant składa w siedzibie Rady, na której listę jest wpisany lub przesyła na jej adres listem poleconym.  

3)  1.   Termin kolokwium wyznacza rada właściwej izby notarialnej, a w przypadku wspólnego prowadzenia przez Rady zajęć seminaryjnych, termin kolokwium wyznacza i przeprowadza rada izby notarialnej, na której obszarze odbywają się zajęcia seminaryjne.

      2.   W przypadku wspólnego prowadzenia przez Rady zajęć seminaryjnych Rada, do której aplikant złożył deklarację, w terminie do dnia 14 stycznia przesyła listę aplikantów uprawnionych do przystąpienia do kolokwium Radzie, która będzie przeprowadzała kolokwium.

4)  1.   Informację o terminie kolokwium rada właściwej izby notarialnej ogłasza na swojej stronie internetowej co najmniej na dwa miesiące przed wyznaczonym terminem, a nadto zawiadamia o wyznaczonym terminie prezesa właściwego sądu apelacyjnego i Ministra Sprawiedliwości.

      2.   W przypadku zaistnienia przeszkody uniemożliwiającej przeprowadzenie kolokwium w wyznaczonym terminie, Rada wyznaczy kolejny termin przeprowadzenia kolokwium, z zachowaniem terminu i warunków wyżej określonych.

5)  1. Kolokwium odbywa się jednego dnia i trwa 8 godzin. Kolokwium jest przeprowadzane w formie pisemnej (ręcznie) i polega na opracowaniu trzech zadań: projektu aktu notarialnego, o którym mowa w art. 79 pkt 8 ustawy – Prawo o notariacie, oraz dwóch projektów innych czynności notarialnych spośród: poświadczeń, protokołów, wypisów, odpisów, wyciągów oraz oświadczeń.

      2.   Czas trwania kolokwium podlega wydłużeniu o 2 godziny w stosunku do czasu wskazanego w ust. 1 w przypadku aplikanta będącego osobą niepełnosprawną, który wraz z deklaracją przystąpienia do kolokwium złoży:

1) kopię orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. 2016 poz. 2046) w okresie przeprowadzania egzaminu;

2) zaświadczenie lekarskie stwierdzające wynikające z niepełnosprawności trudności w dokonywaniu w toku kolokwium czynności technicznych, takich jak:

a) odczytywanie tekstu,

b) zapisywanie rozwiązań zadań

      - wystawione przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na charakter niepełnosprawności;

3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1 i 2, na potrzeby przeprowadzenia kolokwium.

      3. W przypadku spełnienia warunków, o których mowa w ust. 2, przewodniczący komisji przeprowadzającej kolokwium zawiadamia aplikanta o wydłużeniu czasu trwania kolokwium. O wydłużeniu tym przewodniczący komisji przeprowadzającej kolokwium informuje Ministra Sprawiedliwości.

6)  1. Kolokwium przeprowadza komisja powoływana przez radę właściwej izby notarialnej.

      2.   W skład komisji wchodzi przewodniczący i 5 członków, w tym jeden wskazany przez prezesa właściwego sądu apelacyjnego spośród sędziów z obszaru apelacji. Przewodniczącego oraz pozostałych członków komisji rada właściwej izby notarialnej wyznacza spośród notariuszy Izby lub Izb wspólnie prowadzących zajęcia, jak też osób prowadzących zajęcia seminaryjne dla aplikantów.

      3.   Prezes właściwego sądu apelacyjnego wskazuje sędziego, o którym mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w pkt 4) ust. 1 regulaminu.

      4.   Członkami komisji nie mogą być osoby, które z aplikantem przystępującym do kolokwium pozostają w stosunku małżeństwa, pokrewieństwa albo powinowactwa do drugiego stopnia, przysposobienia ani też we wspólnym pożyciu lub pozostają wobec niego w stosunku osobistym innego rodzaju, który mógłby wywoływać wątpliwości, co do bezstronności członka komisji. Członkiem komisji nie może być również notariusz, który pełnił bądź pełni funkcję patrona aplikanta przystępującego do kolokwium.

      5.   Rada może do chwili rozpoczęcia kolokwium dokonywać zmian w składzie osobowym i funkcjach pełnionych w komisji odnośnie wyznaczanych przez nią członków komisji.

      6. Komisja przygotowuje zadania na kolokwium, mając na uwadze zakres kolokwium i czas jego trwania.

      7.  Komisja spośród swego grona wybiera przewodniczącego. 

7)  1.   Prace aplikantów są kodowane. Przystępując do kolokwium aplikant losuje numer kodowy, który umieszcza na każdej karcie swojej pracy, zaś swoje imię i nazwisko umieszcza wraz z wylosowanym numerem kodowym w zaklejonej kopercie, którą wręcza przewodniczącemu komisji. Praca bez prawidłowego numeru kodowego na każdej karcie nie podlega sprawdzeniu, co jest równoznaczne z uzyskaniem oceny negatywnej z całego kolokwium.

      2.   Rozkodowanie prac następuje po sprawdzeniu wszystkich prac i wystawieniu ocen.

      3.   Oceny każdego z zadań dokonują niezależnie od siebie dwaj członkowie komisji z zastosowaniem następującej skali ocen cząstkowych:

1) oceny pozytywne:

a) celująca (6),

b) bardzo dobra (5),

c) dobra (4),

d) dostateczna (3);

            2) ocena negatywna - niedostateczna (2).

      4.   Każdy z członków komisji sprawdzających zadania wystawia ocenę cząstkową, sporządza pisemne uzasadnienie wystawionej oceny cząstkowej i niezwłocznie przekazuje ocenę wraz z uzasadnieniem przewodniczącemu komisji, który załącza wszystkie uzasadnienia ocen cząstkowych do protokołu z przebiegu kolokwium.

      5.   Ostateczną ocenę zadania stanowi średnia ocen cząstkowych przyznanych przez członków komisji sprawdzających zadanie, przy czym:

1) oceny pozytywne to:

a)  celująca - jeżeli średnia arytmetyczna wystawionych ocen cząstkowych wynosi 6,00,

b)  bardzo dobra - jeżeli średnia arytmetyczna wystawionych ocen cząstkowych wynosi 5,00 lub 5,50,

c)   dobra - jeżeli średnia arytmetyczna wystawionych ocen cząstkowych wynosi 4,00 lub 4,50,

d)  dostateczna - jeżeli średnia arytmetyczna wystawionych ocen cząstkowych wynosi 3,00 lub 3,50;

2) ocena negatywna - niedostateczna - jeżeli średnia arytmetyczna wystawionych ocen cząstkowych wynosi 2,00 lub 2,50.

      6.   W przypadku, gdy z danego zadania średnia arytmetyczna wystawionych ocen cząstkowych, o której mowa w ust. 4, wskazuje na ocenę negatywną, ostateczną ocenę z tego zadania ustala komisja w pełnym składzie w drodze głosowania. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

      7.   W trakcie kolokwium aplikant nie może posiadać urządzeń służących do przekazu, odczytu lub odbioru informacji, w szczególności telefonu komórkowego, laptopa, palmtopa, i-poda i tym podobne i nie może porozumiewać się z innymi aplikantami. W przypadku wniesienia na teren miejsca przeprowadzenia kolokwium tego typu urządzeń, obowiązek ich zdeponowania na czas trwania kolokwium poza miejscem jego zdawania, obciąża aplikanta, który ponosi ryzyko jego utraty lub uszkodzenia.

      8.   Aplikant może korzystać z tekstów aktów prawnych, komentarzy, orzecznictwa oraz kalkulatora.

      9.   Pozytywną ocenę z kolokwium otrzymuje aplikant, który za każde z zadań otrzymał ocenę pozytywną.

8)  W przypadku stwierdzenia korzystania przez aplikanta z innych źródeł niż określone w pkt 7) ust. 8. regulaminu lub stwierdzenia posiadania przez niego urządzenia, o którym mowa w jego pkt 7) ust. 7., aplikant zostaje wykluczony z kolokwium, co jest równoznaczne z uzyskaniem przez niego oceny negatywnej z całego kolokwium. Na pracy członek komisji odnotowuje nazwisko i imię aplikanta, przyczynę wykluczenia i godzinę przerwania egzaminu, a komisja z tego zdarzenia sporządza protokół.

9)  Po zakończeniu kolokwium komisja sporządza protokół końcowy z kolokwium, który niezwłocznie przekazuje Prezesowi Rady przeprowadzającej kolokwium. Listę aplikantów, którzy zdali kolokwium wywiesza się w siedzibie tej Rady. Pracownicy Rady mogą udzielać informacji telefonicznych o wyniku kolokwium po uzyskaniu zgody Prezesa Rady.

10) Prezes Rady, która przeprowadzała kolokwium, niezwłocznie przekazuje listę aplikantów, którzy otrzymali pozytywną ocenę z kolokwium Radom, na których listy aplikantów notarialnych są oni wpisani.

11)      Dokumentację związaną z przeprowadzonym kolokwium przechowuje Rada.

12)   Z funduszy przeznaczonych na szkolenie aplikantów Rada może ustalić wynagrodzenia dla członków komisji, przeprowadzających kolokwium, dla członków zespołu powołanego do układania pytań oraz dla pracowników administracyjnych wykonujących czynności administracyjno-biurowe związane z kolokwium.

13)   Obsługę administracyjno-biurową komisji i zespołu zapewnia Rada.

──────────────────────────────────────────────────

PROGRAM APLIKACJI

 

ZAKRES MATERIAŁU

– TEMATY I ZAGADNIENIA DLA APLIKANTÓW WSZYSTKICH ROCZNIKÓW

 

 

Prawo o notariacie

 

1.ustrój

- usytuowanie zawodu notariusza pośród innych zawodów prawniczych,

- powoływanie i odwoływanie notariuszy, wpływ Rad Izb Notarialnych na powoływanie i odwoływanie notariuszy, kompetencje i rola Ministra Sprawiedliwości.

- prawa i obowiązki notariuszy – ich rola w prawidłowym procesie obrotu prawnego majątkiem osób fizycznych i prawnych,

- samorząd notarialny – jego umiejscowienie w Konstytucji RP, jego rola w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania izb notarialnych i poszczególnych notariuszy,

- struktura samorządu notarialnego,

- rola samorządu jako organu wykonującego nadzór nad notariuszami i aplikantami,

- nadzór Ministra Sprawiedliwości nad działalnością notariuszy,

- odpowiedzialność dyscyplinarna i w tym zakresie rola: rad izb notarialnych, sądu dyscyplinarnego, Prezesa Sądu Apelacyjnego oraz Ministra Sprawiedliwości.

2. czynności notarialne

                  

- czynności wykonywane przez notariusza, ich zakres, tryb i sposób dokonywania,

- szczególna rola notariusza przy czynnościach z osobami wymienionymi w art. 87 Prawa o Notariacie,

- odmowa dokonania czynności notarialnej tryb forma i skutki z uwzględnieniem zakazu dokonywania czynności,

- budowa aktu notarialnego, sporządzanie wypisów i wyciągów, oraz tryb przekazywania aktów do archiwum sądowego,

- tryb i sposób dokonywania czynności poświadczeniowych,

- dopuszczalność dokonywania czynności poza siedziba kancelarii

- odmowa dokonania czynności notarialnej tryb forma i skutki z uwzględnieniem zakazu dokonywania czynności,

- depozyt notarialny,

- protokoły inne niż zgromadzeń osób prawnych, protesty oraz doręczanie oświadczeń,

- wynagrodzenie notariusza, jako czynnik odzwierciedlający zakres odpowiedzialności za czynność oraz przesłanki wypłaty odszkodowania za błąd notariusza z zakładu ubezpieczeń.

- klauzule niedozwolone w aktach notarialnych

- uzasadnienie odmowy dokonania czynności notarialnej

 

        Zasady prowadzenia Kancelarii Notarialnej i biurowość

 

 

Etyka zawodowa

 

- podstawowe zasady, obowiązujące notariusza, funkcja osoby zaufania publicznego, szczególne podejście do stron czynności – należyta staranność, wybór najlepszej drogi prawnej dla klientów, a tworzenie fikcji prawnej, odmowa dokonania czynności w wyniku zachowania klienta, tajemnica zawodowa, a obowiązek wobec Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stosunek do innych notariuszy, formy nieuczciwej konkurencji, zakaz krytyki wobec działań innych notariuszy, relacje notariusza z organami samorządu notarialnego.

               

Prawo o księgach wieczystych i hipotece (ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece Dz.U. z 2013 roku poz.707 ze zm. – część historyczna – monografie różnych autorów)

 

- Repertoria hipoteczne oraz zbiory dokumentów – rola jaką pełniły, ich znaczenie oraz ranga, okres obowiązywania,

- budowa i układ księgi wieczystej z uwzględnieniem zasad dokonywania pierwszeństwa wpisów, oraz prowadzenie ksiąg w systemie teleinformatycznym,

- rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, rola notariusza w procesie składania wniosków wieczystoksięgowych,

- zasady prowadzenia ksiąg wieczystych (własność, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu) wpisy w poszczególnych działach mogące pojawić się w praktyce,

- postępowanie wieczystoksięgowe: dokumenty mogące stanowić podstawę wpisu, skutki wpisu, wpis ostrzeżenia o niezgodności treści księgi z rzeczywistym stanem prawnym, a możliwość dokonania czynności notarialnej,

- odmowa dokonania wpisu, jej przyczyny i tryb składania skargi na orzeczenie referendarza,

- opłaty w postępowaniu wieczystoksięgowym, zwolnienia od opłat ,

- szczególna rola działu III księgi wieczystej w obrocie cywilnoprawnym, rodzaje wpisów, niezbędne dokumenty, przyczyny i możliwości wykreślenia poszczególnych wpisów,

- hipoteka jako ograniczone prawo rzeczowe, jej powstanie, zakres obciążenia i suma,

-rodzaje hipoteki, w tym hipoteka na wierzytelności hipotecznej, hipoteka przymusowa oraz zdarzenia prawne będące genezą jej powstania, hipoteka łączna – z uwzględnieniem roli notariusza,

- niedopuszczalność wpisu hipoteki,

- przelew wierzytelności hipotecznej i jego skutki,

- zbycie nieruchomości obciążonej hipoteką, możliwości jej dalszego obciążania w praktyce,

- wygaśnięcie hipoteki – przyczyny, skutki z tym związane i rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym,

 

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE (Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy Dz.U. z 2012 roku poz. 788 ze zm)

 

- małżeńskie ustroje majątkowe, majątek wspólny małżonków, majątek osobisty, zarząd majątkiem wspólnym

- zgoda małżonka na dokonanie czynności rozporządzających przedmiotami należącymi do majątku wspólnego, zezwolenie sądu na dokonanie czynności rozporządzających majątkiem wspólnym małżonków

- ochrona osób trzecich oraz wierzyciela w przypadku rozporządzenia mieniem wspólnym przez jednego małżonka bez zgody drugiego.

- umowa o podział majątku wspólnego w przypadku ustania małżeństwa, separacji, bądź wyłączenia wspólności ustawowej,

- wyłączenie wspólności majątkowej – rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków, zniesienie wspólności ustawowej przez sąd,

- skutki rozwodu, separacji, wyłączenia i zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej w świetla dokonywanych czynności przez notariusza.

- ustalanie pokrewieństwa i powinowactwa dla praktyki notarialnej,

- skutki dla praktyki notarialnej przysposobienia pełnego i niepełnego,

- ustalanie ojcostwa, macierzyństwa i stosunki między rodzicami a dziećmi,

- zakres reprezentacji małoletniego – reprezentacja przez inne podmioty niż biologiczni rodzice,

- zgoda Sądu Rodzinnego i Opiekuńczego, sytuacje w jakich jest wymagana, a obowiązki notariusza w tym zakresie,

- Opieka i kuratela oraz nadzór sprawowany nad nimi, ubezwłasnowolnienie częściowe oraz ubezwłasnowolnienie całkowite, szczególna rola notariusza przy czynnościach zawieranych w imieniu takich osób,

 

 

Prawo Konstytucyjne

 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483)

 

- zasada trójpodziału władzy jako gwarant funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego,

- nadrzędna rola Konstytucji – Ustawy Zasadniczej względem innych aktów prawnych,

- podmiot władzy suwerennej w państwie i sposoby jej sprawowania,

- podstawy ustroju społeczno-gospodarczego państwa, państwo prawa, rodzaje ustrojów państwowych (demokracja, quasi demokracja, reżim, totalitaryzm)

-system organów państwowych

- podstawy systemu wyborczego, ordynacja wyborcza,

- rola komisji sejmowych przy tworzeniu aktów prawnych, podejmowanie decyzji przez Sejm i Senat

- rola Trybunału Konstytucyjnego, przy badaniu zgodności ustaw z Konstytucją,

- działania Prezydenta, Parlamentu i Trybunału Konstytucyjnego w państwie demokratycznym a w państwie quasi demokratycznym,

- rola Trybunału Stanu w państwie prawa, a w państwie o ustroju quasi demokratycznym,

- konstytucyjny zapis tworzenia samorządów zawodowych jako zdobycz demokracji i zagrożenia związane z likwidacją tychże zapisów.

 

 

Prawo Unii Europejskiej

 

- podstawowe zagadnienia dotyczące ustroju sądownictwa europejskiego

- orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i jego wykładnia

- organy wspólnotowe i ich rola w tworzeniu prawa

- Spółka Europejska (SE), jej powstanie funkcje, organy i działanie na terenie UE

- rejestry urzędowe w prawie Unii Europejskiej

 

 

Prawo międzynarodowe

 

- dokument urzędowy w obrocie transgranicznym

- konwencja Haska (Apostille)

- Europejskie poświadczenie spadkowe

- nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

- prawo prywatne międzynarodowe

- zobowiązania umowne i pozaumowne w prawie międzynarodowym

 

 

Prawo podatkowe (Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych , Ustawa o podatku od spadków i darowizn, Ustawa o Podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 ze zm, Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych  z dnia 26 lipca 1991r Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350, Ustawa o rachunkowości, Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku

        Ustawa o pcc

-zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy, zmiany po nowelizacji od 01 stycznia 2016 roku

- czynności notariusza jako płatnika podatku od czynności cywilnoprawnych, podstawa obliczania i pobierania podatku,

- zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe od podatku, ich stosowanie,

- czynności zawierane w formie aktu notarialnego a pobór podatku,

- czynności notariusza związane z pobraniem podatku, wpisywanie do repertorium, przesyłanie do właściwego urzędu skarbowego,

- pcc, a VAT.

- zawieranie stosownych informacji w akcie notarialnym – pouczenia,

- odpowiedzialność notariusza jako płatnika pcc i odpowiedzialność za szkodę spowodowaną niepobraniem podatku lub pobraniem podatku w nieodpowiedniej kwocie.

        Ustawa o podatku od spadków i darowizn

- zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy, zmiany po nowelizacji od 01 stycznia 2016 roku

- czynności notariusza jako płatnika podatku od darowizny, podstawa obliczania i pobierania podatku,

- zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe od podatku, ich stosowanie, ze szczególnym uwzględnieniem art.7 i art.16 ustawy,

- czynności zawierane w formie aktu notarialnego a pobór podatku,

- czynności notariusza związane z pobraniem podatku, wpisywanie do repertorium, przesyłanie do właściwego urzędu skarbowego,

- zawieranie stosownych informacji w akcie notarialnym – pouczenia, w tym pouczenie zawierane w aktach poświadczenia dziedziczenia,

- odpowiedzialność notariusza jako płatnika podatku od darowizny i odpowiedzialność za szkodę spowodowaną niepobraniem podatku lub pobraniem podatku w nieodpowiedniej kwocie.

 

        Podatek VAT

- zakres odpowiedzialności notariusza, a strony czynności,

- podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych,

- podatek VAT od usługi notarialnej i jego odprowadzanie, czynności z tym związane,

       

Podatek Dochodowy

- rozliczanie się notariusza z podatku dochodowego związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, zasady odliczania kwot od podstawy opodatkowania, przekazywanie kwot na rzecz właściwego urzędu skarbowego, rola księgowości i odpowiedzialności księgowego w przypadku błędu w wyliczeniu należnego podatku,

- rola notariusza jako organu informującego strony czynności o możliwości wystąpienia podatku dochodowego należnego w wyniku dokonanej czynności, sytuacje w wyniku których strona może być obłożona obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego.

Wybrane zagadnienia z zakresu ustawy Ordynacja Podatkowa i ustawy o rachunkowości

 

 

Prawo Cywilne Materialne

 

Kodeks Cywilny (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny tekst jedn.Dz.U. z 2014 roku poz. 121 ze zm.)

 

- pojęcie nieruchomości, przynależności, części składowej, a także przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, jako elementów  niezbędnych w sprawach obrotu majątkiem w RP,

- pojęcie dobrej i złej wiary, zasady współżycia społecznego, zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

- oświadczenia woli – złożenie, skutki oraz wady, jako czynniki niezbędne do prawidłowej budowy aktu notarialnego,

- zawarcie umowy, sposoby i formy oraz prawne możliwości jej unieważnienia,

- warunek i termin jako elementy umów i oświadczeń składanych przed notariuszem,

- pełnomocnictwo jako szczególna forma przedstawicielstwa, jego formy ze szczególnym uwzględnieniem formy aktu notarialnego, przekroczenie zakresu umocowania, bądź działanie bez umocowania oraz prokura,

 

- pojęcie własności ruchomości jak i nieruchomości, treść nabycie i utrata z uwzględnieniem zasiedzenia oraz problematyka posiadania, immisje, przekroczenie granic przy budowie, budowa na cudzym gruncie.

- ochrona własności, roszczenia właściciela, posiadacza samoistnego i zależnego, współwłasność i użytkowanie wieczyste,

- ograniczone prawa rzeczowe w świetle przepisów K.C., praktyki notarialnej i orzecznictwa, ze szczególnym uwzględnieniem, służebności (osobistych, gruntowych, przesyłu i drogi koniecznej) użytkowania, zastaw na prawach

 

- pojęcie wierzyciela, dłużnika, zobowiązania solidarne, podzielne i niepodzielne oraz wszelkie zobowiązania umowne,

- umowa przedwstępna w świetle praktyki notarialnej, sposoby zawarcia, skutki niewykonania, zadatek a zaliczka.

- wykonywanie zobowiązań i skutki ich niewykonania, w tym także zobowiązań z umów wzajemnych,

- potrącenie, odnowienie i zwolnienie z długu z uwzględnieniem czynności możliwych do wykonania przez notariusza,

- zmiana wierzyciela lub dłużnika, sposoby przejęcia długu, ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika, wpis do Krajowego Rejestru Dłużników, przekaz,

- umowa sprzedaży ruchomości i nieruchomości, umowne prawo pierwokupu i odkupu, rękojmia za wady, a gwarancja, sprzedaż na raty, zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej, sprzedaż na próbę oraz zamiana – z uwzględnieniem praktyki notarialnej,

- najem, dzierżawa i umowa leasingu, z uwzględnieniem umowy najmu lokalu, w tym okazjonalnego, dzierżawy nieruchomości oraz umowy leasingu pod kontem potrzeb prowadzonej przez notariusza działalności gospodarczej,

- użyczenie, pożyczka, zlecenie, w tym prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia oraz przechowanie ze szczególnym uwzględnieniem problematyki depozytu notarialnego, a także poręczenie za dług cudzy,

- spółka cywilna, pojęcie, powstanie, prawa i obowiązki wspólników, rozwiązanie – przepisy, orzecznictwo, praktyka.

- umowa darowizny, renty i dożywocia pod kątem przepisów, orzecznictwa i praktyki notarialnej,

- przeniesienie własności w trybie datio in solutum, ugody oraz umów nienazwanych, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie, a niebezpieczeństwo tworzenia umów abstrakcyjnych; skutki dla notariusza,

 

 

- otwarcie i nabycie spadku, uznanie za niegodnego dziedziczenia, powołanie do spadku,

- dziedziczenie ustawowe, kolejność dziedziczenia, dziedziczenie przez Skarb Państwa lub gminę, przysposobionego, zbieg dziedziczenia,

- testament, jego formy i skutki, powołanie spadkobiercy,

- zapis, zapis windykacyjny, polecenie oraz wykonawca testamentu, a także powołanie zarządcy masy spadkowej wg przepisów KRiO.

- sposoby przyjęcia i odrzucenia spadku oraz skutki odrzucenia spadku – rola notariusza przy powyższych czynnościach,

- stwierdzenie nabycia spadku (protokół dziedziczenia, akt poświadczenia dziedziczenia lub postanowienie sądu) lub przedmiotu zapisu windykacyjnego, ochrona spadkobiercy, a odpowiedzialność za długi spadkowe

- umowa zniesienia współwłasności oraz działu spadku, a także umowy dotyczące spadku (umowa zrzeczenia się dziedziczenia, zbycia spadku lub udziału spadkowego,

 

Prawo wekslowe (ustawa z dnia 28 kwietnia 1936r Prawo wekslowe)

- funkcje, wystawienie, forma, indos, przyjęcie poręczenie płatność, zapłata, zwrot na poszukiwanie z powodu niezapłacenia, protest, wyręczenie, zmiana tekstu, przedawnienie, zaginięcie weksla, dochodzenie należności wekslowej,

 

Prawo czekowe (ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 roku prawo czekowe)

- funkcje, wystawienie, forma, przedstawienie poręczenia, przedstawienie do zapłaty i zapłata, protest, zaginięcie czeku, przedawnienie, niesłuszne wzbogacenie,

 

Prawo rolne (ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 roku)

- rys historyczny prawa rolnego w Polsce po 1945 roku, przeniesienie własności w zamian za świadczenia rentowe na przykładzie ustaw ubezpieczeniowych, ustawa „uwłaszczeniowa” z dnia 26 października 1971 roku,

- problematyka zmian powojennych w zakresie dziedziczenia gospodarstw rolnych a także ograniczenia w obrocie takimi nieruchomościami,

- problematyka związana z zawieraniem umowy z następcą w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,

 

Własność lokali (Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali)

- samodzielny lokal mieszkalny, część składowa, przynależność współwłasność przymusowa, grunt – własność lub użytkowanie wieczyste,

- tryb i forma ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz treść umowy, a także niezbędne dokumenty do sporządzenia aktu notarialnego,

- współkorzystanie i zarząd nieruchomością wspólną oraz inne prawa i obowiązki właścicieli lokali,

- zarząd nieruchomością wspólną, kompetencje, zarząd zwykły i czynności przekraczające zwykły zarząd, wspólnota mieszkaniowa, podejmowanie uchwał, a udział notariusza przy podejmowaniu uchwał, zebranie wspól

noty,

- zbycie ekspektatywy samodzielnego lokalu mieszkalnego,

- umowa developerska, jej treść, forma i skutki,

 

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców (Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców z dnia 24 marca 1920 roku)

- Pojęcie cudzoziemca, osoba fizyczna niemająca obywatelstwa polskiego, zagraniczna spółka niemająca osobowości prawnej,

Osoba prawna mająca siedzibę za granicą, pojęcie i nabycie nieruchomości,

- charakter zezwolenia na nabycie nieruchomości, istota i forma zezwolenia, organy uczestniczące w procesie wydawania zezwolenia strony postępowania o udzielenia zezwolenia,

- wyłączenie spod obowiązku uzyskania zezwolenia, zdarzenia cywilnoprawne prowadzące do nabycia nieruchomości przez cudzoziemca,

- nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców po przystąpieniu do UE,

- czynności dokonywane przez cudzoziemców dotyczące udziałów lub akcji w spółkach handlowych,

- obrót nieruchomościami wg standardu polskiego i jego dostosowywanie do standardów europejskich, próby ograniczania obrotu nieruchomościami polskimi z obywatelami państw obcych,

- skutki wadliwego nabycia nieruchomości przez cudzoziemców,

 

 

Kościoły i gminy wyznaniowe (ustawa o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w RP z dnia 17 maja 1989r)

 

- struktury organizacyjne Kościoła Katolickiego, Kościołów innych wyznań i gmin wyznaniowych,

- reprezentacja podmiotów wyznaniowych w obrocie gospodarczym, dokumenty, zgody, zezwolenia,

 

 

Spółdzielnie Mieszkaniowe ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych Dz.U nr 4/2001 poz.27)

- sposób i tryb powstania Spółdzielni Mieszkaniowej, jej cele, statut, struktura organizacyjna, kompetencje Walnego Zebrania, Rady Nadzorczej, Zarządu, prawa i obowiązki członków,

- spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,

- problematyka przekształcenia spółdzielczego prawa do lokalu we własność odrębną, uchwały, niezbędne dokumenty, reprezentacja spółdzielni, budowa aktu notarialnego,

- budowa przez spółdzielnię domów jednorodzinnych w celu przeniesienia własności,

- likwidacja spółdzielni mieszkaniowej

 

Prawo prywatne międzynarodowe Ustawa z dnia 04 lutego 2011 roku Prawo prywatne międzynarodowe,

- właściwość prawa – wybór prawa właściwego dla danego zdarzenia prawnego, posiłkowe stosowanie prawa polskiego,

- osoby fizyczne, prawne i inne jednostki organizacyjne, przedstawicielstwo w ujęciu ppm, zobowiązania i umowa o arbitraż, prawo własności, posiadanie, prawa rzeczowe ograniczone i własność intelektualna w ujęciu ppm, stosunki rodzinne, opieka i kuratela oraz obowiązki alimentacyjne i inne stosunki prawne,

-spadki i europejskie poświadczenie spadkowe.

 

Prawo o aktach stanu cywilnego ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Dz.U. poz.1741 ze zm)

- rejestr stanu cywilnego, kierownik USC – zakres kompetencji, organy nadzoru, właściwość miejscowa, podstawa rejestracjii, zdarzenia podlegające rejestracji zabezpieczanie akt, dokumenty w języku obcym, rodzaje aktów stanu cywilnego ich wydawanie , szczególny tryb rejestracji.

        

 

Zagadnienia wybrane z innych ustaw:

Z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne i z dnia 4 lutego 1994 prawo geologiczne i górnicze,

- zasady podziału nieruchomości, rola geodetów i wydziałów geodezyjnych w procesie tworzenia map, jako dokumentów będących podstawą wpisu do ksiąg wieczystych, decyzje zatwierdzające podział.

       

        Z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym

- informatyzacja, a tradycyjny proces dokumentowania czynności, związanych z obrotem nieruchomościami - dywagacje i wnioski na przyszłość.

 

        Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach

- lasy prywatne i lasy państwowe, jako szczególny rodzaj nieruchomości, ograniczenia w obrocie,

 

Ustawa z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

- geneza prac nad ustawą, trudności w dostosowaniu przepisów ustawy do warunków wolnego notariatu,

- czynności notariusza w zakresie prawidłowej działalności w świetle ustawy, doniosłość przepisów tej ustawy, kompetencje notariusza  w zakresie dokonywania analiz, przechowywania i przesyłania informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej.

 

Erystyka

Relacje na linii notariusz – klient, sztuka podejścia do konkretnego problemu w obecności klienta, sztuka rozmowy z klientem, przekazywanie informacji klientowi, przekazy werbalne i niewerbalne, sposób przekazywania informacji, ilość i jakość przekazywanych informacji, zasada precyzyjnego wysławiania się.

 

Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne

       

Prawo administracyjne ustrojowe i materialne, samorząd terytorialny

                - organy i funkcjonowanie administracji rządowej

                - samorząd powiatowy – struktura kompetencje i działanie

                - samorząd wojewódzki – struktura, kompetencje i działanie

                - samorząd gminny – struktura, kompetencje i działanie,

                - nadzór nad działalnością jednostek samorządowych,

                - prawa i obowiązki organów administracji publicznej i obywateli,

       

Postępowanie administracyjne - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.nr 30/1960 poz 168 ze zm)

- ogólne zasady postępowania administracyjnego i zakres obowiązywania, dwuinstancyjność i organy nadzoru

- właściwość organów w toku postępowania i zasady wyłączenia organu,

- pojęcie strony w postępowaniu administracyjnym, tryb załatwianie spraw i doręczania pism, wezwania i terminy,

- wszczęcie postępowania administracyjnego i akta sprawy i ich udostępnianie,

- dowody w postępowaniu administracyjnym – dokumenty, świadkowie, oględziny,

- rozprawa przed organem administracji publicznej, zawieszenie postępowania i wydanie decyzji, ugoda, postanowienia,

- tryb odwoławczy, zażalenia, wznowienie postępowania, uchylenia zmiana i stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej

- udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym,

- tryb wydawania zaświadczeń, skargi i wnioski, przyjmowanie skarg i wniosków, nadzór i kontrola.

 

Postępowanie Cywilne ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku kodeks postępowania cywilnego

                - strony w postępowaniu cywilnym i pełnomocnicy procesowi,

- pisma procesowe, dowody w postępowaniu cywilnym i postępowanie dowodowe,

- postępowanie nakazowe i upominawcze – nakaz zapłaty,

- środki odwoławcze w postępowaniu cywilnym, z uwzględnieniem środków odwoławczych w postępowaniu wieczystoksięgowym, skarga na orzeczenie referendarza sądowego,

- postępowanie w sprawach małżeńskich, rozwód i separacja- skutki majątkowe ,

- postępowanie w sprawach miedzy rodzicami a dziećmi,

- postepowanie w sprawach naruszenia posiadania,

- postępowanie z zakresu spraw o stwierdzenie zgonu, uznania za zmarłego, ubezwłasnowolnienia,

- postępowanie z zakresu spraw małżeńskich, rodzinnych i opiekuńczych,

- postępowania o zasiedzenie, sądowe zniesienie współwłasności, ustanowienia drogi koniecznej i służebności w tym przesyłu,

- postępowanie wieczystoksięgowe, forma złożenia i cofnięcia wniosku, strony w postępowaniu wieczystoksięgowym, zakres kognicji sądu wieczystoksięgowego, przyczyny oddalenia wniosku, terminy do wniesienia środka odwoławczego,

- postępowanie z zakresu prawa spadkowego, zabezpieczenie spadku i spis inwentarza, przyjęcie i odrzucenie spadku przed sądem, ogłoszenie testamentu, wyjawienie majątku, nabycie spadku i przedmiotu z zapisu windykacyjnego, sądowy dział spadku,

- protokół testamentu ustnego i postępowanie z tym zakresie,

- wykonawca testamentu i zarząd spadku nieobjętego,

- złożenie do depozytu sądowego, przesłanki, tryb postępowania, zwrot depozytu oraz postępowanie w przypadku niepodjęcia depozytu,

- problematyka odtworzenia zniszczonych akt i tryb postępowania,

- zabezpieczenie roszczeń pieniężnych,

- postępowanie egzekucyjne ze szczególnym uwzględnieniem art. 777 § 1 pkt.4, 5 i 6 KPC, akt notarialny jako tytuł egzekucyjny, europejski tytuł egzekucyjny, ograniczenia egzekucji, powództwa przeciwegzekucyjne,

- egzekucja z ruchomości, nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego (w tym uproszczona), z rachunków bankowych i wynagrodzenia za pracę, licytacja, przybicie, przysądzenie własności

 

PRAWO GOSPODARCZE  Ustawa Kodeks Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 roku Dz.U.nr 94 poz.1037 ze zm, ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 02 lipca 2004 Dz.U.nr 173 poz.1807 ze zm) ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 Dz.U.nr 121 poz.769 ze zm)

 

        Prawo gospodarcze publiczne

- podstawowe funkcje państwa w gospodarce, zadania i kompetencje organów państwowych,

- tryby i zasady podejmowania decyzji przez organy państwowe oraz prawa i obowiązki podmiotów gospodarczych,

- prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców polskich i zagranicznych, wydawanie koncesji na poszczególne rodzaje działalności gospodarczej,

- sposoby prowadzenia działalności gospodarczej przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego,

- nadzór państwa nad przedsiębiorcami, ochrona konkurencji,

       

 

Prawo handlowe

        - Ustrój i organizacja przedsiębiorców w RP

        - zasady funkcjonowania, struktura KRS,

- tryb składania, rozpatrywania wniosków i dokonywania wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego, terminy, zawiadomienia i wydawanie postanowień,

- rodzaje spółek podlegających regulacji KSH, Spółki osobowe i kapitałowe, funkcjonowanie, podobieństwa i różnice,

- spółki osobowe: spółka partnerska, jawna, komandytowa i komandytowo- akcyjna,

- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, struktura, organy, kapitał zakładowy, zbycie udziałów - pod kątem dokonywanych czynności notarialnych,

- spółka akcyjna, jej struktura, budowa statutu, organy, funkcje, rodzaje i zbywanie akcji,

- reprezentacja spółek osobowych i kapitałowych przy czynnościach z udziałem notariusza.

       

Prawo Bankowe Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku prawo bankowe

                - zasady prowadzenia działalności bankowej

- tworzenie i organizacja banków, oddziałów i przedstawicielstw banków zagranicznych, oddziałów instytucji kredytowych,

- nadzór bankowy, postępowanie naprawcze, likwidacyjne i upadłościowe banków,

- łączenie się banków,

- bankowość spółdzielcza – rodzaje banków spółdzielczych, 

 

- Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo – Kredytowe i inne instytucje finansowe.

- instytucje parabankowe i ich działalność

- umowy kredytowe jako podstawa ustanawiania i wpisu hipoteki.

 

Ustrój Sądów Powszechnych Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o ustroju sądów powszechnych Dz.U.nr 98 poz. 1070.

Sąd Najwyższy ustawa z dnia 23 listopada 2002 roku o Sądzie Najwyższym Dz.U.nr 240 poz. 2052 ze zm.

- rys historyczny, rodzaje i organizacja sądów powszechnych, organy sądów, funkcje i kompetencje Prezesa sądu, samorząd sędziowski, nadzór wewnętrzny i zewnętrzny, czynności sądowe, objęcie stanowiska sędziego – jego status, prawa i obowiązku sędziego, odpowiedzialność dyscyplinarna,

- funkcja i rola referendarza sądowego, kuratora sądowego, mediatorów, ławników, asystentów, biegłych oraz organów pomocniczych sądów,

- reprezentacja sądów powszechnych, przy nabywaniu lub zbywaniu składników majątkowych,

- Sąd Najwyższy – struktura, działanie i rola orzeczeń SN w procesie tworzenia i wykładni prawa

 

Prawo upadłościowe i naprawcze ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku prawo upadłościowe i naprawcze Dz.U.nr 60 poz 535 ze zm.

- zagadnienia ogólne postępowania upadłościowego – jego skutki, podmiotowy zakres stosowania przepisów ustawy, podstawy ogłoszenia upadłości,

- postępowanie przed sądem w przedmiocie ogłoszenia upadłości, wniosek, postępowanie zabezpieczające, uczestnicy, skutki orzeczenia upadłości, 

- masa upadłości, skład, zakaz obciążania masy upadłości, zobowiązania upadłego w świetle możliwości zawarcia układu, skutki ogłoszenia upadłości,

- sąd, sędzia-komisarz, syndyk, nadzorca sądowy, zarządca ich rola w postępowaniu po ogłoszeniu upadłości,

- upadły, wierzyciele, Zgromadzenie wierzycieli, Rada Wierzycieli, zgłoszenie wierzytelności,

- zawarcie układu i jego skutki,

- sprzedaż nieruchomości w postępowaniu upadłościowym, reprezentacja upadłego,

- skutki zakończenia i umorzenia postępowania upadłościowego,

- międzynarodowe postępowanie upadłościowe i odrębne postępowania upadłościowe,

- postępowanie naprawcze.

 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Ustawa  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

- zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i jednostek Samorządu terytorialnego, zasoby nieruchomości, sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste, przetargi na zbycie, oddawanie w trwały zarząd, przekazywanie nieruchomości na cele szczególne, zagospodarowywanie nieruchomości gruntowych,

- podstawowe dokumenty niezbędne do prawidłowego zbycia lub nabycia nieruchomości na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami

- prawo pierwokupu nieruchomości, wywłaszczanie nieruchomości i zwrot wywłaszczonych nieruchomości,

- podstawowe informacje z zakresu wyceny nieruchomości,

- działalność rzeczoznawców majątkowych – funkcje

 

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w praktyce Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy

                - szkolenie i przestrzeganie przepisów BHP,

- zatrudnianie pracownika na umowę o pracę na pełen lub część etatu, odprowadzanie składek ZUS i  opłat na inne świadczenia pracownicze, udzielanie urlopów, zwolnienia lekarskie, ciąża i urlop macierzyński pracownika, odpowiedzialność odszkodowawcza  notariusza jako kierownika jednostki za wypadek przy lub podczas wykonywania pracy przez pracownika,

- ubezpieczenie notariusza od odpowiedzialności cywilnej oraz jako płatnika świadczeń publicznych a także mienia kancelarii,

- rozwiązanie umowy o pracę sposoby, tryb, skutki, roszczenia byłego pracownika w stosunku do notariusza jako byłego pracodawcy,

- mobbing jako nie do końca zdefiniowane uporczywe nękanie pracownika – podstawa do wytoczenia powództwa przeciwko pracodawcy.

 

 

 

Obsługa techniczna, projekt i wykonanie: Xperion       •     Copyright © Izba Notarialna w Łodzi. Wszystkie prawa zastrzeżone.