Wyszukaj w treści serwisu:

Ładuję wyszukiwarkę

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH IV ROKU APLIKACJI NOTARIALNEJ (NABÓR 2014 r.)
(RIN w Łodzi)

TERMINY ZAJĘĆ

GODZINY

LICZBA JEDNOSTEK SZKOL.

FORMA ZAJĘĆ

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTÓW OKREŚLONYCH W PROGRAMIE APLIKACJI

TEMATY ZAGADNIEŃ

TYTUŁY AKTÓW PRAWNYCH DO DANEGO TEMATU

WYKŁADOWCA

12.01.2018 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo cywilne materialne

Prawo o aktach stanu cywilnego

-  rejestr stanu cywilnego, kierownik USC – zakres kompetencji, organy nadzoru, właściwość miejscowa,

Prawo o aktach stanu cywilnego ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku,

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Kierownik USC w Zgierzu

Anna Truszkiewicz

13.01.2018 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo cywilne materialne

Prawo o aktach stanu cywilnego

-podstawa rejestracji, zdarzenia podlegające rejestracji zabezpieczanie akt, dokumenty w języku obcym, rodzaje aktów stanu cywilnego ich wydawanie , szczególny tryb rejestracji

Prawo o aktach stanu cywilnego ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku,

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Kierownik USC w Zgierzu

Anna Truszkiewicz

19.01.2018 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład/

warsztaty

Prawo cywilne materialne

Prawo pierwokupu w szerokim ujęciu

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny

not. Janusz Kozłowski

20.01.2018 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo cywilne materialne

Reprezentacja osób prawnych,

Atypowych osób prawnych, jednostek samorządowych, Skarbu Państwa i  innych jednostek organizacyjnych przy czynnościach notarialnych

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny

not. Janusz Kozłowski

02.02.2018 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo o księgach wieczystych i hipotece

 Księgi wieczyste w ujęciu praktycznym

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 707 ze zm.);

not. Marek Bocian

03.02.2018 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

Wykład/warsztaty

Prawo o księgach wieczystych i hipotece

 Składanie wniosku wieczystoksięgowego po dniu 1 lipca 2016 r.

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 707 ze zm.);

not. Dawid Zieliński

16.02.2018 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

warsztaty

Prawo podatkowe

Podatki- wyliczanie na podstawie różnych casusów

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn;

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych; Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej;

not. Wojciech Mieczkowski

17.02.2018 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

warsztaty

Prawo podatkowe

Podatki- wyliczanie na podstawie różnych casusów

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn;

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych; Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej;

not. Wojciech Mieczkowski

02.03.2018 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Inne (prawo rolne)

Prawo rolne – Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego

 dr Joanna Mikołajczyk

03.03.2018 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Inne (prawo rolne)

Prawo rolne – Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego

dr Joanna Mikołajczyk

16.03.2018 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Inne (prawo administracyjne)

Prawo geodezyjne i kartograficzne

-zasady podziału nieruchomości, rola geodetów i wydziałów geodezyjnych w procesie tworzenia map, jako dokumentów będących podstawą wpisu do ksiąg wieczystych, decyzje zatwierdzające podział

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 prawo geologiczne i górnicze

mgr. inż. Jan Schnerch

17.03.2018 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Inne (prawo administracyjne)

Prawo geodezyjne i kartograficzne

zasady ewidencjonowania gruntów, budynków i lokali-organy właściwe, charakterystyka czynności tych organów i dokumentów doniosłych dla praktyki notarialnej

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 prawo geologiczne i górnicze

mgr. inż. Jan Schnerch

13.04.2018 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Inne

Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach

- lasy prywatne i lasy państwowe, jako szczególny rodzaj nieruchomości, ograniczenia w obrocie, prawo pierwokupu nieruchomości leśnych

Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach

not. Waldemar Jeziorski

14.04.2018 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

warsztaty

Prawo o notariacie i etyka zawodowa

Czynności notarialne w ujęciu praktycznym

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie  ( tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 164 ze zm.)

not. Waldemar Jeziorski

27.04.2018 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

warsztaty

Prawo gospodarcze

Prawo handlowe – rozwiązywanie casusów pod kątem egzaminu notarialnego

Ustawa Kodeks Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 roku

not. dr Anna Domańska

28.04.2018 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

warsztaty

Prawo gospodarcze

Prawo handlowe – rozwiązywanie casusów pod kątem egzaminu notarialnego

Ustawa Kodeks Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 roku

not. dr Anna Domańska

18.05.2018 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo prywatne międzynarodowe

- konwencja Haska

- przedstawicielstwo i pełnomocnictwo,

- małżeńskie umowy majątkowe,

- Europejskie rozporządzenie spadkowe i poświadczenie spadkowe

- zobowiązania umowne i pozaumowne w prawie międzynarodowym

- Konwencja dotycząca procedury cywilnej, podpisana w Hadze dnia 1 marca 1954 r.,

-Konwencja o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych, sporządzona w Hadze dnia 15 listopada 1965 r.,

Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r.,

not. Aleksander Szymański

19.05.2018 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

wykład

Prawo prywatne międzynarodowe

-jurysdykcja i prawo właściwe w transgranicznych sprawach cywilnych i handlowych oraz rodzinnych (dokument urzędowy w obrocie transgranicznym)

- forma czynności prawnej w stosunkach transgranicznych i pełnomocnictwa do jej dokonania w prawie krajowym i prawie ue. legalizacja i uwierzytelnianie dokumentów.

- klauzula Apostille

- Konwencja dotycząca procedury cywilnej, podpisana w Hadze dnia 1 marca 1954 r.,

-Konwencja o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych, sporządzona w Hadze dnia 15 listopada 1965 r.,

Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r.

not. Aleksander Szymański

25.05.2018 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

warsztaty

Prawo cywilne materialne

Rozwiązywanie casusów pod kątem egzaminu notarialnego

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny

not. Marek Bocian

26.05.2018 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

warsztaty

 

Prawo cywilne materialne

Rozwiązywanie casusów pod kątem egzaminu notarialnego

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny

not. Marek Bocian

08.06.2018 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

warsztaty

 

Prawo cywilne materialne

 

Rozwiązywanie casusów pod kątem egzaminu notarialnego

 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny

 

not. Janusz Kozłowski

09.06.2018 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

warsztaty

Prawo cywilne materialne

Rozwiązywanie casusów pod kątem egzaminu notarialnego

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny

not. Janusz Kozłowski

22.06.2018 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

warsztaty

Prawo o notariacie i etyka zawodowa

Odmowa dokonania czynności notarialnej -rozwiązywanie casusów pod kątem egzaminu notarialnego

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie  ( tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1796 ze zm.)

not. Waldemar Jeziorski

23.06.2018 r.

9:00-16:00

8 jednostek szkoleniowych

warsztaty

Prawo o notariacie i etyka zawodowa

 

Odmowa dokonania czynności notarialnej -rozwiązywanie casusów pod kątem egzaminu notarialnego

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie  ( tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1796 ze zm.)

not Waldemar Jeziorski

 

Obsługa techniczna, projekt i wykonanie: Xperion       •     Copyright © Izba Notarialna w Łodzi. Wszystkie prawa zastrzeżone.