Wyszukaj w treści serwisu:

Ładuję wyszukiwarkę

 

 

PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE ROCZNIKI

 

zajęcia prowadzona w formie wykładu interaktywnego oraz próbnego wykorzystania nabytej wiedzy w formie krótkich prac sprawdzających z omówieniem błędów.

 

 

II.      Aplikanci III roku

 

 

Prawo cywilne materialne 32 jedn.

 

- najem, dzierżawa i umowa leasingu, z uwzględnieniem umowy najmu lokalu, w tym okazjonalnego, dzierżawy nieruchomości oraz umowy leasingu pod kontem potrzeb prowadzonej przez notariusza działalności gospodarczej,

- użyczenie, pożyczka, zlecenie, w tym prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia oraz przechowanie ze szczególnym uwzględnieniem problematyki depozytu notarialnego, a także poręczenie za dług cudzy,

- przeniesienie własności w trybie datio in solutum, ugody oraz umów nienazwanych, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie, a niebezpieczeństwo tworzenia umów abstrakcyjnych; skutki dla notariusza,

 

Prawo wekslowe (ustawa z dnia 28 kwietnia 1936r Prawo wekslowe) 16 jedn

- funkcje, wystawienie, forma, indos, przyjęcie poręczenie płatność, zapłata, zwrot na poszukiwanie z powodu niezapłacenia, protest, wyręczenie, zmiana tekstu, przedawnienie, zaginięcie weksla, dochodzenie należności wekslowej,

 

Prawo czekowe (ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 roku prawo czekowe)

16 jedn

- funkcje, wystawienie, forma, przedstawienie poręczenia, przedstawienie do zapłaty i zapłata, protest, zaginięcie czeku, przedawnienie, niesłuszne wzbogacenie,

 

 

Własność lokali (Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali)

24 jedn

- zarząd nieruchomością wspólną, kompetencje, zarząd zwykły i czynności przekraczające zwykły zarząd, wspólnota mieszkaniowa, podejmowanie uchwał, a udział notariusza przy podejmowaniu uchwał, zebranie wspól

noty,

- zbycie ekspektatywy samodzielnego lokalu mieszkalnego,

- umowa developerska, jej treść, forma i skutki,

 

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców (Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców z dnia 24 marca 1920 roku) 24 jedn

- Pojęcie cudzoziemca, osoba fizyczna niemająca obywatelstwa polskiego, zagraniczna spółka niemająca osobowości prawnej,

Osoba prawna mająca siedzibę za granicą, pojęcie i nabycie nieruchomości,

- charakter zezwolenia na nabycie nieruchomości, istota i forma zezwolenia, organy uczestniczące w procesie wydawania zezwolenia strony postępowania o udzielenia zezwolenia,

- wyłączenie spod obowiązku uzyskania zezwolenia, zdarzenia cywilnoprawne prowadzące do nabycia nieruchomości przez cudzoziemca,

- nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców po przystąpieniu do UE,

- czynności dokonywane przez cudzoziemców dotyczące udziałów lub akcji w spółkach handlowych,

- obrót nieruchomościami wg standardu polskiego i jego dostosowywanie do standardów europejskich, próby ograniczania obrotu nieruchomościami polskimi z obywatelami państw obcych,

- skutki wadliwego nabycia nieruchomości przez cudzoziemców,

 

 

Kościoły i gminy wyznaniowe (ustawa o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w RP z dnia 17 maja 1989r) 16 jedn

 

- struktury organizacyjne Kościoła Katolickiego, Kościołów innych wyznań i gmin wyznaniowych,

- reprezentacja podmiotów wyznaniowych w obrocie gospodarczym, dokumenty, zgody, zezwolenia,

 

 

Prawo prywatne międzynarodowe Ustawa z dnia 04 lutego 2011 roku Prawo prywatne międzynarodowe, 32 jedn

- właściwość prawa – wybór prawa właściwego dla danego zdarzenia prawnego, posiłkowe stosowanie prawa polskiego,

- osoby fizyczne, prawne i inne jednostki organizacyjne, przedstawicielstwo w ujęciu ppm,

- dokument urzędowy w obrocie transgranicznym,

- zobowiązania umowne i pozaumowne w prawie międzynarodowym, umowa o arbitraż, prawo własności, posiadanie, prawa rzeczowe ograniczone i własność intelektualna w ujęciu ppm, stosunki rodzinne, opieka i kuratela oraz obowiązki alimentacyjne i inne stosunki prawne,

-spadki i europejskie poświadczenie spadkowe.

- konwencja Haska (Apostille)

 

 

Postępowanie administracyjne - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.nr 30/1960 poz 168 ze zm) 16 jedn

- rozprawa przed organem administracji publicznej, zawieszenie postępowania i wydanie decyzji, ugoda, postanowienia,

- tryb odwoławczy, zażalenia, wznowienie postępowania, uchylenia zmiana i stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej

- udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym,

- tryb wydawania zaświadczeń, skargi i wnioski, przyjmowanie skarg i wniosków, nadzór i kontrola.

 

PRAWO GOSPODARCZE  Ustawa Kodeks Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 roku Dz.U.nr 94 poz.1037 ze zm, ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 02 lipca 2004 Dz.U.nr 173 poz.1807 ze zm) ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 Dz.U.nr 121 poz.769 ze zm)

 

        Prawo gospodarcze publiczne   24 jedn

- podstawowe funkcje państwa w gospodarce, zadania i kompetencje organów państwowych,

- tryby i zasady podejmowania decyzji przez organy państwowe oraz prawa i obowiązki podmiotów gospodarczych,

- prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców polskich i zagranicznych, wydawanie koncesji na poszczególne rodzaje działalności gospodarczej,

- sposoby prowadzenia działalności gospodarczej przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego,

- nadzór państwa nad przedsiębiorcami, ochrona konkurencji

 

Prawo Bankowe Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku prawo bankowe 32 jedn

                - zasady prowadzenia działalności bankowej

- tworzenie i organizacja banków, oddziałów i przedstawicielstw banków zagranicznych, oddziałów instytucji kredytowych,

- nadzór bankowy, postępowanie naprawcze, likwidacyjne i upadłościowe banków,

- łączenie się banków,

- bankowość spółdzielcza – rodzaje banków spółdzielczych, 

- Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo – Kredytowe i inne instytucje finansowe.

- instytucje parabankowe i ich działalność

- umowy kredytowe jako podstawa ustanawiania i wpisu hipoteki.

 

Zasady prowadzenia Kancelarii Notarialnej i biurowość  8 jedn

 

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w praktyce Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy 24 jedn

                - szkolenie i przestrzeganie przepisów BHP,

- zatrudnianie pracownika na umowę o pracę na pełen lub część etatu, odprowadzanie składek ZUS i  opłat na inne świadczenia pracownicze, udzielanie urlopów, zwolnienia lekarskie, ciąża i urlop macierzyński pracownika, odpowiedzialność odszkodowawcza  notariusza jako kierownika jednostki za wypadek przy lub podczas wykonywania pracy przez pracownika,

- ubezpieczenie notariusza od odpowiedzialności cywilnej oraz jako płatnika świadczeń publicznych a także mienia kancelarii,

- rozwiązanie umowy o pracę sposoby, tryb, skutki, roszczenia byłego pracownika w stosunku do notariusza jako byłego pracodawcy,

- mobbing jako nie do końca zdefiniowane uporczywe nękanie pracownika – podstawa do wytoczenia powództwa przeciwko pracodawcy.

 

 

Warsztaty 24 jedn.

 

 

 

Obsługa techniczna, projekt i wykonanie: Xperion       •     Copyright © Izba Notarialna w Łodzi. Wszystkie prawa zastrzeżone.