Wyszukaj w treści serwisu:

Ładuję wyszukiwarkę

 

Harmonogram zajęć seminaryjnych dla aplikantów IV roku  w 2017 roku aplikacji w roku szkoleniowym 2017

 

 

 

Data

liczba jednostek szkoleniowych/

forma zajęć

Zakres tematyczny przedmiotów określonych w programie aplikacji

Tematy zagadnień

Wykładowca

Tytuł aktu prawnego

13 stycznia

14 stycznia

16 j.l./ wykład/ zajęcia praktyczne / konserwatorium

Prawo o aktach stanu cywilnego

 

Kierownik USC w Zgierzu Anna Truszkiewicz

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego tekst jedn. Dz. U. z 2014 poz. 1741 ze zm.

27 stycznia

8 j.l./wykład

Prawo prywatne międzynarodo-we

-- stosunki rodzinne, opieka i kuratela oraz obowiązki alimentacyjne i inne stosunki prawne w ujęciu ppm,

- stosunki majątkowe małżeńskie, ustroje majątkowe i ich zmiana, zarząd majątkiem wspólnym w ujęciu ppm,

-reprezentacja małoletniego w zależności od wieku, zarząd majątkiem małoletniego w ujęciu ppm,

-czynności prawne pomiędzy rodzicami a dziećmi w ujęciu ppm,

not. Aleksander Szymański – Prezes RIN w Łodzi

 

Traktaty rzymskie z 1957 r.,

Traktat o Unii Europejskiej (z Maastrich) z 1992 r., Jednolity Akt Europejski, Traktaty: amsterdamski, nicejski i lizboński, orzecznictwo ETS

28 stycznia

8 j.l./wykład/ zajęcia praktyczne/ konwersatorium

Prawo  cywilne

Ustawa o lasach oraz ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego – w świetle dokonanych zmian

not. Waldemar Jeziorski

Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2016 poz. 422)

Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece Dz.U z 2016 poz.1159)

 

10 lutego

8 j.l./wykład

Prawo podatkowe

Wybrane zagadnienia z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych z uwzględnieniem praktyki notarialnej, powstanie obowiązku podatkowego, – przychody, zwolnienia podatkowe oraz wyłączenia spod opodatkowania, wysokość i sposób zapłaty podatku,

not. dr Andrzej Jan Szereda

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych  z dnia 26 lipca 1991r Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350

11 lutego

8 j.l./wykład

Prawo o księgach wieczystych i hipotece

- odmowa dokonania wpisu w księdze wieczystej, jej przyczyny i tryb składania skargi na orzeczenie referendarza,

- opłaty w postępowaniu wieczystoksięgowym, zwolnienia od opłat ,

- niedopuszczalność wpisu hipoteki,

 

not. Dawid Zieliński

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 707 ze zm.);

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1411 ze zm.)

24 lutego

8 j.l./zajęcia warsztatowe/ konwersatorium

Prawo handlowe

Rozwiązywanie casusów pod kątem egzaminu

not. dr Anna Domańska

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych

(Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037)

 

25 lutego

8 j.l./wykład/ konwersatorium/warsztaty

Prawo o notariacie

- odmowa dokonania czynności notarialnej tryb forma i skutki z uwzględnieniem zakazu dokonywania czynności,

- depozyt notarialny,

- wynagrodzenie notariusza, jako czynnik odzwierciedlający zakres odpowiedzialności za czynność oraz przesłanki wypłaty odszkodowania za błąd notariusza z zakładu ubezpieczeń.

- uzasadnienie odmowy dokonania czynności notarialnej

not. Barbara Jeziorska

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie ( tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 164 ze zm.)

03 marca

8 j.l./wykład

Prawo o księgach wieczystych i hipotece

- składanie wniosku wieczystoksięgowego w systemie teleinformatycznym – po dniu 01 lipca 2016 

- informatyzacja, a tradycyjny proces dokumentowania czynności, związanych z obrotem nieruchomościami - dywagacje i wnioski na przyszłość.

 

not. Dawid Zieliński

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 707 ze zm.);

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1411 ze zm.)

Ustawa z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym

04 marca

8 j.l./wykład

Etyka zawodowa

- tajemnica zawodowa, a obowiązek wobec Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stosunek do innych notariuszy, formy nieuczciwej konkurencji, zakaz krytyki wobec działań innych notariuszy, relacje notariusza z organami samorządu notarialnego

not. Włodzimierz Fijałkowski

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie ( tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 164 ze zm.)

Dz.U. 2016 poz. 299

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

17 marca

8 j.l./wykład/ konwersatorium

Prawo gospodarcze

Rodzaje umów w obrocie gospodarczym z tworzeniem których nie wiąże się obowiązek notarialny, przykłady, elementy konieczne

Mec. Krzysztof Szydłowski

Różne ustawy

18 marca

8 j.l./wykład

Prawo podatkowe

-Prowadzenie ksiąg rachunkowych

- Inwentaryzacja

- Wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego

- Łączenie spółek

- Sprawozdania finansowe jednostki

not. dr Andrzej Jan Szereda

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

(Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591)

 

31 marca

8 j.l./wykład/ zajęcia warsztatowe

Prawo gospodarcze

- tworzenie opinii prawnych, ich cel, funkcje i rola. - przykłady

 

Mec. Krzysztof Szydłowski

Różne ustawy

07 kwietnia

8 j.l./wykład/ zajęcia warsztatowe

Prawo gospodarcze

- tworzenie opinii prawnych, ich cel, funkcje i rola. – przykłady c.d.

Mec. Krzysztof Szydłowski

Różne ustawy

08 kwietnia

8 j.l./zajęcia warsztatowe

Repetytorium

Prawo pierwokupu w szerokim ujęciu

not. Janusz Kozłowski

 

28 kwietnia

8 j.l./zajęcia warsztatowe

Repetytorium

Reprezentacja osób prawnych, atypowych osób prawnych, jednostek samorządowych, Skarbu Państwa i innych jednostek organizacyjnych przy czynnościach notarialnych

not. Janusz Kozłowski

 

12 maja

8 j.l./wykład

 Prawo Cywilne materialne- Stowarzyszenia i Fundacje

Tworzenie, cele, zadania, statut, reprezentacja, działalność i likwidacja

not. Waldemar Jeziorski

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 1984 nr 21 poz. 97)

13 maja

8 j.l./wykład

Prawo o notariacie

- nadzór Ministra Sprawiedliwości nad działalnością notariuszy,

- odpowiedzialność dyscyplinarna i w tym zakresie rola: rad izb notarialnych, rzecznika notarialnego,   sądu dyscyplinarnego, Prezesa Sądu Apelacyjnego oraz Ministra Sprawiedliwości.

Not. Małgorzata Nierychła

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie ( tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 164 ze zm.)

19 maja

8 j.l./wykład

Prawo o notariacie

- klauzule i zapisy niedozwolone w aktach notarialnych, ich konsekwencje, - zapisy bezskuteczne

Not. Włodzimierz Fijałkowski

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie ( tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 164 ze zm.)

20 maja

8 j.l./zajęcia warsztatowe, repetytorium przed egzaminem

 

Casusy i orzecznictwo SN

Not. Janusz Kozłowski

Różne ustawy

2 czerwca

8 j.l./wykład

zajęcia warsztatowe

Prawo o notariacie

- niemożność dokonania czynności notarialnej w świetle art.86 prawa o notariacie – jednostki chorobowe mające wpływ na ograniczenie prawidłowej oceny sytuacji składającego oświadczenie woli

Dr nauk medycznych Krzysztof Strąk – specjalista psychiatrii

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie ( tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 164 ze zm.)

3 czerwca

8 j.l./wykład

zajęcia warsztatowe

Prawo o notariacie

- niemożność dokonania czynności notarialnej w świetle art.86 prawa o notariacie – jednostki chorobowe mające wpływ na ograniczenie prawidłowej oceny sytuacji składającego oświadczenie woli c.d.

Dr nauk medycznych Krzysztof Strąk – specjalista psychiatrii

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie ( tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 164 ze zm.)

23 czerwca

8 j.l./ konwersatorium

Etyka zawodowa

- tajemnica zawodowa, a obowiązek wobec Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stosunek do innych notariuszy, formy nieuczciwej konkurencji, zakaz krytyki wobec działań innych notariuszy, relacje notariusza z organami samorządu notarialnego c.d.

Not.

Włodzimierz Fijałkowski

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie ( tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 164 ze zm.)

Dz.U. 2016 poz. 299

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

24 czerwca

8 j.l./wykład

zajęcia warsztatowe

Prawo o księgach wieczystych i hipotece

- przelew wierzytelności hipotecznej i jego skutki,

- zbycie nieruchomości obciążonej hipoteką, możliwości jej dalszego obciążania w praktyce,

not. Dawid Zieliński

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 707 ze zm.);

 

Obsługa techniczna, projekt i wykonanie: Xperion       •     Copyright © Izba Notarialna w Łodzi. Wszystkie prawa zastrzeżone.